Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Μια ανάσα από τα 7 δισ. ευρ το πλεόνασμα 11 μήνου
>>> ΤΛ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
IKONOMIKH
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιχειρηματικν Ειδήσεων- Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki19990mail.com
ή Email : pan1 983 Qotenet.gr
ΑΘΗΝΑ: Email : oikonomiki1999 @gmail.com
ή Email : dhm1 996@ote net.gr
ΑΦ. 5626 Τετάρτη 18.12.2019
ΕΤΟΣ 230- Τιμή Περ.:0,50 Ε
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ 2310-240652 Fax: 2310 242778
ΑΘΗΝΑ- ΠλΟμονοίας (Γλάδστωνος 5 ) : Τηλ :210-3304587 FAX :21033046 05
Δάνεια
Γεοργιάδης
Είμαστε και πάλι μια σταθερή
>>> Τελ.
>>> Τελ.
20,1 δισ. στις
εταιρείες
διαχείρισης
Στο 30% η παραοικονομία
στην Ελλάδα
Αγχζει η διάθεση
των λουπονιν καινοτομίας
Κατά το γ τοίμηνο του 2019,
αύξηση παρουσίασε η ονομαστική αξία των δανείων που
διαχειρίζονται οι εγχριες
Εταιρείες διοχείρισης Απαιτή
Δάνεια
Πιστάσεις (ΕΛΑΛΙ) και τα
οποία έχουν μεταβιβαστεί από
εγχοια πιστωτικά ιδούματα
σε εξειδικευμένα χοηματοπιστωτικά ιδρύματα του εξωτερι
Πο συγιεκοιμένα, σύμφωνα
με τα στοιχεία της Τράπεζας
της Ελλάδας, η συνολική αξί
των δανείων υπό διαχείριση
από τις ΕΔΑΔΠ αυξήθηκε
κατά 1.967 εκατ. ευρ και διαμορφθηκε σε 20.105 εκατ.
ευρ, έναντι 18.138 εκατ. ευρ
το β τρίμηνο του 2019.
Δάνεια προς επιχειρήσεις
clawback
Η ονομαστική αξία των υπό
διαχείριση επιχειρηματικν
δανείων ανήλθε σε 5.408 εκατ.
ευρ στο τέλος του γ τουμήνου
του 2019, από 5.367 εκατ . ευρ
στο τέλος του προηγούμενου
τρίμηνου . Αναλυτικότερα, η
ονομαστική αξία των δανείων
προς τις μη χρηματοτιστωτικές
επιχειρήσεις (ΜΚE) αυξήθηε
κατά 41 εκατ. ευρ και διαμορφθηκε σε 5.361 εκατ. ευρ
στο τέλος του γ Τοίμηνου το
2019. Από τα δάνεια ποος τις
ΜΚΕ , ποσό 3.719 εκατ. ευρ
αφορά δάνεια προς μικοομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ).
Απορρίττει ο ΣΦΕΕ
την πρόταση του υπ. Υγείας
για ανακατανομή
μαι έξω από νάθε Ελληνικό και Ευρ ωπαϊκό προηγούμενο , αυξημένη
περισσότερο από 40% σε σχέση με
πέρυσι.
Η αύξηση αυτή οφείλεται:
α) Σε ρυθμίσεις που:
ενθαρρύνουν την αδικαιολόγητη
συνταγογράφηση (πχ σνταγογρά- επιχειρή σεων της Κεντρικής Μακεδονίας,
Σε συνέχε ια της πρότασης του Υποuργείου Υγείας για τον νέο τρόπο
2κατανομής του clawback σε ποσοστό
75%-25% (αντί για 90%-10%), όπου
από την ανάπτυξη του 25% εξαιρεί
όλα τα γενόσημα και τα εκτός πατέντας φάρμαπο, ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικν Επιχειρήσεων Ελλάδος
(ΣΦΕΕ) συγιάλεσε Έκταπτη Γενική
Συνέλευση των μελν του . Στη Γεν κή Συνέλευση, που πραγματοποιήθηue σήμερα το πρωί στην Αθήνα,
συζητήθημε εκτενς η παρούσα
κατόσταση και η πόταση του Υπουργείου Υγείας αποροίφθηκε με
συντριπτιμή πλειοψηφία.
