Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
ΑΘΗΝΩΝ
Email [email protected]
ΑΘΗΝΑ: Παρασκευη 03.05.2019
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Με αογό ουθμό εχδϋ)ονται οι νέες συνταξιοδοτικές απομάσεις
Εως 500 ευοώ τέσσεQ1ς στις 10 KuQ1ες συντάξεις
κομ 'ικής σημασιας η υπα05η συνε0Q1ακον κεντρου μεγαλης χωQητικοτητας
Το συνε00ιακό«στοιχημυ» του ελληνικού τουρισμού
«Κλειδί» για την επόμενη φάση ανάπτυξης του ελληνιχού τουρισμού ο συνεδριακός τουρισμός. Κομβικής
σημασίας η ύπαρξη συνεδρίαχού κέντρου μεγάλης
χωρητικοτητας. Η υστερηση απο τους ανταγωνιστες
χαι οι μεγάλες δυνατότητες.
Ποιον 20ωδικό θα πρέ
πει να TQ0σέξουν
φέτος τα ζευγά
Ervg 30 Ιουνίου του 2019 λήγε. η
αροθεσμία για την υποβολή της
&ήλωσης qopolo ίας εισοδήματος
σημαίνετου ότ, τα ζευγάρια θα πρέμ ο λ oro ηδηλοση προ ημενουνα
Τον καθο&ιστο ό Q6 ο που μπο&εί να έχει ο συνεδριακός
τουομός στην επόμενη φάση ανάπτυξης του ελληνικού
μπορέσουν να εοπράΒουν την επινουμίξεται
σημειώματε στις 80.vog δηλώσεις
σο5yog να δηλ Ο p. to IBAN του
einte ση που ο λοηιραους έίνα
δηλάσουν τον ίδο α@ffuo IBAN
τουρισμού και τη διάχυση τον ωφελειών σε όλο το εύρος της
xa0ερώνο τα
ΕΒΕΠ: Μειώθη ε 4-5%
ο πασχαλινός τζίρος των
καταστημάτων στην Αττική
της Τράπεζας wIS Ελλάδας.Η οικονομική χρίση, ωστόσο,
που βιώνει η χώρα από το 2010, η απουσία συνεδριακού χΕνεθνικού σχεδίου για την ανάπτυξη του συνεδρια*ού τουρι.
σμού στη χώρα μας
συμπληρώσουν τα πλήρη σταχία
ατατεθεί από τη Φορολοηκή Αρχή
1100ειδοποίηση
από την
Ο πρόεδρος του Περιφερειακού Επιμελητηριακού
Συιβουλίου Ατυχής και του Ε.ΒΕΠ κ. Βασίλης
Κορκίδης, αποτιμοντας την αγοραστική κίνηση
κατά την πασχαλινή περίοδο και με την ευκαιρία
της έναρξης των ανοιξιάτικων «ενδιάμεσων
εκπτασεων», επισημαινε, συμφωνα με τα στοιχεια
του τμήματος Μελετών του Ε.Β.Ε.Π., την πιωτική
τορεία τον τυρου στο λιανικό εμπόριο, που επανεμαρανίστηκε στην αρχή του έτους και συνεχίζεται
για τέταρτο συνεχόμενο μήνα.
Η πασχαλινή αγορά, ως γνωστόν, είναι περιορισμένη σε χρόνο και χρήμα, αλλά αι μιχρή σε
διάρκεια, αιρού δεν ξεπεονά την εβδομάδα και ο
t(ρος, συνολικά, δεν υπερβαίνει το 1,5 δισ. ευρώ.
σε μοργή (IBAN), τα επιστρερόμeSundvik
μετεχουν στην πιστροΤη του
θα είναι στη διάθεσή τους
μετα την ημερομηνα που avareup
εται στην αδοοοοίηση, η οποία ενσο
Η IKEA χαλεί όλους τους σετ εξαΟτη μάτων ασφαπρομηθευτεί την αλλαξι- τικ, για του'S ecravadotes
νο τμήμα χeησιμοποιώντας Η ΙΚΕΑ
τα εξαρτήματα ασφαλείας πQ0ληπτιχή αυτή ενημέρωση
που παρέχοντα&μέσα στη των Χαταναλωτών γιατι ézel
πΟαχωΒεί στην
-Για του, qop
διαθέτουν λοηαουσμό ή βρέθήχε
Σε περίπτωση που, Χατα- στατνα 4πουτφ πτυσσόμενο
ναλωτές éχουν χάσει τα τμήμα éXEL χαλαρώσει λόγω
θα eiva. διαθέσιμο με την Q000όμση στην αναγραφόμενη τρά της
ειδοποίησης επιστροΤής qopou
τοψν το Χοντενότερο Χατα- αποτέλεσμα τα παιδιά να
ιστατικά δε σημειώθη
Created by Universal Document Converter