Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοσιογράφος
Ποu αγand
τον τοΠo του
Πρέπει να ξέροι
να δυοαρeστεί.
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
διοιήτης- Ειδήτης-Δauθοπτής ΒAΣ ΖΕΡΒΑ Etgς 50- A φιλα 1187 Πμή 0 0 up lπη 30 Ιατουαμον 220
ΕΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΟΣΩΝ ΕΣΜΕΤΗΚΕ
ΓΑΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ
ΔΙΜΑΝΙ
ΟΠΡΟΕΔΡΟΣΤΟΥ
Δ.Λ.Τ. Ν. Γ
Σχεδίου
Σύμφωνα με αληρ φφρές η Εταιpείa κα
τeoε δύο olοκληρoρίσμη σύσκe.
Ψη- κλειστή PΕΠΟΡΤΑΖ
oγράφους . Αρnς Τσελίκος
με 0έμα το Master συμμετείχαν τα μλη μένα σχτδια, ε των οPnn τoυ λιμανιού του Δ.. tou Αμενi n0ων npoκρίθηκε το πραγματποιή0ηκε κού Ταμείου και κ.
την Τρίτη το μεσημ npόoon1 της Ετ Υνoμη λν των μελν
ρι στο Δημερχείο pείας oυ έτι αναλά . toυ Apενικού Ταμείου .
Πpέβeζας, στην onoία βeι την εκnόνηση toυ
να , με τη σύμφωνη
| Ehλείψεις φαρμήκων και στην Πρέβεζα
Ποια τα μέτρα που λαμβάνει 1ο ΥΠουργείο Υγείας | Τρεις εισαγγελείς δένουw την παραπομπή
Παπαγγελόπουλου στο ειδικό δικαστήριο
Αρrtές ελύpες o .
λα τα είδη φορμoκων oμεκνονταα το λυταίο
διάστημα σε Φαppoία
ης Προς ότκος κn
ολόκληρης uς Ελλάδς
υνχ στησ Τ
Τον κατάλογο με τς κυνικές nopeμβόσεις του Δμήτρη Παnontλo .
nounou και tου nonμηnoκαμου wηνανοού Ρoonoύτν σε.
noeto noτκού , οονομκού και noαpnμoτκού ενoopepoτoς
roΕ καίοoμες
με στόκο νο δούνο αντinonοι της κυβέρνnoς ΥPΑ και νο φμωθούν όσοι της οοκούoν κρτή έουν στο χέρια τους το μέλη της
πpouνακprής nmpors τς Βouς μετά την κατόεoη τν uψn
όβο0μν εοoγγτκν τoupyuv
ρυνέχετα σrη pε. 1
Το αρχαίο Στάδιο της Νικόπολης
Παίρνει το δρόμο της ανάδειξης
Εγκρίθηκε το ΚΑΣ η μελέτη προϋπολογισμού 2 εκ . Ευρ
Πολιτική κυριαρχία
Κυριάκου Μητσοτάκη
Με θετική
ματιά βλέnουν οι nol τες tοuς χείρισμούς ης
κυβέρνησης
στα ζητήμα
τα εξωτερ .
κής noλιτκής όπως τα ελληνοτουρκικά , κα.
θς και στην οικονομία και τη δη.
μόσια aoφάλεια ούμωνα με δηpo.
σκόπηση της Opinion Poll .
Ένα αpχuίο μνημείο
. 5 spkο ta
mofo anoλεί κομpοτέ.
χνμα, tίυ το pχoo
Στάδιο της Νικόνολης
pve με τη σερά του
τον έpόμο της ανdδe
δι, κoς γpθnε o
πό το Κενιpκό Αχu0
λοηκό Συμβούλο η με .
λέτη pobολομομού
εκατομμυpων ope
| σννέχεια στη σελ .
μννέχεur
στη a