Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΣΤΙΑ g)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Η ιδιωτι οποίησις
τον Θοησ ειών
Η «ΕΣΤΙΑ» ανέδειξε πρώτη στις 5 Μαρτίου τό άτοτημα τού υπουργού Παιδείας Κώστα Γαβρόγλου
Ό «πρίγκηψ» τής αλαζονείας
φοβάται τις άποδοκιμασίες!
στον νέο οργανισμό του. Κατήγγειλε με ευθύτηΜολονότι ή παρέμβαση της Εκκλησίας της
Ελλάδος μέ προσφυγή στο Συμβούλιο Επικρασια δικαίωσε ένο μη
Στην Λήμνο μεχο τόραδυ ο Που)θυπουογος για να αποφύγει τα δυσαρεστα στην Λέσβο
μας σκε
τού γίναμε μάρτυρες «Γαβρόγλειου
ήθηκε
προπαγανδιστικός μηπάλι οι ροές μεταναστών, ένώ
εύκολα καί γιά τά δύσκολα.
Μαξίμου ενοχλήθηκε τάμα
ναντι του.
βαριόμαστε». Προφανώς
Υπουρ
καιοσύνη «γιά νά μήν
υοί κάτοικοι σεβάσθηκαν
του στην Σκύρο και την
κοτ τοΣοεδριουέναρχί
σενα σπέρνει ψιθύρους για την
μή στήν Ρόδο και την παραμοκύπουργός δέν έχει καταλάβει ποιου
'Ο κύριος Πρωθυπουργός
Ρώμης, ό κύριος Τσίπρας έτρετο
i; Θα περιπτυξη θρησκευτικής συνείδησης, τότε γιατί αραστούν στο συνέδριο.
ότι άπώτερος
γε τό 'Υπουργείο Παιδείας προσλαμβάνει ιεροστα διακόσια τεμένη της Θράκης και να παραδί
αποστολή του κράτους δ
ραγε προσλαμβάνει Καθολικούς ιεροδιδασκά|
σιοδες» κλίμα υποδοχής που
συνήντησε στα προηγούμενα
σμού τής Ρόδου, ώς τόπου δ
γεγονός
γιά νά έμφανισθεί στον χώρο
κοίνωση με την όποια
ς συνείδησης, γιατί
τής σημερινής ήμερας
μαρτυρίας άπό κατοίκους; Εάν
οργανα)θεί
δυνάμεων στο νησί
ρίες ΜΑΤ) λόγω τής κάκροριάργά τό απόγευμα πού
στερών ΜΑΤ του κ. Τόσκαοδήγησαν τον κύριο Πρωθυλους; Γιατί προσλαμβάνει Εβραίους ίεροδιδα.
μεταβεί στην Μυτιλήνη προκειμένου να αποφύγει τίςδιματικής Άντιπολιτεύσεως Κυιάκος Μητσοτάκης πού τόν
προεκάλεσε θύελλα άντιδράσεων σ
νότητα για την πρόσληψη δασκάλων; Γιατί έχει
ψεως τού Προθυπουργού Αλέτία ειδήσεων, ελάχιστη τισουν μαζί στις λαϊκές.Τςφα
ι ούτε τυας θά διοργανοοθεϊ-μαθαίνου.
κατηχητικών σχολείων στα
."Η κα
νουν στό Μαξίμου
πληροφορίες οτι ή κατάστασις
οιτούν δεκάδες Ελληνόπουλα ακόμη και σήμερα; Ο Πάπας τής Ρώμης;
όποιο Ορισμένες ήμέρες μοιάαυτή την έννοια έχουν άπόλυτο
μέ κεντρικό ομιλητή ομας τόν
πάση περιπτώσει πάρουμε τοίς
άμέσως στήν Λέσβο και να διΣΥΡΙΖΑ άποκτα σταδιακώς καθεστωτικά χαρακτηριστικά
Ρόδος έπελέγη και για λόγους
αναψυχής
κράτους από
τις θρησκευτικές υποθέσεις στον
όιμ Εάν ο τω κράτος σκάλ άπληρώνει απος
ποιος Ηρηματοδοτε δικήΆρχι κράτος
«Σκουπιδια» τα τονοκικα
ώιά άντια» Τά ελληνικά
ός θα διορίζει ίεροδιδασκάλους στά τεμένη της
πτος: 'H FETO; Τό ISIS; Ποιός. Αν οχι το κράτος
ς ΜΚΟ; Μήπως ιδιώτες
τύπου Γκιουλέν ή Αλή Μπαμπ ; (Τούρκος έπχει
ες μας για την έπιδεινούμε
νη προΘΕΣΗ ΜΑΡΑΘΕΑ
Standard & Poor's, καθώς θεωρεί
ρατηρούμε τι τά θέματα της Θρησκείας τέμνονται με θέματα έθνικής ασφαλείας, άκόμη καί
έδαφικής ακεραιότητας;
διεθνης οίκος άξιολογήσεαυτή,
ως έπεκαλέσ0η ανησυχίες για την
προοπτική του πληθωρισμού, έν
μέσω των μαζικών πωλήσεων του
τουρκικού νομίσματος. Ό S&P ση.
