Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κυδικος: 1860
ΕΛΤΑ.
|ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοοιόγρaψες
τον tόι10 1ou
υμrεi να pε
να δυιρεoτεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
δοπτίτης -Εκδότης Λευθυντής ΒΑS ΕΡΑ Ετος 50Α οάλλον 11513 Τιμ 060 ευρά Πάμπτη 1 lulou 2019
UΟΛΑΕΗ ΤΙ HEΤΙΑΤΗΣ
ΠΗΕΨΕΙΑ ΠΟΥ
oθενut popέως ΡEΠΟΡΤΑΖ
καταστηματάρχες
της Πρέβεζας αναφ .
η τonική ογομο- ρας Τσελίκος
σκεται μto Φ0oρός
εεtai άμεσn u
ροστήριεη, μετο την . aγyEΙΑ 5ημοσ0 npό
και ο0θοpoίος Αγημέ.
νeα κυ.
των μερντιση φορολογικες
γpαμμα ρσης tωv ai , vουν ατό
ntλaon του IΥΡΙΖΑ με
uonoepoσοu , Au
μικρομεαclww επmtΕι
ρήoεων, στε νο μηε ΕνR να Διαρσουν
την Φρα ηou ο τεpος
συρρικννεται διαρ . ξανά ο υuπopικός κό
τpοχιό ονά.
on έxει οnoμtνει όρ
Η Ευβέρνnon txei . 7
Aπό καινοτομίες nou σηματοδοτούν την noλιτική αλλαγ
Που ζήτησαν οι noλίτες με την ψήφο τους
| Καρακτηρίοντα τα πρτα δεηατα Τραφές τος Κιθέpτησης
As Πει κάποιος στους ΣΥΡΙΖΑίους nos ..
Δεν είναι Πλέον Κυβέρνηση!
Σν Κυριάκο Μητοτήκη
| υnayuvta aov η νκή
ΕΑηo καινοτομίες nou onμoτοoοτούν την nonιtικ anayn την οnolo (hrnσαν οι neΝτες με την φάφο τους καρεκτηpίζονται to no.
tο δείγματο γρopς nou tδωσε n κυβέρνηση την οnola σχημάτιοε ο
Κυριακος Μητoοtάκη .
Γραppατiα Ενηpe
τάε ονημ
μ η Νη
Μας Περιμένει Πoλύ σκληρή δουλειά
Έχω εμπιστοσύνη στις δυνατότητες
να αλλάξουμε την Ελλάδα
Rιαν το μήνυμα ν στο ηρόο fnoupγικό Ειμpούλιο ο Κ. Mητoτάς
θα επιστρέει
στη δημοσιογραφία
Τα anotoματα
των sθvκoν ΕκAo
an onovnτι νη
λεή έχω dμως at σnooεtς του και noστιe δγατ ότηέ
noeatesos on
νAΕ ΤΟ
wt Τoν tpoτο nprος κατρού .
Υκαλος oυού σύμpωνα με tu tεAικo onot οuμα
ομήνm 0
σιο μρtο n .
Ν pod οφήνoντας οu tou τον υφιστάμενο
toστiκης
μνχε H