Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1976
Αιωνία ή μνήμη
με χνοαια οουσφετια
Παρασκευή 27 Ιουλίου 2018
Άριθμ. φύλ
. 41 1 1 1 ΙΈτος 1420v iTyή 1
ΔΙΑΒΑΣΑ μνηστάχτρο μέτρο όταν άποια
Ό ύπονΟΥός Anu001CK Τάξεω
έρνηση για τους πυρόπληκτους. Είναι
κρατία-πλήν αυτονόητα. Κάποιος
ζεται μέ 5-6000 ευρώ για νά αναζητήσει στέ
αιώνει την <Εστία»
εις για νά τά βγάμε την δομή των μέτρων που ανακοίνωσε ή κυΕμπρηστικοί μηχανισμοί σέ Κινέττα, Πεντέλη και Ν. Μάκρη
βέρνηση Καραμανλή τό 2007 καί εις ο,τι άφορά
200 εοδο αμτότε διαδι οχοίεστοπρέ poé
αμείο Δωρητών. Η διαφορά μέ
ΣΕΠΑΗΡΗ έπιβεβαντητών δενάμφισβητούνται
δέν αμφισβητούνται
καθώς προκύπτουν
από εικόνες από διάΕΣ
ρίζοντας τι ποσ0ας γράφο ησεκρο σε ώριαβρώ
πρωτοσέλιδων χθεσινών άπογια
τήν εύρεση έμπρηστικών μηχανισμών στην Πεντέλη αλλά
άν αυτό ισχύει καί σήμερα. Αναλυτική
άνάγνωση των μέτρων πάντως μαρτυρο,μεγάλο πανιούν ολες σχεδόν τις κοινωκαι την Κινέττα, προχώρησαν
θές σε έκτακτη συνέντευξ
φορους δορυφόρους
και συστήματα παρανος για το πώς προλα.
ναι καθόλου εύκ
τοϋ Πολίτου Νίκος Τόσκας
και ο κυβερνητικός έκπρόσοπυρκαϊά πούξεκίνησεάπό τό Νταού Πε
μπορούσε να ήταν ως και κ
σες απώλειες» προσέθεσε.
γιά νά άναφωνήσει κανείς «ζήτω που καήκαμε
τοι από όσο είναι αυτοί που έλαβαν τις άποφάπου
τήν εύθύνη έμμέσως
είπε τήνώρα της πάλης συνεχίκοντά σέ κεντρική όδό. Μάλισυνέ
Είλικ
στικού Σώματος Σωτήρης Τ
σύνδεση της ά
ρο Μαραδώνος, με τον άρχηγό
«και με κάποιους άνθρωπους»
Στην πυρκαϊά που έκδηλώθηκε
κε στις 12:03 και ακριβώς μι
σή ώρα μετά ξέσπασαν
τής Πυροσβεστικής άλλα και
ολογουν τον λόγο που δέν έγιπερίπτωση δέν έφθανε ο χρόλογήσει τις σοβαρές έλλείψεις στον κρατικό μ
«Προσπαθώνάβρώτα λάθηπού
τήςπολύνεκρηςπυρκαίας Εξή
άκόμη και 40 μέτρον, με συνέπροσβολή τους άπό τά ύδροφόπόνους για την κατ' έξαίρεση είσαωρείται άπολύτως βέβαιος, κακτυο ν
νες. Θα έλθει ή ώρα που θα μιΣυνέχεια στην σελ. 3
σέ παράλληλη ευθεία, 13 έστιώρα ειχε φθάσει στήν Λεωφόνος νά έκκένωθεί τόΜάτ
Τέταρτος χρόνος ΣΥΡΙΖΑ
ούδεμία παραίτησις
ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 28.07 ΜΕ ΤΗΝ ΕΣΤΙΑ
012τηλίτες
και τά Στηλιτικά
ΤΟ ΕΚΚΡΕΜΕΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ
ΣΕ ΟΣΟΥΣ έμαθαν γράμματα πρό των μεταρρυθΑγία Ζώνη, Μάνδρα, Μάτι χαί ό νόμος του Μέρφυ
ΙΣΤΕΡΑ έκλαμβάνει την
τιπολιτεύσεχρόνο διακυβερνήσεως τής χώρας
από τον ΣΥΡΙΖΑ και διαπιστώνουοί έντυπώσεις άπό ένα μεγάλο κυβερνητικό λάθος. Στην πραγματικαί αλλα τινα. Σέ πρώτη σημασία το ρήμα στη
τος ή πληροφορίας προς γνωστοποίηση. Στασία. Δηλώνει αναγραφή τού ονόματος κάποιο