Από 1.000 έως 10.000 η επιχορήγηση των
φηση ανασφαλίστων και από ιδιτες
γιατρούς)
' παρέχουν ελαφρύνσεις σε χοινων
ές ομάδες , στο πλαίσιο άσκη σης
uοινωνικής πολιτικής, χωρίς παράλ
ληλη πρόβλεψη για αύξηση της
δαπάνης ( π.χ. ανεξέλεγμτη χορήγηση ΑΜΚΑ, μειωμένη ή καθόλου
συμμετοχή σε ομάδες ασφαλισμένων) και
που θα αγοράσουν υπηρεσίες καινοτομίας
από πιστοποιημένους φορείς. Ποιες δαπάνες
είναι επιλέξιμες προς πληρωμή.
Η ονομαστική αξία των
δανείων προς ασφολιστικές
επιχειρήσεις και λοπά χρημα τοπιστωτικά ιδούμαπα παρέμεινε αμετάβλητη στα 47 εκατ.
ευρ στο τέλος του Υ ριμήνου
του 2019.
Δάνεια προς ελεύθερους επαγ
γελματίες , αγρότες και ατομ
μές επιχειρήσεις
Μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος που θα υλοποιηθεί
στην περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας , θα επιχορηγηθούν
επιχειρήσεις με ποσά από 1.000
έως 10.000 ευρ , για να αγορά - τουλέχιστον μία πλήρη διαχειρι σουν υπηρεσίες καινοτο μίας στική χρήση δωδεκάμηνης διάρ
από πιστοποιημένους φορείς
στε να βελτισουν τις παρα
γωγικές και οργανωτικές τους
διαδικασίες.
Παρύλληλο, εγιρίθημε ή θέση του
ΣΦΕΕ, οοποίος δεν συμφωνεί με τη
λογική εξαιρέσεων κατηγοριν
προϊόντων και απορρίττει την, ως
άνω , πρόταση του Υπουργείου επί
της Αρχής , καθς το χύριο πρόβ
λημα σχετικά με το clawback δεν
αφορά στην κατανομή αυτού , αλλά
στο υπέρογιο ύψος του . Τέλος , προΧρίθηκε η πρόταση του ΣΦΕΕ για
άμεση επιβολή μέτρων το 2020 και
σύναψη μνη μονίου συνεργασίας με
την Πολιτεία για τα έτη 2021-2023.Η
πορεία του clawback του ΕΟΠΥ
για το έτος 2019 είναι ανεξέλεγντη
προκαλούν δαπάνη λόγω στοεβ λσεων στην πολιτική αποζημίωσης
(π.χ. εξίσωση ασφαλιστικής τιμής
γενοσήμων με τη λανική τους , μείω
ση συμμετοχής ασθενν σε φάρμακα
που ολοιλη ρνουν διαπραγμάτε ση).
β) Στην έλλευψη αποτελεσματικν
μηχανισμν
ελέγχου της συνταγογράφησης.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε
πολύ μικρές , μικρές και μεσαίες
επιχειρήσεις που έχουν κλείσει
Η ονομαστική αξία των υπό
διαχείριση δανείων προς τους
ελεύθερους επαγγελματίες
αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις μειθηκε χατά 9 εχατ.
ευρ έναντι του προηγούμενου
τριμήνου και διαμορφάθηκε σε
2.256 εκατ. ευρ στο τέλος του
γτριμήνου του 2019.
κειας , εν οι απήσεις θα υποβάλλονται έως τις 28/2/2020.
συγκράτησης
γ) Στη σημαντική αδράνεια στη διαδικασία διαπραγμάτευσης.
Created by Universal Document Converter