Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική Ι
Πέμπτη
Δεκεμβρίου
Ετος 210
Αριθ. ΦύΑ: 6641
Τιμή: 1.00€
ημερινη οικονομικη CIOIKN C ημεριδα Διακηρυχών-Δημοπρασιων
Βαλτετσίου 26 . Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ . Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Printec:
ΑΟΙ Ρυθμίσε1s . ανάσα για
σχεδόν
το 20%
των POS |
Τι αλλάζει, ποιοι θα επωφεληθούν από τ1s 120 δόσε1S για Χρέη
σε Ταμεία-εφορία
Ρυθμίσεις-ανάσαγια
την αγορά επεξεργάζεται η κυβέρνηση. Auξησητων δόσεων Που
προβλέπει η Πάνια ρύθ.
μιση και παράταση του
σήμερα, προκειμένου
να διευκολυνθούν οι
συνεπείς φορολογού
μενοι στην τακτοποί
ληξιπρόθεσμων οφει
κτασης μέσω εξαγορών εξετάζει για το
2019 η διοίκηση της
Printec, επιδιώκοντας
την περαιτέρω avaπτυξη της στις αγορές στις οποίες
δραστηριοποιείται.
σμού με μπαράζ αλλα.
γών προκειμένου να
τον καταστήσουν πιο
ελκυστικό και ευέλικτο
βρίσκονται στους σχεδιασμούς του οικονοΟι αποφάσεις, σύμ.
φωναμε πληροφορίες,
αναμένεται να οριστι.
κοποιηθούν στις αρχές
του νέου έτους, ενώ
σε κάθε περίπτωση το
θέμα θα συζητηθεί και
μικού επτελείου
υπαγωγή στη ρύθμιση
αυτή προϋποθέτει την
υποβολή υπεύθυνης
πτει αφενός η αδυναμία του να εξοφλήσει
τις ληξιπρόθεσμες
Συγκεκριμένα, σχέδιο
για αύξηση των δόσεων που προβλέπει η
πάγια ρύθμιση εξόφλη.
σης οφειλών προς το
δημόσιο εξετάζει το
με την Κομισιόν, στο
πλαίσιο του διαλόγου
που προβλέπεται στο
καθεστώς της μετα.
μνημονιακής'" , εποπτείας
συνέχεια στην 11
δηλωσ1599 19 6ρο 8
οφειλές του,όαφεας
Ίσης ορευμονη εξόφλτο
μνημον ακήτης μετα
του ν.1599/1986 στην
οποία ο αιτών τη ρύθ.
ρου η δυνατότητά του
Εκτίναξη
Εκτίναξη
να διαθέτει από το μ
ευρυζωνικών υπουργείοΟικονομ Με βάση το ισχύον μιση οφειλέτης θα νιαίο εισόδημά του ένα
συνδέσεων
υψηλών
ταχυτητων
κών. Στόχος της υφιπουργού Οικονομικών,
Κατερίνας Παπανάτσιου, είναι η αύξηση
του αρ μου των δόσεων, από 12 που είναι
καθεστώς, οιληξιπρ.
θεσμες οφειλές μπορούν να ρυθμιστούν
έως και σε 12 μηνιαίες
δόσεις, σύμφωνα με
την πάγια ρύθμιση. Η
πρέπει να αναφέρει
αναλυτικά στοιχεία για ρωμή της κάθε μην
την εισοδηματική και
περιουσιακή του κατά.
ποσό για την αποπληιαίας δόσης της
ρύθμισης. Η υπαγωγή
στην πάγια ρύθμιση και
Από τα στοιχεία αυτά
θα πρέπει να προκύη υποβολή τόσο της αί
συνέχεια στην 10
Πρόστιμο
100 ευρω για οσ0us
δεν δηλώσουν
τη μεταβίβαση
ακινήτου στο Ε9
Συνεχίζεται η αύ
ξηση των ευρυζωνι.
χώρασυνδέσεωνζυ
Εθνικής έκθεση ο
χώρα μας. Σύμφωνα
με την τελευταία εξα
Εθνικής ΕΤυτροτής
Τηλεπικοινωνιών &
Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)
οι ευρυζωνικές συνδέσεις στη χώρα μας
στις 30 Ιουνίου 2018
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9