Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομικη oTpmou
Οκτωβρίου
Βαλτετσίου 26 . Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
E212018ϊδού! «Καμπανάκι» για ανέπαφεs
Πληρώνει συναλλαγέs afes έωs 25 ευρώ
Επίδομα na|
την 5η δόση
Ποιοι οι κίνδυνοι
Τους κινδύνους που χαρακτηριστικό
κρύβει η χρήση χρεω. Η Αρχή επιλήφθηκε
στικών καρτών, ανέπα. του ζητήματος με
φων συναλλαγών, έως αφορμή τις καταγγε
λίες δύο πολιτών οι
νει η Αρχή Προστασίας οποίες διαβιβάστηκαν
Δεδομένων Προσωπ- ενώπιον της από τη Δικού χαρακτήρα, σε εύθυνση Προστασίας
πρόσφατη απόφαση του Καταναλωτή του
της, κρούοντας.. τον
«κώδωνα» του κινδύΥπουργείου,Οικονο
μίας, Υποδομών, Nau
τιλίας και Τουρισμού
Kal τον Συνήγορο του
Καταναλωτή. Σημει
ώνεται πως η Αρχή με
εναμιση
μήνα θα πρέπει να πε
Περίπου
νου στις τράπεζες!
ριμένουν οι πάνωαπό! Στην απόφαση (ur(
850.000 δικαιούχες αριθμόν 48/2018) η
οικογένειες για να Αρχή επισημαίνει πως
πληρωθούν τηΕ5η
δόση από τον ΟΠΕΚΑ
ηχρήση της νέας κάρ.
συναλεγείρει
σοβαρούς κινδύνους
συνεχεια στην 11Ι για τους χρήστες της
έγγραφο της ζητησε
πληροφορίες για τις
ανέπαφες κάρτες από
όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας: πέραν
ηρτον, εάν η κάρτα
έρθει στα χέρια κακό.
βουλου τρίτου (αχ,
απώλεια από τον κά,
τοχο της,τότε αυτός
τον αριθμό και την
ημερομηνία λήξης της
δίνεται η δυνατότητα
σε κάποιον που διαθέ
τας ανέπαφων
Ειδικότερα η επο- λαγών
τει συσκευή ανάγ
των δύο τα οποία αφο- θα μπορεί χωρίς την σης αυτών των
απευθύνει αυστηρή ρούσαν οι καταγγελίες γνώση του ΡΙΝ να σημάτων και βρεθεί
σύσταση σε δυο τρα. των πολιτών που τα πραγματοποιεί σειρά στην εμβελεια-τους
v uvos
ύματα, προκειμένου να παρέχουν
σαν ενώπον της. Μετά
ελέΥχους
αγορών, αξίας μέχρι 25
ευρω έκαστη και δεύ.
να τα καταγράψει.
παραγραφns
χιλιάδων
υποθέσεων
Με χαμηλού κόστους
πελάτες τότητα στο τε
που έκανεοηα έληξε
τερ τέτοια ομένομότι
λογος
αναφέρεται
απενεργοποίησης της
ανέπαφης λειτουργίας
λόγω χρεωστικών καρ
των εγκυμονεί δύο σο
pel να εκπέμψει μου στην απόφαση της
ραδιοκυμάτων υψηλής Αρχής η καταγραφή
εyG ns
βαρούς κινδύνου
ροδιαφυγήs
κάρτας χορηγηση νεας
σκόν δεδομένα οπα
αυτη μπορει να στην 10
, χωρίς αυτό το
τους πολίτες
πικά δεδομένα όπως
συνέχεια στην 10
εχουν παρει
οι μεταβιβάσε1s
ακινήτων
ραγραφούν περίπου
4.000 υποθέσεις ποινι
ροδιαφυγής μεγάλου
ύψους ενέχει η μεταφορά τους στη νέα
ελεγκτική υπηρεσία
του υπουργείου Οικο