Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 08:00

11oC, 12:00

12oC, 20:00

12oC - Υγρασία 93%-96% - Άνεμοι: Ν-ΝΑ 3 μπ. Ανατολή ηλίου: 07:58 - Δύση ηλίου: 17:42

€0.80

Ï èñýëïò ôçò ìåãÜëçò äçìïêñáôéêÞò ðáñÜôáîçò

Και σιγά, σιγά, ο ΣΥΡΙΖΑ καταλαμβάνει το σύνολο του χώρου της θρυλικής,
δημοκρατικής παράταξης, εκείνον δηλ. που κατσικώθηκε για δεκαετίες το ΠΑΣΟΚ. Άλλωστε κι από τα χρόνια του Ανδρέα ακόμα, οι διαφορές ανάμεσα
στο Κίνημα και την ανανεωτική Αριστερά δεν ήταν πάντοτε ευδιάκριτες. Δεν είναι τόσο οι ελιγμοί και η τακτική όσο η αφήγηση, που ταυτίζεται με τον
ρεαλισμό, που επέδειξε κι ο Παπανδρέου αμέσως μετά το ‘81. Σημείο καμπής η δήλωσή του τότε για την εγκατάλειψη της αντιεοκικής γραμμής, λέγοντας το περίφημο «ο γέγονε, γέγονε», αναφορικά με την ένταξη της Χώρας στην Ευρώπη. Οι Ευρωπαίοι συνεπικουρώντας τις στρατηγικές προθέσεις του
Καραμανλή είχαν προ ολίγου πετύχει κίνηση ματ, αμβλύνοντας τις εξωτικές, αραβικές επιδιώξεις του Ανδρέα. Άλλωστε η σοσιαλιστική Ανατολή είχε αρχίσει να κατηφορίζει... Έκτοτε ο ελληνικός σχηματισμός άρχιζε να βουλιάζει συστηματικά στην κινούμενη άμμο του ευρωπαϊκού καταμερισμού. 3 >>

Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 2019
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 4806

ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΑΛΛΑ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΕΓΙΝΕ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ÁðïêáôÜóôáóç ôùí êõôôÜñùí Ôåìðëïíßïõ
Ο προϋπολογισμός
δημοπράτησης είναι
3.740.000 €
ΚΕΡΚΥΡΑ. Ο Πρόεδρος του
ΣΥΔΙΣΑ διακηρύσσει ανοικτή
διαδικασία για την επιλογή αναδόχου του άρθρου 27 παρ. 3
του Ν. 4412/2016 με κριτήριο
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική απόψη προσφορά μόνο βάσει τιμής του έργου Αποκατάσταση τριών (3)
κυττάρων ΧΥΤΑ Τεμπλονίου.
Σελίδα 3 >>

Ðåñéïäåßá Áë.
Ìðáëïý óå
ÊåöáëïíéÜ
êáé ÉèÜêç 5 >>

ÊÜôóå êáëÜ... ãåñÜóáìå!
ΚΕΡΚΥΡΑ-ΑΘΗΝΑ. Με συνθήματα που, πλην των κλασικών, «θυμήθηκαν» και τις «ημέρες Αρσένη», σε… φρέσκες προσαρμογές τύπου «Κάτσε καλά… Γεράσαμε», πραγματοποίησαν συγκέντρωση (στον πρ. Νομαρχία) Σελίδα 4 >>

Äéáâåâáßùóç ôçò
Ï. Ãåñïâáóßëç üôé
öåýãïõí ôá ÌÁÔ
áð’ ôçí Ëåõêßììç 8 >>

Æçôïýí
ôçí óýãêëçóç
ôùí ïñãÜíùí
ôïõ Äéêçãïñéêïý
óõëëüãïõ ìå èÝìá
«Êáëïýäç» 13 >>

ÖÞìåò ãéá ðñüôáóç
áðü Áóßá óôïí ÔïõñÜì 15 >>

ÔéìÞ ãéá ôç
ìïíáäéêÞ
ãõíáßêá ôçò
ïìÜäáò «ÄÉÁÓ»
óôï íçóß 9 >>



Τελευταία νέα από την εφημερίδα