Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΣΤΙΑ
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
ΑΟΗΜΩΥ.
ΗΜΕΡΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ - ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Θεωρίες
πεζοδρομίου
Παγκρατίου ίερομ. έπισκ. Ταυρομενίας . Διονυσίου
Τρίτη 9 Ιουλίου 2019
Άριθμ. φύλ. 41398 "Έτος 143ον I Τιμή 1,50
Σελήνη α' τέταρτο 1 Άνατολή ήλίου 6.10' - Δύσις 8.50
του Μανλη Κοττάκη
ΑΚΟΥΩ μέ προσοχή τίς θεωρίες ότι ή έπιστροφήτου ΣΥΡΙΖΑ στήν άντιπολίτευση σηματοδοτε
καί τήν έπιστροφή του στό πεζοδρόμιο και στήν
λεγόμενη "κινηματική λογική- έπεισόδια, φω
τιές , μπαχαλάκηδες-άλλά μέ βάση όσα γνωρίζω δέν την άγοράζων. Μέχρι στιγμής τουλάχι
στον. ΌΤσίπρας του 2019 δέν έχει καμμία σχέση
μέ τόν Τσίπρα του 2014. Ο Τσίπρας του σήμερα
είναι καθαρά συστημικός και γεωπολιτικός παίκτης, καμμία σχέση μέ τόν ταραξία καί τόν διαδηλωτή του παρελθόντος . Ο Τσίπρας της έποχής
αυτής γνωρίζει άριστα ότι ή τυχόν μελλοντική
-πολύ μελλοντική και άν , μετά τό 2023 , όπως
έξελίχθηκαν τά πράγματα-έπάνοδός
έξουσία περνά άπό τήν είκόνα πού θά έχει στά
διεθνή κέντρα λήψης άποφάσεων . Σέ αυτά πού
έδωσε μέ έπιτυχία έξετάσεις ύποταγής, κλείνοντας τό Σκοπιανό. Σάς βεβαιπς ή γνμη τους
τόν άπασχολεϊ περισσότερο και άπό τήν γνμη
κάποιων άρχι-συνδικαλιστν ΔΕΚΟ
ΤΙΚΡΥΒΕΙ Η ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΣ ΒΟΡΙΔΗ ΚΑΙ Η ΑΡΝΗΣΙΣ ΟΛΓΑΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
Κυβέρνησις έκπλήξεων ,
ρήξεων καί παρασκηνίου
Τό άνοιγμα Κυριάκου στό ΠΑΣΟΚ καί οί ίσορροπίες στήν παράταξη
ΣΕΜΙΑάπό τις τελευταίες τηλεοπτικές συνεντεύξεις του, δ
νέος Πρωθυπουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης δήλωσε πς το
νέο κυβερνητικό σχήμα κδέν
Η Εστία> μελέτησε μέ
προσοχή την σύνθεση τής
τό πείραμα άξίζει γιά νά έξακ. Βενιζέλου Λίνας Μενδνη
έπίσης, τό γεγονός ότι σέ κρίσι-χθοϋν δριστικς συμπερά-ς ύπουργού Πολιτισμού (έχει
μακρά θητεία έκει ) , του
Αξιοκρατία. Θετικό,
πρτης Κυβερνήσεως Μητσο-μα έπιχειρησιακάΎπουργεία .
