Πρωτοσέλιδο Χρονικά:Recognized text:
οι σταυροί
Επανεκλογή
του Γιργου
Δασταμάνη
σημαντική
ανθολογία
στην Π.Ε.
κουσ ΕΝo:663
Γρεβενν
M49 κα ontoc συπό
Ε 22,
Σ 15,
Emνnpoμστκάτητα
ΣΕΝδα
ΕΑΥΗΣ
ΧΡΟΝΙΚΑ
ΑΡΒΜOΣ ΦΛΛΟΥ 828
ΕΤα 16a TΜ 0508
npoσrευή 76.9019
ΛΥΤΙΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
φneλhtvων 22, rpeβενα | Tηn. 2462 097 77 2., Fax 2462 097 775
1 eel: [email protected]
ΑΣΕΠ: Πάνω από 15.ο00 αιτήσεις
για τις Προκηρύξεις 1ΕΑ και 2Ε/2019
Συνολικά 3.449 ατήσεις υnoβλήeηκαν . σύμφωνα με το ΑΣΕΠ, στο
nλaioo της Προκήρυξης 1ΕA/2019 του ΑΣΕΠ ΦΕΚ 13/25-4-2019 Τεύ χος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ για τη διοδικασία κατάταξης με σειρά nρστε.
ραιότητος unounpίων μελν Ειδικού Βonenτικού Προσωηικού (Ε.Β.Π.)
στην Πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Παράλληλa , το Συμβούλιο κάνει γνωστό Πως στο nλαίαο της Προκήρυξης 2ΕA/ 2019 του ΑΣΕΠ ΦΕΚ 1425-4-2019 Τεύκος Προκηρύξεων
ΑΣΕΠ για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά Προτεραι ότπτος υnοψήφων
μελν Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωηικού Ε.Ε.Π) κλάδων ΠΕ2 1, ΠΕ 2 .
ΠΕ 23, ΠΕ25, ΠΕ 28, ΠE29, ΠΕ30, ΠΕ31 στην ηρωτοβάθμια και δευτεροβάθμα εκηαίδευση , unoβλήeηκαν συνολικά 9.916 ατήσεις.
Δεδομένου ότ αρκετοί υποψήφιοι με τις ατήσεις τους διεκδικούν Πε
ρισσότερες από μία θέσεις της ίδιας Κατηγορίας Εκπαίδευσης, το πλήθος των προτιμήσεων των υπoψηφίων ανέρχεται σε 9.989.
.ΚΤΕΟ
ΓΡEΒEΝΟΝ
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΤΕΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
5ο ΧΛΜΓΡΕΒΕΝΩΝ-ΜΥΡΣΙΝΑΣ
ΤΗΛ. 246202 9200
Έργο του Αριστοτέλn Βαρσάμη (neπτομέρεια .
Τα ΧΡΟΝΙΚΑ στον υποΛογιστή σος .
κάθε εβδομόδα εκατοντόδες pdf ταξδεύουν
τον έντυπο nooικό όγο στα email αναγνωστν μος.
Σταύροs Χρ. Καραγκούνηs M.D.
Μαιευτήραs-Χoροuργο5 Γuναικολόγοs
ΑΝΔΡΕΑΣ & ΗΛΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ
ΟΔΗΓΩΝ
Πρότυηα Μέντρο Μaιεuτικns Γuvaoλoγία
6 Υπαβoηθούμενηs Αναnapαγωγns
ΣΤΟΚΑΣ
Πατρού N . Καpναβά 1 4ns όpopos
(Εμπορικό Ελμεία)
Th: 51 100 Γρεβενά
ακορ0ΜA ΜKA EΔΗ ΥΠΕΝΗΣ ΛΑΑΕ.
rwoANE-EPΑ ΜΟΡΟΗΣMWARΕΣ
ΜΟΝΩTΚΑ ΥΛΚA-EPTAΛEA Σ.ομπουρα
Τηλ.: 24625 02144
ΕΔΗΡΚΑ
Εnαγοντη 6944 286795
-Ασφάλειες αυτοκmτων
enpcς. Τέσ nan-Ψoteon Μαστο0-Boήiς
.nepoο0non σης-Auκή δοφοα -DooεbrΚopaoτογφα
.ουpογuακbοία -θpania Αφότος
. Μpoaβαυκ ροpn: nοpoo Υστιροσοon
ΕΒΝΙΚΗΣ ΑΝΤΗ ΤΑΣΕΩ 20
ΡEΒENΑ
Μακεδονομάχων 14
Γρεβενά
Τηn.: 20620 20964-208 20 2Χ14
Δρiοσ 4 Αντμτλισ nooνμότιτος -imοβoσθoύμαm ΑΟΟω
Βνμάτpος Σnppατεon- Εουpτε Yουμαnοn
ΟΑΟ ΛΕΤΟΥ Τρί-nepoo 0000-1100 1800-21.0
στόν pοντβo
ΕN. 6977 019552 -6932 235% .
Tηλ. 246208055