Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
| Οικονομική |
Παρασκευή
Ka0ημέρινη οικονομικη ειδικη cenpepica Διακηρυ?cWV-Δημοπρασιυν
Βαλτετσίου 26 . Τ.Κ. 54453 . ΘΕΣ/ΝΙΚΗ . Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Η διάσωση
Αριθ. Φύλ. : 6749
Τιμή: 1.00€
| Επίδομα ενοικίου
κληρονομιά
στην επόμενη
κυβέρνηση
-Βροχή οι αιτήσε
-οικογένειεs nou Ζουν με επιδόματα, xaos παιδιά, η Πλειοψηφία
Αν και δείχνουν να πλησιάζοντας στο
έχουν «κολλήσει#01 al- τέλος της διαδικασίας,
τήσεις, ρα και να είναι ποιοι παίρνουν
εξαντλούνται οι δι- τελικά αυτό το επί
καιούχοι του επιδόμα- δομα, που ξεκινά από
τος,ενοικίου μετά από
περίπου ενάμιση μήνα
τά 70 ευρώ το μήνα για
μονοπρόσωπο νοικοκυριό και φτάνει στα
210 ευρώ για τρίτε.
κνες και πολύτεκνες
οικογένειες. Ξεκινώντας από το προφίλ του
λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρ.
μας, είναι δεδομένο
Η ΔΕΗ θα είναι rueώς το πιο δύσκολο
οτιτο αρχικό κονδύλι
των 300 εκατ.
va,το πιο δύσκολο
πρόβλημα που θα
κληθεί να αντιμετωπσει η επόμενη κυβέρνηση, όποια και αν
δεν επαρκεί για να κα.
λύψει όσους πήραν το
εισοδήματος τους
σχεδόν οι μισές εγκε
κριμένες . αιτήσεις
«οκ» από την εφαρμογή της ΗΔΙΚΑ.
αυτά τα νοικοκυριά
ταθέσεις. Υπενθυμίζεκαταθέσεων κυμαίνε.
Από την ποιοτική ανά.
(111.977) αφορούν σε έχουν τραπεζικές κα- λυση των εγκεκριμέαι αυτή. Οσο δε ο
καιρός περνάει, οι ΑυσειςΠου απαιτουνται
Σύμφωνα με τα τ
νοικοκυριά με ετησιο
λευταία στοιχεία, οι εισόδημα χαμηλότερο ται ότι το όριο προκύπτει ότι ο μεγά.
εγκεκριμένες αιτήσεις
από7.000 ευρώ εκ των
λος όγκος αφορά είτε
καθίστανται πιο δύ
έχουν φτάσει, πλέον,
στις 233.985-δηλαδή
οποίων 3.476 είναι νοι
κοκυριά Που δηλώνουν
μηδενικό εισόδημα,
Αξιοσημείωτο είναι,
δε, ότι απ' όλους αυτούς που παίρνουν το
ται από 7.000 ευρώ ως
21.000 ευρώ ανάλογα
με τον τύπο του νοικοκυριο
Αυτό που επιβεβαιώνεται είναι ότι τοεπί.
μονοπρόσωπα νοικοκυριά (ανέργους, χαμ ή λ ό μ t σ θ ου
χαμηλοσυνταξιούχους) είτε, ζευγάρια
Χωρίςπαιδιά. Είναι ενδεικτικό ότι 105.393 al.
συνέχεια στην 11
περίπου οι μισές από
αυτές που υποβλήθη.
καν-καλύπτοντας πε.
ρίπου 625.000 μέλη
νοικοκ 625.000 μέλη το δομα 13.601 voo
ώνεται είναι ότι το εου
δε ρις mis
εκπτώσει
05393 εν
ενοικίου
λικό κονδύλι που θα κοκυριάζουναοκλει. καταλήγειωςεπί το τήσεις αφορούν σε
απαιτηθεί για ναεπδοστικά και μόνο από
μείνει ασχολίαστο ότι
νοικοκυριά χωρις ml
διά, ενώ μόλις 2.156
νειες με 4 παιδιά.
πλείστον σε νοικοκυριά χωρίς παιδιά, ενώ
νειες μοιάζουν με εξαίκυριά αγγίζει τα 345 άλλη, δεν μπορεί να οι πολύτεκνες οικογέ- αφορούν σε οικογέ.
εκατομμύρια ευρώ
εκατομμυρο ερωτημα
μεν ευσχολια
νειες με 4 παιδι την 10
ρεση μο τουν μονα
saies
συνέχεια στην 10
του Ταμείου
| Χρηματοπιστωτικήs.
Από την Πέμπτη 2
Μαίου έως την Τε.
τάρτη 15 Μαΐου θα
πραγματοποιηθούν οι
ενδιάμεσες ανοιξιάτικες εκπτώσεις για το
Σταθερότηταs 111
στην Εθνική
rp id alono voo v
Οι έμποροι μετά και
τα στοιχεία ότι ο πασχαλινός τζίρος των
καταστημάτων της Ατ
συνέχεια στην 2
Τράπεζα ,
Σελίδα 9