δτως στό Αμύνης και στό Προ στασίας τού Πολίτη, ύπουργοθά είναι ούτε μικρό ούτε μεγά - σιάζει . Θεωροϋμε κατ ' άρχάς ποίησε άντατα στελέχη πού
θετικό ότι το σύνολο σχεδόν γνωρίζουν άριστα τίς ίσορροτν ύπουργν είναι κοινοβου- πίες, οπως ό πρην άρχηγός
τής ΕΛΑΣ Λευτέρης Oiκονόμου καί δ πρην άρχηγός ΓΕΣ
Άλκιβιάδης Στεφανής. Εμπνέ άσφάλεια στόν κόσμο ή παδέν είναι τό εύρος του σχήμα - νές πς δ Κυριάκος Μητσο-ρουσία τους έκει. Το αυτό ίσχύτάκης έφάρμοσε άξιολόγη-ειμέ την άξιοποίηση του έκδότη του Εθνικού Κήρυκα Νέας
όπουργν και ύφυπουργν Υόρκης Άντνη Διαματάρη,
ό όποιος θά άσχοληθεί μέ την
σματα . Ήάξιοποίησις σέ θέσεις ύφυπουργν των νέων πασοκογενν Κυριάκου Πιερρακάκη-άλλοτε συνεργάτη Μάνος Κόνσολας έπρεπε νά
του Εύάγγελου Βενιζέλου μέ
τόν όποιο δμως σήμερα ύπάρ χει άπόστασις, Θόδωρου Λιβ νίου (πρην συνεργάτης των
Γιάννη Ραγκούση και Γιρ- στήν θέση του ύπουργού Δημογου Καμίνη , έτοιμάζει τρα
τό νέο νόμο γιά τίς άρμοδιότητες των δημάρχων ), Άκη Σκέρ - αυτόν , συμφνως πρός μυστι(Γενικού Διευθυντή του
ΣΕΒ και πρην συνεργάτη των
Μιχάλη Χρυσοχοtδηκαι Γιάν- συμπληρνει ο νέοςΥπουργός
νη Στουρνάρα) , Δημήτρη Μη- Εσωτερικν Τάκης Θεοδωριτρόπουλου (τέως διευθυντής κάκος , δόποιος δμως είναι στε
τν Νέων, όρίζεται σύμβουλος νός συνεργάτης τοϋ Μητσοτάστρατηγικής), προκαλεϊ ίσχυρότατη έντύπωση, καθς έπιδικει τήν άντιστοίχιση είσρον
άπό τό ΚΙΝΑΛ καί στελεχν.
Όπως ίσχυρότατη έντύπωση μήν καταπιεί τά πρόσωπα αύτά
προκαλεί ή ύπρυργοποίησις ήγραφειοκρατία .
τής στενής συνεργάτιδος του
Θεοχάρη στό,Υπουργείο Του
ρισμού (ό βουλευτής της ΝΔ
τάκη καί κατέληξε στά συμπεράσματά της, τά όποία παρουΥπάρχει , όμως , και ένας άκόμη λόγος πού
ό ΣΥΡΙΖΑ δέν θέλει νά κάψειν τήν Άθήνα . Δέν
είναι τό διο κόμμα μέ τό 2012. "Εχει άποχωρήσει άπό τίς τάξεις του ή κομμουνιστογενής Άρι στερή Συσπείρωση Λαφαζάνη, που είχε καί όργα νωτική κυριαρχία στό έσωτερικό του. Στίς κάλπες της Κυριακής ήτήθηκε βαρειά καί ή λεγομένη-ό Θεός νά τήν κάνει-άριστερόστροφη τάση.
Δέν έκλέγονται βουλευτές ό Σταύρος Κοντονής,
Ο Γιργος Σταθάκης, ο Nίκος Ξυδάκης, ό Μάκης
Μπαλαούρας, ό Χρήστος Καραγιαννίδης ή Αννέτα Καββαδία, ό Χρήστος Μαντάς καί άλλοι άστέρες της όμάδος τον 53. Άντιθέτως, ένισχύονται
στό έσωτερικό του οί κεντρογενετς και πασοκογενείς , Ακόμη και ό όρος αδομική άντιπολίτευσην πού χρησιμοποίησε χθές ό Γραμματέας του
κόμματος Πάνος Σκουρλέτης για νά περιγράψει
τήν στρατηγική του κόμματος, είναι έμπνεύσεως Σημίτη, όρος ΠΑΣΟΚ το 1977 .
