Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Σάββατο
Μαρτίου
Κουμερινή οικονομική εδική εgημερίδα Διακηρύξων Δημοηρσιν)
Έτος 230
Αριθ. Φύλ : 7006
Τιμή: 1.00
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAΧ: 2310 9522333
Με ένα κλικ
οι τμές 1.00 | Πς δηλνονται στουs δήμουs
προϊόντων
στα σούπερ
μάρκετ
τα ξεχασμένα- τ.μ. ακινήτων
χιλιάδες
Δεκάδες
ιδιοκτήτες ακινήτων
έχουν επσκεφθεί την
ηλεκτρονική
φόρμα για τη δήλωση γωνικά μέτρα .
των ξεχασμένων- τε.
τραγωνικν μέτρων.
Ωστόσο , πολλοί ιδιο κτήτες αντιμετωπίζουν λσουν
προβλήματα που σχετίαυξημένα
δημοτικά
τέλη, δημοτικούς φό ρους και ΤΑΠ με βάση
τα πραγματικά τετρα. πλατ' Μέχρι το τέλος του
μήνα οι ιδιοκτήτες ακνήτων θα πρέπει να δη .
πλατ ζονται , με τον αριθμό φόρμα (ή στις αρμόπαροχής ηλεκτρικού διες υπηρεσίες του
επιφάνειες
ακινήτων που είχαν
που έγιναν οι προσθή- δηλωθεί ελλιπς , επ φάνειες ακινήτων που
δεν δηλθηκαν ποτέ
για την υποβολή τους
σε δημοτική φορολογία, αλλά και επιφά.
ηλεκτρονική
Τις τιμές λιανικής σε
1.000 βασικά προ τόντα που αποτελούν
το λεγόμενο ακαλάθι με την ημερομηνία
έχουν από χθες τη
δυνατότητα να μαθαι .
νουν οι καταναλωτές
μέσα από την εφαρ- ρύθμιση αφορά ιδιομογή για κινητά e-Κα
ταναλωτής
Πρόκειται στην ουσία
συνέχεια στην 11
ρεύματος αλλά κυρίως δήμου ) :
νοικοκυράς
βλήματα κατά τη μετα.
βίβαση των ακινήτων
1. Ποια είναι η προθε
σμία υποβολής της δή.
στην εφαρμογή Πατντας Πάνω στο "Είσοya
διόρθωσης
τ.μ. ακινήτων.. Θα σας
διόρθωσης ζητηθεί να συνδεθείτε
με τους κωδικούς του
κες των τετραγωνικν
μέτρων .
Σημεινεται ότι η
τους.
πολιτν
δήλωση
κτήτες κτισμάτων ή οι κοπέδων που δεν τα
έχουν δηλσει στον
δήμο και όσους ιδιοκτήτες έχουν δηλσει
νειες ακινήτων oυ λωσης
δεν ηλεκτροδοτήθη - στην πλατφόρμα δή.
λωσης διόρθωσης τ.μ.
Taxisnet.
καν Ποτέ.
Παρακάτω
ακινήτων
τελική ευθεία
παρατί ακίνητα με μικρότερο θενται ερωτήσεις και
απαντήσεις για την
ορθή δήλωση των ξεεμβαδόν από το πραγματικό .
Οι ιδιοκτήτες ακινήτων που θα διορθ
Σύμφωνα με τον
νόμο η δήλωση διόρ
θωσης θα πρέπει να
3. Πς θα διορθσω
τα λάθη σε όλα τα ακί
νητα που έχω;
Δημιουργήστε μια δήχασμένων τετραγωνι . υποβληθεί στην πλατ- λωση για κάθε ακίνητο
φόρμα μέχρι και τις 31
μέτρων.
σουν την επφάνεια Επισημαίνεται ότι όσοι
δεν προβούν στις απα τροποποι8a
αντιμετωπίσουν προyia TO onoio ermeuμείτε να υποβάλετε
διόρθωση τ.μ. επιλέγοντας αρχικά τον
διεύθυνση δήμο όπου ανήκει. Στη
σελίδα των δηλσεων
συνέχεια στην 10
τα μέτρα
στήριξns των
Μαρτίου 2020.
2. Πού δηλνω τα τετων οικημάτων τους
θα επβαρυνθούν ανα.
επιχειρήσεων | δρομικά από την 1η α
νουαρίου 2020 με
ραίτητες
ήσεις
τραγωνικά μέτρα;
https://tetragonika.govΕισέρχεστε
app.gr/.
Δημιουργήθηκν
24.867 véeS
Τις επιχειρήσεις που
υφίστανται
εξαιτίας αποφάσεων
της πολιτείας για την
προστασία από τονκορωνοϊό , όπως πχ. κινηματογράφους
θέατρα που θα Πaρα.
μείνουν κλειστά για
κάποιο χρονικό διά
συνέχεια στην 2
θέσεις εργασία
τον Φεβρουάριο
κόστος
Σελίδα 9