ε πώς δύο έννοιες ειναι ά
έ αυτό το κόμμα. Ή πρώτη, «διαγραφή», είναι έσωτερική του ύποθεση. Άλλοίμονοστά κόμματα πού
δεν διαθετουν μηχανισμου ς κυρα
σεων για τά στελέχη τουόταν αυτά
πρός τους πολίτες. Ήθική ύποχρέωση του πολιτικού άν ή άποστολή
πού του ειχε άνατεθεί να έκπληρώ
σει κρινεται εκ του αποτελεσματος
άποτυχημένη
ωματούχων για την έθνική τραπάνω σε μια στήλη μέ σκοπό τον διασυρμό, την
γκασμόσέ όμολογία άναγνωρίσεύποπτη ενέργεια. Ως εξανα
ος πολιτικών
σαν τήν' Ελλάδα γιά σαράντα χρονια και τώρα δενδικαιο νται δια να
ομιλούν. Ή Άριστερά έχειάπαίτηθυν ον..2
σίες προσέλαβεήλέξηάπότόγεγονός
τι στήν
αρχαία Ελλάδα υπήρχε συνήθεια να αναγράφονται πάνω σέ μιά στήλη, τοποθετημένη σέ δη
μόσιο χώρο, τα ονόματα των προδοτών και γε
νικότερα τών έχθρων τού λαού. Βέβαια στή χρι
στιανική ορολογία στυλίτες (με ύψιλον) όνομαζονταν μοναχοί οι οποίοι ασκή
βουλευτές τοϋ ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά
παση περιπτώσει εσωτερικη τους
ύπόθεσις είναι."Αςκάνουνο,τι τους
στατικα οπως
ναυάγιο του «Αγία Ζώνη»
Το έπίκαιροβιβλίογιά τίς έξελίξεις
στήν Τουρκία, τήναχέση
πλημμύρες τής Μάνδρας
σμένοι πάνω σ
έρνησις -οικουστερήσειςστήνχωρο0eΠρόκειται χωρίςάμφιβολίαγιά
νεα δημόσια ήθη Ήθηξένα άκόμη
και προς αυτό το παλαιό πολιτικό
σύστημα, τόόποίο παρατάδεκάδες
μουνδούρου έπιδεικνύοντας άσυλληπτο πολιτικό έγουσμό θεωροϋν
πως αν κάποιος παραιτηθεί άπό τό
άξίωμά του όμολογεί τήν αποτυσύμβολα οπως ήριψις τής εικόνος
τής Παναγίας στά σκουπίδια από
κρατικό άξιωματούχο
χρήση της στηλιτεύσεως, μέ σκοπό τόν στιγματισμό και τον διασυρμό ατόμων που λειτούργησαν
όβδέλυγμα
ΠΕΝΝΙΕΣ
δοσιακή ΙατρικήσΤήν Kiνα. Το είδ0s είναι ύπο έξα|
στραβά του και τα
άγραφους κανόνες
πού οδηγούσαν τους πολιτικούς σέ
παραιτήσεις. Διανύουμε χωρίς νά
έχουμε συμπληρώσει τον τέταρτ
χνει νερό στον μύλο της άντιπολιτεύσεως. Ή υποβολή τής παραιτήσεως, ώστόσο, δέ
πώςδέν πειου-τηςΚυβερνή,
ν σελ. 3
Στην Βόρικο ζουν πολκάτοικος του Ζαγορι
Παρά θίν' αλός
Έντνχώς βοεθηκαν τα ακτοπΛΟΙΧαχαιοι ναοαδες
asparras Truyuaios. Ένας
στήν αυλή του. Ό «κλ
να οιαβασετε
κίας περίπου τεσσάρων
δα, ή όποία άναζητούσε
έριον, είσαλθεσέ στ πμ
τροφη στόν κάδο
ριμμάτων. Φυσικά όταν
τόν άντελήφθη έτράπη σέ
φυγή άλλά ό iO τήτηs
του σπιτιού τήν άπαθαάσε άπηδά μέλμα
πρωταθλ ητού τά KdyKEλα Της αλης Του !'Ηρατογραφία έντυπωσιακή,
άλλα τό γεγονός έπίφοβο. Εάν oi άρκούδες δέν
βρίσκουν τροφή και άνατις καλλιέργειες τών χ
θικό πλεονέκτημα
. Α τό τουλάχιστον
EmTp p E μου ά ee ap
τήν Έλλάδα ναυτική χώρα.
