Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Σάββατο
Μαρτίου
Καθημερινή οικονομική ειδική εgημερίδα Διακηρύξευν-Δημοηραστν
Έτος 23ο
Αριθ. Φύλ.: 7023
Τιμή: 1.00ε
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Χ. Σταϊκούρas:
Εnίδομα
600 ευρ σε
γιατρούs ,
δικηγόροus και
μηχανικούs
Μaζική αναστολή
δόσεων δανείων μέσω
τηλεφνου
χρονικό διάστημα .
Οι ρυθμίσεις γίνονται
με αυτοματοποιημένο
τρόπο και χωρίς γρα.
φειοκρατία, χωρίς δη .
Τη χορήγηση ενός έταιρείες διαχείρισης λαδή να απαιτείται
φυσική παρουσία του
κατά .
στημα . Μοναδική προείναι η
απόδειξη της δυσκολίας ή της αδυναμίας
του πέλάτη με βάση τα
Το Πάγωμα- των δο σεων για επιχειρήσεις
και νοικοκυριά έχουν
αρχίσει να εφαρμόζουν οι τράπεζες και οι
νέου επιδόματος 600
μέσω ενός προγράμματος
επστήμόνων (γιατρο ,
δικηγόροι, μηχανικοί)
και άλλων ελεύθερων
επαγγελματιν, συνολικού ύψους 180 προκρίνει τις εξ απo - είδος της δραστηριό- επτάχυνση των διαδιεκατ . ευρ , προανήγ.
συνέχεια στην 11
κόκκινων δανείων, επικοινωνντας
θείας με τους πελάτες
τους μέσω τηλεφωνι . υπόθεση
κν κλήσεων ή ακόμα
και μέσω, μηνυμάτων
| στο κινητό (sms ).
Οι τράπεζες έχουν εισοδήματά του και το
ανά άτομο,
πελάτη
arteuκατάρτισης
ακολουθείται και για
στάσεις ρυθμίσεις , με τητάς του , rρουπό
στόχο όχι μόνο να αποτρέψουν τους πελάτες
τους να επισκέπτονται
τα τραπεζικά καταστήθεση noυ αρκεί για να
τεθεί σε ισχύ η συμφω
νία αναστολής δόσεων. Η αναστολή
συμφωνείται τηλεφωνικά και αφού έχουν noιούν καθημερινά ρωσης έχει ήδη ξεκικαταγραφεί η συνομι λία με τον πελάτη και η
κασιν,τόσο οι τράπε- όσους δανειολήπτες
ζες όσο
εταιρείες διαχείρισης πρωτοβουλία την τρ .
έχουν στελεχσει ει .
δικά τμήματα με cal
center , nου πραγματοκαι οι
καλούν με δική τους
πεζα.
Πού δίνεται έμφαση
Η διαδικασία ενημέ .
ΣΕΒ: Να μη
μείνει εργαζό- ματα, αλλά κυρίως για
μενos χωρίs
ένα ελάχιστο
να επιταχύνουν τις
διαδικασίες "παγμα.
τος", αφού όπως εξη.
γούν για πρτη φορά σύμφωνη γνμη του λάτες για ένταξη στα
θα πρέπει να γίνει γενι
κευμένη αναστολή δό - γραμμα αναστολής δό - λής δόσεων , εν ανά
σεων σε τόσο σύντομο
εκατοντάδες κλήσεις
προς υποψήφιους πε.
νήσει
προτεραιότητα τις επ
χειρήσεις nou αποδε .
δειγμένα πλήττονται
από τον κορωνοϊό . Εμ
εισόδημα
για ένταξη σε πρό.
προγράμματα αναστοΓια την
διαδικασία
συνέχεια στην 10
σεων.
Τρειs
παράγοντεs
θα κρίνουν
το μέγεθos
τns ύφεσns
Να μη μείνει εργαζό μενος χωρίς ένα ελάχιστο εισόδημα , να
μην κλείσει επιχεί .
ρηση επειδή δεν μπο va
προϊόντα και υπηρε.
σίες, είναι το ζητού .
οικονομική πολιτική
σε συνθήκες κρίσης
λόγω κορωνοϊού , σύμ
συνέχεια στην 2
παράγει
Σελίδα 9