Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Τρίτη
Φεβρουαρίου
Έτος 230
Αριθ. Φύλ: 6991
Τιμή : 1.00C
Καθημερινή οικονομική ειδική εgημερίδα Διακηρύξευν-Δημοηραστν
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Αυθαίρετα:
Στοσιόχαστρο
67.000 ιδιοκτήτεs
Πότε ανοίγει το Τaxisnet για
τιs φορολογικές δηλσειs
Πoυ τα δήλωσαν
Αντίστροφα έχει αρ.
χίσει να μετράει ο χρόνος για τις φετινές πέρυσι επίπεδα , εφο φορολογικές δηλ.
σεις 2020.
Στο τέλος Μαρτίου
| αναμένεται να ανοίξει
η ηλεκτρονική πύλη
του Taxisnet noυ θα
θαριστικά του 2020 θα
κυμαίνεται στα ίδια με
σον δεν έχουν μετα .
βληθεί τα εισοδήματα.
Ειδικότερα, για τη
φορόγηση των εισοδη.
μάτων που θα δηλωθα
φέτος
ισχύσουν τα εξής:
1. Φορολογική κλίμακα: Με συντελεστές
22%-45% θα φορολογηθούν τα εισοδήματα
φορολογική από μισθούς , συντά
ξεις , ατομικές επχει .
ρήσεις και αγροτικές
Μπαράζ ελέγχων ξε - υποδεχθεί σχεδόν 6,5
κινούν οι ελεγκτές
δόμησης τους επόμενους μήνες σε περισ.
σότερα από 67.000 θέλουν να κάνουν ξεαυθαίρετα, οι ιδιοκτή- χωριστή
τες των οποίων έχουν
προχωρήσει σε δηλ .
σεις υπαγωγής τους
στους νόμους περί
τακτοποίησης
έχουν πληρσει
συνέχεια στην 11
εκατομμύρια φορολογικές δηλσεις . Ηδη
για τα ζευγάρια που
δήλωση η προθεσμία
τρέχει καθς μπορούν
υποβάλλουνσχέτική δραστηριότητες . Συγ.
| αίτηση έως 28 Φε.
βρουαρίου σε ειδική
εφαρμογή της ΑΑΔΕ.
Οι φορολογούμενοι
ενόψει της διαδικασίας υποβολής των φο
ευρ .
κατ' επάγγελμα αγρό τες προβλέπεται έκ πτωση φόρου:
- 1.900 ευρ , εάν δεν
υπάρχουν
τευόμενα τέκνα.
- 1.950 ευρ, εάν υφί.
σταται ένα προστα.
τευόμενο τέκνο.
. 2.000 ευρ , εάν
υπάρχουν δύο προστα
τευόμενα τέκνα.
-2.100 ευρ εάν υφί.
στανται 3 ή περισσότερα προστατευόμενα
τέκνα.
Κατοχύρωση της έκπωσης φόρου
2. Εκπτωση φόρου:
Μισθωτοί, συνταξιού .
κεκριμένα επιβάλλεται χοι και κατεπάγγελμα
αγρότες κερδίζουν έκπτωση φόρου εισοδή.
δημα έως 20.000 ευρ . ματος έως 1.900-2.100
ευρ που οδηγεί σε
έμμεσο αφορολόγητο
από τις 20.000 ευρ όριο εισοδήματος. Ει
και μέχρι τις 30.000 δικά για τους έχοντες
ετήσια εισοδήματα
-37% για το τμήμα μέχρι 20.000 ευρ από
μισθούς και συντάξεις ,
καθς επίσης και για
τα ετήσια εισοδήματα
μέχρι 20.000 ευρ από
αγροτικές δραστηριότητες Που αποκτούν οι.
φόρος
. 22% για ετήσιο εισόπροστακαι
. 29% για το τμήμα
του εισοδήματος rάνω
Ηλεκτρονικέs ρολογικν δηλσεων
συναλλαγέs
- Ποιεs anoδεξειs κι
σε noa εnαγέλματα
θα μειρούν διηλά
θα πρέπει να γνωρί .
ζουν ότι τα εισοδήματα που αnοκτήθηκαν
εντός του 2019 θα φορολογηθούν με βάση από τα 30.000 και μέχρι
το πλαίσιο που ίσχυε
έως τις 31 Δεκεμβρίου
2019 και ο φόρος που
| θα περιέχουν τα εκκαευρ
του εισοδήματος πάνω
τα 40.000 ευρ
-45% για το τμήμα
του εισοδήματος που
υπερβαίνει τις 40.000
συνέχεια στην 10
ΑΜΚΑ και ΑΦΜ
από . κούνια
I AMKA
Να δσει κίνητρα
στους φορολογούμενους για να ζητούν
αποδείξεις από εαγ Υέλματα υψηλής εικινδυνόητας θέλει ο
υπουργείο Οικονομι
Το νομοσχέδιο , το
οποίο αναμένεται να
έχει νομοθετηθεί έως
τον Απρίλιο, θα προβλέπει πως οι δαπάνες
-Η διαδικασία για τα μωρά
Που γεννιούνται από τs 17/2
και μετά
-ΟHΟΕΜΡΟΥ Κ3ΝΟ ΑΚ6ΝΕ
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9