λο. Μέ 50 ύπουργούς και ύφυπουργούς, έκ τν όποίων οί 21
είναι έξωκοινοβουλευτικοί, μι - λευτικοί και προέρχονται άπό
κρό δέν είναι, Ωστόσο, το ένδιαφέρον σέ καιρούς πού άπαιτείται σφικτή διακυβέρνη σις, άντιπολίτευση. Είναι προφαείναι ύπουργός και δνεόφερτος Θεοχάρης ύφυπουργός, όχι
τό άντίθετο) καί βεβαίως δ όρισμός τού Μιχάλη Χρυσοχοΐδη
την σκιδη κυβέρνηση τν τομεαρχν όσο ή ΝΔήταν στήν
σίας Τάξεως. Ωστόσο, οι άπό
Ψεις τν νεοδημοκρατν γι'
τος που άνεκοίνωσε χθές τό
άπόγευμα όνέος κυβερνητικός
έκπρόσωπος Στυλιανός Πέτσας, άλλά ή φυσιογνωμία
Μέτά πολλά θετικά της και τά Ίσως σέ δρισμένα σχήματα , ψήφο τν Άποδήμων.
δποια πιθανολογούμενα άρνη- δπως στό Ύπουργείο Άγροτικά της. Τό ένδιαφέρον είναι, τικής Άνάπτυξης, νά ύπερέέπίσης, ότι μέ την συγκρότηση
τουΥπουργικού Συμβουλίου δ
νέος Πρωθυπουργός σηματοδό- γιά νά χωρέσουν όλοι, στότησε την άπόφασή
γκρουσθεί μέ δρισμένους μη-άξιοποίησις τής κοινοβουλευντίακούς και έπιχειρηματικούς τικής όμάδος του, άσχέτως άν
δμίλους του τόπου .
κές δημοσκοπήσεις, είναι θετι
κές. Τό πάζλ τν πασοκογενν
ση και έπιβράβευσε μέ θέσεις
6σους έργάσθηκαν σκληρά .
του .
Θετικό , έπίσης, τό άνοιγμά του στόν χρο της Κεντροάρμοδιότητες σέ φυπουργεία αριστεράς, είδικς στά πρόβαλε κιόλας , μετατρέποντας
κη άπό τό 2016. Καί βεβαίως,
θετικά άξιολογείται ή άξιοποίήσις άνωτάτων στελεχν της
ΕΕ και έπιχειρήσεων, άρκει νά
ιτης νετερης γενιάς πού
έπέλεξε.
ή διάθεσίς
ήταν αύτή, Η
του νά συσο
Βεβαίως, δέν έχουμε τήν αύταπάτη ότι ό ΣΥPIΖΑ ύπό τήν ήγεσία Τσίπρα θά πάει άπό τό ένα
Αν και ή δοσολογία τής
έκπροσωπήσεως ίσως είναι
μεγαλύτερη άπό τό κανονικό ,
Συνέχεια στήν σελ. 3
κανείς βουλευτής δέν ήταν διΣυνέχεια στήν σελ. 3
Πρτη φορά άπό έπαρχία
ύπουργός Οίκονομικν
μόνιμα στήν Βόρειο
Κορέαν
TΕΝΝΕΣ
ΕΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Ποτέ ξανά
. Ούκ όλίγοι οί τρελλοί Χθές δεκάδες Βρεταννοί πολίτες έμει ναν
άφωνοι βλέποντας έναν
άνδρα νά σκαρφαλνει
χωρίς σχοινιά και έξοπλιρεί έδ νά σκάει ό τζίτζ - σμό , μέ γυμνά χέρια, στό
κας , μπορεϊ ή άσφαλτος Shard , τόν ύψηλότερο
νά βράζει καί νά άχνίζει, ούρανοξύστη τής χρας.
