Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΝΟΙΚΙΝΕΤΑΤ
ΑNΤTΤΤΑΙ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΕαKer
τυαυροτus
Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
ΑΥΜΑΣ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Τρίτη 1106/2019
Email:[email protected]
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΪΝΗ ΠΟΛΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 ΤηA.: 2310-232536 FΑX:2310-243896 -Τιμή Περ.: 0,50 Ε -Ετος: 270-Αρ Φύλλου: 7123
27 χρόνια
Από τα 79 εκατομμύρια ευρ το 2012
ΣΦΕ: Το dawback βαίνει ανεξελεγκτο
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
Εντονα αρνητική επίδραση στη μεταβολή
Στο 1,8% κατεβάζει τον Πήη
ΕΚΟΑ Α
tΗε ΙΑ
Τριολήα γα
πυιυβείχα
της ανάπτυξης η ΕΤΕ
ΠΟΑ DIΟ
ηεα λαρμγ .
Bauriας
Οι επενδύσεις Παγίου κεφαλαίου ανέκαμψαν , σημεινοντας
αύξηση 7,9% το 1ο τρίμηνο του 2019 , μετά από ένα απογοητευτικό 2018, σχολιάζει η Τράπεζα, Εντονα αρνητική επίδραση στη
μεταβολή του ΑΕΠ από Τις καθαρές εξαγωγές, στήριξη από κατα
νάλωση
ΒΘΝ ΙΚΗ ΤΡΑ ΠΕΖ Α
ΤΗΣ ΕΛ ΑΔΟΣ
Αναρτήθηκαν τα ειδοποιητήρια
ασφαλιστικν εισφορν
0 τήσιος ρυθμός αύξησης
Του ΑΕΠ Το 2019 θα διαμορφωθεί στο
ετησίως, περίπου- ανάλογος με το 2018-σύμφωνα
με ανάλυση της Α/νσης
Οικονομικής Ανάλυσης της
ανακοίνωση
Του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής
διάστημα Που αφορ1 ειδοποιητήρια είναι το Β' εξάμηνο
Πληρωμν
Αναρτήθηκαν ,
ρν ασφαλιστικής κατηγορίας για Τους νέους Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) .
ασφαλισμένους
φάκελο
www.tsay.g: Όπως αναφέρεται
ειδοποιητήρια
Των διαφοΤα
ουν α
στον ηλεκτρονικό Προσωπικό
κάθε ασφαλισμένου
σχετική
Τςτραλογία γο
Βέμητ εχίγευς
οΚλιγεας
2014 και ημερομηνία λήξης
Τους είναι η 31η Ιουλίου 2019.
Εyμράρς
Τα καθήκοντά του
ανέλαβε ο νέος Πρόε
δρος της Αρχής Διαγου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Νομικής
Πανεπιστημίου Αθηνν . Κατά τα 38έτη
της θητας
Σχολής
2017) και Του Δ Τμήματος Του ΣΤΕ (2017
2018 ) . Δετέλεσε
μέλος Τυ Ανωτάτου
Ειδικού Δικαστηρίου ,
Του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου
Δοικητικής
οσύνης και έχει διδάξει στη Σχολή Δικαστν . Παρακολούθημεταπτυχιακές
άσκηση ενπιον Το
Γαλλικού Συμβουλίου
Επικρατείας ( Conseil
dEtat) . Έχει διατελέμέλος επιστημονικν
σφάλισης
Συμβούλιο ΕπικραΤαίας (ΣΤΕ ) , διετέλεσε
Εισηγητής, Πάρεδρος, Σύμβουλος
στη συνέχεια Αντιπρόεδρος από Το 2015
Το 2018. Το ίδιο
σηνΑE
0ήτις
Του ΑΠΟΤ.
Του στο
pρήτου
326/05.06.2019),
αφού επελέγη από Τη
Των ΕΠΙΚΟΙσει
νωνιν (ΑΔΑΕ) , Χρήστος Ράμμος, ΕΠΙΤσωματείων,
συγγράψι
Διάσκεψη
Αντιπρόεδρος Προέδρων της Βου έχι
άρθρα, βιβλιοκρισίες
και μελέτες νομικού
περιεχομένου
συμμετάσχει σε νομικά συνέδρια και σεμινάρια. Ομιλεί γαλλικά, αγγλικά, γερμανικά και Ιταλικά.
ΔικαιΑΑΔΕ:
του Συμβουλίου της.
Επικρατείας .
Ο κ. Ράμμος ορίστηε
Πρόεδρος της ΑΔΑΕ
με την υπ' αριθμ.
34051 οικ./29.5.2019
απόφαση Του Υπουρ λής με διακομματική
των 4/5
Ποια προϊόντα
μένουν
στον 24% ΦΠΑ
συναίνεση
χρονικό
ανέλαβε διαδοχικά
Πρόεδρος
Τμήματος (2015
Σματος.
διάστημα
ο Χρήστος Ράμμος
ΤΟ 1951.
Είναι πτυούχος της
σπουδές
στο Πανεπιγενήθηκε
στήμιο Paris I1 και
Πραγματοποίησε
Created by Universal Document Converter