Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 09:00

9oC, 15:00

14oC, 21:00

10oC - Υγρασία 56%-92% - Άνεμοι: Δ-ΒΔ 1-3μπ. Ανατολή ηλίου: 07:22 - Δύση ηλίου: 20:05

€0.80

×ïýíôá åßíáé üôáí äåí Ý÷åé åöçìåñßäåò!

Η πολιτική δεν σταματά να υπάρχει λόγω της πανδημικής απειλής
και του φόβου. Κι όταν αναφέρεται κανείς στην πολιτική δεν γίνεται
ο λόγος αποκλειστικά για τις επιλογές διαχείρισης της κρίσιμης κατάστασης αλλά και για τα όσα δοκιμάζονται και καθιερώνονται για την αντιμετώπιση ή στο όνομα της αντιμετώπισης της κατάστασης αλλά με μακρύτερο ορίζοντα εκείνου της δεδομένης σήμερα κατάστασης. Το αλαλούμ που επικρατεί στην Κέρκυρα όσον αφορά στην ενημέρωση αξιολογείται τόσο ως αποτέλεσμα της διοικητικής ικανότητας όσο και ως χειραγωγική συμπεριφορά, ευκαιρίας δοθείσης. Γι’ αυτό άλλωστε και το θέμα δεν είναι προσωπικό αλλά απ’ ότι δείχνουν τα πράγματα, ούτε αμιγώς κερκυραϊκό. 3»

Πέμπτη 2 Απριλίου 2020
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5092

ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΙ Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ

Ðñïâëçìáôßæåé ùò «ïñöáíü» ôï êñïýóìá

• É÷íçëáôïýíôáé
ïé êéíÞóåéò êáé
ïé åðáöÝò ôïõ
ΚΕΡΚΥΡΑ. Ο ασθενής που διακομίστηκε στο πανεπιστημιακό
νοσοκομείο των Ιωαννίνων με ιογενή πνευμονία από κορωνοϊό,
προβληματίζει. Πρόκειται για
κρούσμα, σύμφωνα με τα μέχρι
τώρα γνωστά πράματα, «ορφανό». Νοσοκομειακές πηγές έλεγαν στο enimerosi.com ότι απ’ όσα ξέρουν για τις κινήσεις του, η
περίπτωση δεν είναι ίδια με εκείνη του άλλου ασθενή, που πιστεύεται πως έφερε την ίωση από το Βέλγιο. Η εντεταλμένη ομάδα της Υπηρεσίας εδώ της Πολιτικής Προστασίας είχε ήδη ξεκινήσει την ιχνηλασία για να
προσδιορίσει το εύρος των κινήσεων του ηλικιωμένου. Να συμβουλεύσει τον κατ’ οίκον περιορισμό και ίσως (;) να πάρει δείγμα
από τους πλέον οικείους του για
τεστ.

¼ôáí ï ÄçìÞôñçò ÊÜíôáò ÷Üñéóå ôá âéâëßá ôïõ óôçí ÁíáãíùóôéêÞ

Η Διοίκηση της Αναγνωστικής με τον καθηγητής Ιατρικής του Χάρβαρντ, Ν. Μακρή. Από αριστερά: Σπ. Ζηνιάτης, Μ.
Αθηναίου, Δ. Ζυμάρης, Ελ. Κάντα, Κ. Λιντοβόης, Ν. Μακρής. Γ. Πιέρρης και Δ. Κάντας με την εγγονή του. 11»

Ðñïóï÷Þ êßíäõíïò
êñáôéêÞò ëïãïêñéóßáò,
ëÝíå ïé ÄçìïóéïãñÜöïé
÷ùñßò óýíïñá 3>>

Êüíôñåò äçìÜñ÷ùí ìå
ôïí ÖÏÄÓÁ Çðåßñïõ ãéá
ôéò áõîÞóåéò óôá ôéìïëüãéá
ôùí óêïõðéäéþí 4>>

Σελίδα 3>>

Ðïéïò ëÝåé
øÝìáôá
ãéá ôçí
õðï÷ñÝùóç
åíçìÝñùóçò,
ï ÑïõìðÜôçò
Þ ï ÑïõìÜíçò;

ÁðåéëÞ ãéá ôïí ôïõñéóìü êáé ôçí
áðáó÷üëçóç, ëÝåé ï ã.ã. ôïõ
Ðáãêüóìéïõ Ïñãáíéóìïý Ôïõñéóìïý 5>>



Τελευταία νέα από την εφημερίδα