Ή Άστυνομία είδοποιήθηκε, έσπευσε καί συνέλαβε
τόν άναρριχητή. Ο ούρανοξύστης Shard είναι κατασκευασμένος άπό γναλίκαί μέταλλο , είναι έργο
του "ταλου Ρέντσο Πιάνο
του Γιάννη Ή Πάγκαλου *
ΔΕΝ ΗΜΟΥΝ άπό αύτούς που τρόμαξαν μέ την
ίδέα μίας άριστερής κυβέρνησης. Πιστεύω, μάλιστα, πς ή έναλλαγή των κομμάτων στήν έξουσία έπιφέρει θετικά άποτελέσματα καί κατ' έπέκταση είναι άπολύτως θεμιτή . Ώστόσο, αύτή ή
κυβέρνηση της κεντροαριστεράς έπαιξε άρκετές φορές μέ τή φωτιά . Ή περίοδος του δη μοψηφίσματος ήταν ή χειρότερη στιγμή προσω
πικά του κ. Τσίπρα . Ποτέ ξανά οί"Ελληνες στόν
δρόμο καί ποτέ ξανά δ διχασμός που έπικράτησε έκεινες τίς δύσκολες μέρες. Το έγραφα καιί
τότε , το έπαναλαμβάνω και σήμερα, πού κλείνει
ό κύκλος της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Ο έμφύλιος είναι μία ίστορία γιά τήν όποία θά πρέπει νά
ντρεπόμαστε συνολικά κι όχι νά πανηγυρίζουμε ό καθένας ξεχωριστά. Το καλύτερο θά ήταν
νά τή βάλουμε στήν άκρη.Άλλωστε, γιά τή γενιά
μου δέν είναι κάτι περισσότερο άπό κομμάτι τής
σύγχρονης έλληνικής Ίστορίας.
. Σ Τό λέμε γιά νά σας
παρηγορήσουμε Μποof κάγνωστον τεχνοκράτες του Κυρ. Μητσοτάκη
ΑΙΣΘΗΣΗ προεκάλεσαν τρείς
έπιλογές ύπουργν του κ .
τσοτάκη στήν νέα Κυβέρνηση. Η
πρτη είναι ή τοποθέτησις του καταγομένου άπό την Φθιτιδα βου - Και ή τρίτη έπιλογή του Κερκυ- πολιτική . Οί τρείς ύπουργοί είναι
λευτού τής ΝΔ Χρήστου Σταϊκούρα στήν θέση του ύπουργού Οίκο- όποίος άναλαμβάνει έπί κεφαλής ας-Ψηφιακής Διακυβερνήσεως ό
νομικν . Οτελευταίος κεντροδεξιός ύπουργός Οίκονομικν είχε έξαγγείλει ό Κυριάκος Mη Κυριάκος Πιερρακάκης, άπόφοι
άπό την Περιφέρεια (Μεσσηνία ) τσοτάκης προεκλογικς, ή Κυβερ μίου Αθηνν , του Harvard καί του
ήταν δΙωάννης Μπούτος. Η δεύτερη έπιλογή είναι του βουλευ
Συνολικς 21 πρόσωπα
του Σερρν Κστα Καραμανλή ,
δόποίος άναλαμβάνει ύπουργός θέτησε ό νέος Πρωθυπουργός στό
Δημοσίων"Έργων, όπως δ θείος κυβερνητικό σχήμα , έκ τν δποί ,
του Κων. Καραμανλής τό 1952.
τοποΜημπορεί νά ίδρνουμε και
νά ύποφέρουμε άπό τήν
ζέστη, άλλά άκόμη καί ή
Άλάσκα δέν πάει πίσω.
ν έλάχιστα έχουν έμπλακεί στήν
ραίου βουλευτού Νίκου Δένδια, ό
οι έξής: Υπουργός ΈπικρατείΉ παγωμένη χρα άντιμετωπίζει θερμοκρασίες
έως και 32β. Κελσίου, κάτι πού άποτελεϊ ίστορικόρεκόρ. Τό προηγούμε νο ρεκόρ είχε καταγραφεί
στίς 14 ουνίου 1969 και
ήταν 29,4β. Τέτοια έποχή , ή φυσιολογική θερμοκρασία γιά τήν περιοχή είναι 18,3 β. Κελσίου .
Όπότε, σχεδόν ή διπλάσια είναι καύσωνας.
τής έλληνικής διπλωματίας"Όπως
τος του Οίκονομικού Πανεπιστηκαί έχει ύψος σχεδόν 310
μέτρα! Τρα γιατί άποτελεί έπίτευγμα γιά κάποιους μία τέτοια ριψοκίνδυνη πράξις πού μπορεΐ νά καταλήξει σέ τραγωδί , μόνον Ψυχίατρος
μπορε νά τό έξηγήσει ..