K1άν λειτουργούσε στήντο
τρίδα μας ένα σωστό κέντρο
άντιμετωπίσεως έκτάκτων
φαινομένων καίείχε έγκαί
ρως ειδοποιηθει τό ΛιμενιΚό Σώμα, δέν θά είχαμε ούτε
έναν πν γμό στή θάλασσα!
Καί τό Λιμενικό, δμος, Ελαβε έντολή νά κίνητοποιηθεϊ
μέ μεγάλη καθυστέρηση! Νά
μέ συμπαθάτε, άλλά περίμενα νά Εχουν κινητοποιηθειχα ρις έντολή κα ν s, d alσως-όλα τά Ψαροκάικα καί
τά σκαφάκια τής περιοχής
τά όποια άφθονο ν στίς μαρ νες π ριξ τής ΡαφήνοςΠρ μενα νά δώ κάτι ά άλογο μέ
κίνο πού bonov ol Άγγλοι
μέ τά δικά τους σκάφη, πού
έσπευσαν μέσα σέ καταιγισμό έχθρικών πυρών άπό
την Άγγλία στην Δουνκέρκη καίξοσαν χιλιάδες στρ
τιώτες τών συμμαχικών δυνάκον. Όπως άκριβώς δειE ή π ίσημη όμώνυμη τα
νία. Δεν τό ε δα, δυστυχώς,
Κ ατόδείχνότ κάπου δέν
είμαστε (στή θάλασσα τουλάχιστον) &πως παλιότΕρα
θά περ μενα δλοι se οι πού
έχουν τό «φουσκωτό» γιά νά
πηγαίνουν για μπάνιο ότι θά
ΕΧαν βάλει μπροστά
λ4υβιες καί θά ε χαν περισυλλέξει σέ «χρόνο μηδέν» τούς
άπελπισμένους κολυμβητές
τής πυρκαΤής θά περίμενα
έπίσης νά μήν άκούσω beivo
τό eol "Ενοπλες Δυνάμεις κ
νητοποιήθηκαν
δ θηκαν έν λ ». OlEAK
νητοποιο ντα αμέσως σέπριπτώσεις κτάκτου άν κης
Άπό ποιόν περίμε αν νάΕ δοποτηθουν; Από τόν 'Ηλία Ψρι
είπαν ο//διοι οί χαρικοί.
οί οι άμα τον « δι
κηθούν» άνοιξαν πυρένα.
vriOV Τουκαΐ τον σκοτασαν!Το ζώο εύρέθη vepo
στήν άκρη ένος δρόμου..
Αξίζει νά σημειωθει πώς
από τον Απρίλιο τουλάάμέσως μόλις
του Κωστα Χριστίδη
σελ. S
ΗΠΑ-ΕΕ
να τιον
ίξουν ταν ατού
έχαστου
ΒόριΕΟ
χουν σκοτ οθει
νουν σε
Ρωσσιας »
καί πρέπει νά ληφθούν μέτρα πρίν νά είναι άργά.
epoerpes γιά τά μέρη του