Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
ΓΣΕΕ: Πς αμείβεται η 15η Αυγούστου
>>> ΤΕΛ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣ Η
Επιχειρηματικν Ειδήσεων-Προμηθειν κα Δημοπρασιν
Οικονομικν κι
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki1 3990gmail.com ΕΤΟΣ 230 -Τιμή Περ-0,59E
ΑΘΗΝΑ: Εmmil: oikonom [email protected]
ή Email: dhm1 [email protected]
Α.Φ. 5534 Πέμπτη 08.08.2019
ή Email: pan1 983Qotenet.gr
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ 2310-240652 Fax : 2310 242778
ΑΘΗΝΑ-Πλ.Ομονοίας (Γλάδστωνος 5) : Τηλ :2103304587 FAX :210-3304605
Εενοδόχοι
ΑΔ. Γεωογιάδης
Θα προχωρήσει η επένδυση στην
Αφάντου
Ταμεία:
2>> Τελ.
ΣΣΣΤελ.
Ποιοι μπορούν τρα να μπουν στις 120
δόσεις
Booking
για τις
προμήθειες
|Ειοδα 5,7 διο. στο δημόσο
από ην πόληση ωτοκινήτων
Η ζήτηση του ελληνικού
τουριστικού προίόντος , οι
μακροοικονομικές εκτιμή σεις για την ανάπτυξη των
ευοωπαίκν χωρν κδεξαμενν τουριστνν για την
Ελλάδα , οι
αλλαγές , αλλά και το μέλ .
λον των βραχυχρόνιων
μοθόσεων ( Airbnb) σε
συνάρτηση και με τους
κανόνες λειτουργίας των
ηλεκτρονικν πλατφορμν
κρατήσεων (Βooking) , καe ogζουν την κερδοφορία
των ξενοδοχειακν επιχε.
ρήσεων το 2019 αλλά και το
2020.
κλιματινές
οπο την
ΟΑΕΔ:
Όπος εξηγεί στο ΑΠΕ
MΠΕ ο πρόεδρος της
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
Ξενοδόχων (ΠΟΞ) Γρηγόρ
ης Τάσσιος, η φετινή χρονιά
τρέχει ήδη με πτση 10%
έως 15% στις διανυχτερ
εύσεις ανάλογα τι περ
ιαχές, υπονομεύοντας έται
το φετινό αποτέλεσμα στα
έσοδα . Παρά τις θετικές
ενδείξεις του Σεπτεμβρίου
και του Οκτωβοίου στις
πληρότητες , η "παρτίδα.
είναι χαμένη στα έσοδα.
Πός βα το πάρτε αίδομα έος 732
ιδκαιούχο
ευρά-Ποιοι είναι οι
Δείτε τις 24 κατηγορίες επαγ- των , ηθοποιού , τεχνού κινηματογράφου και τηλεόρασης
εποχικό επιδομα από τον χείριστη και βοηθού χείρστη
κυνηματογράφου , ελεγατή κινηματογράφον και θεάτρου,
ταμία κινηματογράφου και
θεάτρου , μισθωτού τουριστ
κού και επισιτιστωού κλάδον
γελμάτων που δικαιούνται το
Το εποχικό επίδομα του
ΟΑΕΔ καπαβάλλεται μετά το
καλοκαίρι, συγκεχριμένα από
τις 10 Σεπτεμβρίον έως τις 30
Νοεμβρίου και αποκλείονται
όσοι είναι δικαιούχοι του
επιδόματος ανεργίας .
Στο σημείο αυτό ο x. Τάσ.
σιος υπογραμμζει ότι ήδη.
οι προσφερόμενες τιμές και
τα συμβόλαια με τους διε0
νείς ogγανωτές ταξιδίων
( tour operators ) είναι κατά
20% χαμηλότερα από το
2018. Την ίδια στιγμή , η μέγ γενη της βιοσιμότητας πιέζει ακόμη περισσότερο την
ξενοδοχειακή επιχείρηση,
ατόρροια των υψηλν ασφ
αλιστικν εισοφορν (με την
επέκταση της κλαδικής) ,
αλλά και της υφιστάμενης
κατάστασης στο τραπεζικό
σύστημα που δεν ευνοεί
εξορθολογισμό των υποχρ
εσεων που έχουν οι
επιχειρήσεις .
Η εφορία μετά τη διαρή άνοδο των πωλή σεων , το 2018 κατάφερε να βάλει στα ταμεία
της 5,7 δισ. ευρ , εν το 2019 αυτό το ποσό
και σμυριδεργάτη.
Απαραίτητη προυπόθεση είναι
οι εργαξόμενοι να έχουν πραγ .
ματοποιήσει τουλάχιστον 50
Δικαιούχοι του εποχικού ημέρες ασφάλισης το ημερολο - αναμένεται να είναι αυξημένο . Πς διαμορεπιδόματος είναι όσοι ανήμουν
στα επαγγέλματα του οικοδόμου , λατόμου , ασβεστοποιού , τος (εν προκειμένω το 2018 ).
πλινθοποιού , αγγειοπλάστη
δασεργάτη ,. Qητινοσυλέκτη , Σεκάπουα επαγγέλματα οται
καπνεργάτη, μουσικού μέλους τούνται περισσότερες ημέρες
του οκείου επαγγελματικού ασφάλισης, ωστόσο σε κάθε
σωματείου , υποδηματεργάτη, περίπωση δε θα πρέπει να
μισθωτού ναυπηγοεπισκευα , έχουν γίνει πάνω από 240 ημε
στιχης ζνης , χειρστή εκσκα
πτκν , ανυψωτικν , οδοποιη
τικν , γεωτρητικν μηχανημάφνεται η εικόνα στην ΕΕ.
γιακό έτος που προηγείκαι του
έτους καταβολής του επιδόμα Πάνω από 428 δισ . ευρ δείχνοντας ότι ο τομέας
ήταν τα συνολικά έσοδα της αυτοκίνησης αποτελεί
από τη φορολόγηση της μια από τις βασικές παρ
πλησης αυτοχινήτων το
2018 στις χρες-μέλη της γισμό μιας χρας .
Ευρωπαϊκής
αμέτρους στον προϋπολορομίσθια το προηγούμενο έτος .
Ένωσης ,
Created by Universal Document Converter