νησίς
του άποτελείται άπό πολλά
νέα έξωκοινο βουλευτικά πρόσωΣυνέχεια στήν σελ. 3
Πρότασις γιά τό 67% του ΟΠΑΠ
Έκεινα τά κρίσιμα 24ωρα, λοιπόν, ζήσαμε
στιγμές βγαλμένες άπό τίς πιό σκοτεινές σελίδες της Ίστορίας μας. Φυσικά , δέν ύποστηρίζω πς γιά τήν άκραία πόλωση και τό διχαστικό
κλιμα εύθύνεται μονάχα ό κ. Τσίπρας . Θεωρ,
όμως, πς έκείνος μποροϋσε νά άποφύγει τή
δραματικοποίηση μίας είλημμένης άπόφασης,
προστατεύοντας τήν όμοψυχία του έθνους καί
κυρίως μή ρισκάροντας τά χειρότερα . Δέν τό
έκανε, εύτυχς τά άποφύγαμε, άλλά σίγουρα
τό πληρσαμε άκριβά . Άς πάμε παρακάτω καί
ΠΡΟΑΙΡΕTΙΚΗ Δημόσια Πρόταση γιά τό 67% τν
μετοχν του ΟΠΑΠ ύπέβαλε ή SAZKA GROUP,
συμφερόντων του Τσέχου έπιχειρηματίου και έπενδυτού Karel Komarek. Το προσφερόμενο τίμη μα για
τίς μετοχές που δέν κατέχει δ προτείνων , άνέρχεται
σέ 9,12 εύρ. Συμφνως πρός άνακοίνωση που έστά λη πρός τό Χρηματιστήριο Άθηνν άργά χθές τό άπόγευμα και μετά άπό πολύωρες διαβουλεύσεις και άναστολή διαπραγματεύσεως τής μετοχής, ή SAΖΚΑ
GROUP έκκίνησε χθές την διαδικασία της Δημοσίας Προτάσεως , ένημερνοντας τήν 'Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς καί τό Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΠΑΠ.
Τό προσφερόμενο άπό τόν προτείνοντα άντάλλαγμα,
σέ μετρητά , γιά την άπόκτηση κάθε Μετοχής τής Δημοσίας Προτάσεως , ή όποία θά του προσφερθεί
μίμως και έγκύρως κατά τήν διάρκεια τής Περιόδου
Αποδοχής, άνέρχεται σέ 9,12 εύρ . Η SAZKA Group
έλέγχεται σέ ποσοστό 75% άπό τόνΌμιλο ΚKCG, πού
άνήκει στόν Τσέχο μεγαλοεπενδυτή.
Όλοι, όταν ψάχνουν
γιάξνοδοχείο , έξετάζουν
τί προσφέρει . Καί άν τό
πορτοφόλι τους δέν άντέΚορέα! Ναί, καλά διαβά χει τά ξενοδοχεία τν 5
άστέρων, έρευνούν νά έχει
τουλάχιστον τίς στοιχειδεις άνέσεις. Τις όποίες
προφανς δέν έχει αύτό
που ύπάρχει στήν Έλβ
τία . Διότι άπλούστατα είναι . Ο άστέρων. Τό
Nu1l Stern Hotel όφείΈνας Νοτιοκορεάτης
αύτομόλησε στήν Βόρειο
νοσατε, δέν έχουμε κάνει λάθος Δέν αύτομόλησε Βoρειοκορεάτης στήν ΝόΚορέα , άλλά τό άντίθετο! Πρόκει ται γιά τον
Τσόε "Ίy-γκούκ, 73 έτν,
πού διερωτμεθα πς τό
σκέφθηκε . Πάντως , Τό ίδιο
είχαν κάνει οί γονείς
Διπλωμάτες άμφότεροι
Λεπτομέρειες στήν σελ.2
Συνέχεια στήν σελ. 8
Τής ήμέρας
λει τά 0 άστέρια
του στό
ότι δέν διαθέτει ξεχωριστά
είχαν αύτομολήσει στήν δωμάτια ούτε ξεχωριστά
μπάνια . Όσο γιά τήν διτία του 1980. Τά βορει- ακόσμηση στό έσωτερικό του, αυτή άποτελείται
άπό σωληνσεις καί κρεμάμενα καλδια άπό τό
ταβάν Η τιμή διανυκτE
έπανενσεω. Νοτιοκορε - ρεύσεως μέ άλλους πολλούς πελάτε , κυμαίνεται
στά 6 μέ 9εύρ . Πάντως
ή παρουσία ένός Τέτοιου
ξενοδοχείου σέ μία χρα
νά άκολουθήσω μιά χ- μέ πολύ ύψηλό βιοτικό
έπίπεδο, θεωρείται άτραεύγνμων είναι ένας δρό- ξιόν καί μάλιστα πολλοί
μος γιά νά προστατεύ- Έλβετοί έχουν κάνει κράτηση γιά μία θέση στό
πρωτότυπο αύτό ξενοΌπότε άπεφάσισα νά ζή - δοχείο γιά πολλούς μήνε.
