Πρωτοσέλιδο Πελοπόννησος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Ε ΤΗΣ ΔΕUΤΕPΑΣ
Sport
H Xáppev sai
DELKÖVA cou
υpιάλη
O aynourç
Πς ea ιόρουν
a owpaceia o
«B00ap
InÇ xapavivoc
Davarglegeate
Menalapntag
nactaary nga
Πρύσυμο
MEINOHKAN
OI AMEI
ΑΣΟΕΝΕΙΕΣ
uvidupo
AΣΚΑΝΟΥΝ
AMOI TA
AYTAPEITA
Tegre nvepe me FAAE m. pne yms ar nyttene te rtere, m ain a s Ara Tpete. ee da intpen
Τνος: ΤοΠάσκα
Outpoupe
nou Bubizoupe
EYMTOMA BR GAME
DOTE NNOPOIME
HA TEPIMENUIME
TPIMEPH VDEI
NA DETOE
MAYPATANKE
moxAPREN TAM
ETHN ITO: H EE
"H EA KATIMABEI
"H BA KIHAYNEYIEI
NEPIOPIENAM.
KAAH EINONA
Noienteptana.
ETHN AXAA
nonen ero
FPADOYN
DAV.Wna
META TON D, TI;
AIANTOIH: ZA
HFΠEE ΤΟΥ ΣΥΠΙΝΑΤ.
ONTEINH OMrrOY.
TO BAPOI ITHM
Awak ALESS
GNATNDETOIOAY,
A KATEANINT KE
> TUNNHI RYFIONYAIE
KAKOE AIONIAIAETHKANE
POT D8 AENIA.
L. KUIPETAI ITAK«1
METPHETE TON IAHEYEMO
O 1 AXAÏAS
ANAKOINAEH
fοτονη Πάpα
Πoζάρα
Go unpen wyanan no
ea nes ane 2610 312530
6081 933337
wnya euca
au remen nas
tutostkos
BEAORO