Άξίζει νά διαβάσετε
του Δημήτρη Καπράνου
Βόρειο Κορέα τήν δεκαεΚανονικότητα καί έπιστροφή στόμέλλον
Ήσύνθεσις
τής Κυβερνήσεως
( σελ. 3)
οκορεατικά κρατικά ΜΜΕ
μετέδωσαν ότι ό Τσόε νγκούκ θά ζήσει έκεΐ και
θά έργασθεΐ έπί θεμάτων
Aς κάνουμε λογαριασμό: <προίκο και έχοντας ύποας και άδιαιρέτου Τριάδο
και νά σχηματίζει τόσημείο
του Σταυρού .
τά όποία συνθέτουν τήν είκόΟ Κυριάκος Μητσοτάκης ς
πρόεδρος Τής Νέας Δημοκρα
τίας κέρδισε: όλες τίς περιφέρειες, σχεδόν τριακόσιους
δήμους , τίς εύρωeκλογές και
Τίς Εθνικές έκλογές , μέ δλες Τις
μονοεδρικές περιφέρειες και
σχεθε λάχιστα
να μιάς ακονονικήρ κοινωνίς .
Και αίσθάνθηκα όμορφα όταν
δάπελθν παρέδωσε
κάν στόν νέο Πρωθυπουργό .
Χθές , είδαμε σκηνές πού
ατικά ΜΜΕ άνέφερεαν ότι
σέ βορειοκορεατική προπαγανδιστική ίστοσελίδα
δήλωσε: Τό νάζήσω καί
κινδυνέψαμε νά λησμονήσουμε . Τόν Πρωθυπουργό νά
κανονΚαί μή μού πεί κανείς τί
σημασία έχουν δλα αύτά; >,
διότι δέν είμαι θρησκόλη-Οπως είχα αίσθανθεί άσχημα
πτος. Αλλά δέν θά θυμσω
άν μέ άποκαλέσετε κσυντηρηΊστορικά ντοκουμέντα
όρκίζεται, χοροστατούντος
του Άρχιεπισκόπου, νά
Οί μολυβένιες . .
σφαίρες
μετετράπησαν
σε "Ψηφοδέλτια">
δτον δ προκάτοχος Του άπελθόντος είχε ξεφύγει άπό την
μέ αυτοδυναμία 158 βου- άσπάζεται τό Εύογγέλιο , νά
ρα γιά τήν όποία νιθω
κανονικότηταν και είχε άφήσει τους κλητήρες νά παραδσουν τά ακλειδιάν του
είναι ντυμένος ακανονικάν, μέ τικό . Κι αύτό έπειδή θεωρ
λευτν . Δέν θυμάμαι άλλη
φορά ή Νέα Δημοκρατία νά
έχει κάνει τέτοιο παλμαρά
τό σκούρο κοστούμι και τήν
γραβάτα, νά άσπάζεται την
Μπήκε, δηλαδή, στό Μέγα - δεξιά του Προκαθημένου, νά
ρο Μαξίμου μέ μιά τεράστια όμνύει Είς τό όνομα τής Άγ σπουδαίο πράγμα τήν συντήρησην, Θεωρ πολύ δύσκολη ύπόθεση τήν συντή-πρωθυπουργικού γραφείου .
ρηση έκείνων τν στοιχείων
τήν κληρονομιά πού
μου άφησαν οί γονείς μου.
του Έλευθ. Γ. Σκιαδα (σελ . 4)
Συνόχεια στήν σελ. 4
9-7-2019