σιςαντανακλα έπίσης τίς άνησυ
γίες» για την έπιδεινούμενη
Ελλυδα
μεία κριτική στόν υπουργό μέ προσωπικούς χαρακτηρισμούς, καθώς δεν μπορώ νά πιστεύσω
οτι δέν αντιλαμβάνεται τις συνέπειες τ
Τουρκίας ος προς τις έξαγεγές
και την αναταραχή <<στον ίδιωτικό
γράφουν μείωση στο 0,70% άπό
μου, δεν θα το κάνω. Αλλο πρέπει να είναι το έπιπεδο τού δημοσίου διαλόγου στην πατρίδα μας
μως πρέπει να είναι και τό έπίπεδο των
ρος τών προγραμματισμένων άξ1
τής χώρας από το χρηματοδοτικό
πρόγραμμα τον στήν Τουρκία συειρισμών σέ τόσο ευαίσθητα θέματα τά όποια
ώς προκύπτει κάπ
περισσή έλα- 1 στο. Ήέξέλι
απόφαση λόγω των διαρκώς έντενεια,
«σκου
αθώς μέχρι προσφάτως τόσο
Τής ήμέρας
"Το πτυχίο, ή Φατμέ και το Γενί τζαμί
Σήμερα
ΠΕΝΝΕΣ
γάλη. ουρές γιά ιά πλύ800.000"Ελληνες θα λάβουν τό Ελάχιστο Εγγυ
Δέν χει ττυχίο πανεπιστημια
ξεκάθ ΚΕ
εδρο νά παρουσιάσει τό πτυχίο
του; Κατ tyv
λου μου τοϋ Παπαχελά κανένα μήνμα για
be ώσει άπόφαση πού άναφ4E1 &τι
ροι και ολαδηλαδή, b
αιτην Τηνσονη; Κον EUmous» που α επιτρε
θé ou
KMnSEpr oy
ονες γρ
μ s»; Πήρε mο
φιοι πρ
δή-Ae-8Nouos προβλέπει ότι άν
YaDiplomaYalstifa
δηλαδή πού
σω τί μου Εχε τό5e γιά τούςώκτώ»,
artypapo τούτη Χίου Το 5
έφθανε πού βιαστήκαμε
γιά τόν «Καζαντζάκη
Η ταινία «Καζαντζάκης
μου, πού
Αλλάχ χρόνια άπό τά
ΤΙνάσάς κάνω, πού δέν μούέπ -Χίο σου
στήν φατέκοί τό Γίτζο
τε παραΤΕίσαως
νάκόβει
παιδιά μου καίνά δίΕιμος στάδι
κάσαάλλο doa Τόπ
"Οχι, πολυχρονεμένε μου
Απλώς, σός λέω τί λέ E Kd κά ου
τί θα προλάβει νά κάνει
αύτός; Μπράβο καί πάλι
ξεμανίκωτα και τά πέδιλα, έρχεται κακοκαιρία μέ
βροχές, καταιγίδες, χαλάζια καί δέν συμμαψύΕται, άλλα κυρίως μέ άνέμους πού θά μας φέρουν
ξανά Τήν άμμο Τη
τή άντροφή μουνά ά apep0ώ
! Σγά
ΤΙ θά πεϊ
δηλαδή, τό ότι ό
Έρτογάν δέν χει ποτέ παρουσιά
άπέσπασε τέσσερα βρα
σα τα μεγάλοι
Βγάλε, μπρέ, μιά άνκοίνωση
καί γράμε: «Η καριέρα ενα χολέρα
πας νά μειώσουν K2 άλλο
τό όριο ήλικίας, Κι άπό
τίθά πα
δηλαδή, ότι ό Ταγίπ 44dτου; ΤΙ θά γνόταν, δηλαδή, &V Ehe
Δημεύει περ
ήταν περισσότερο άποτελεσματνός.
νά μήν άναρωτιέστε, δμως,
σχετικώς μέΤό θέμα, όάνθρωπός μας
στό παλάτι τού σουλτάνου (otha
σεήΜποντοταγκ νά μο tmTpée
νάπάο στή Γερμανία γιά προολογι ές όμιλίες; Αποφάσισε τό Συνταγ.
Καί ποιός τάεπε αύτά, epem
Απαγορεύεται ένας ήγέΤης το ίδικο του βεληνοαςνάπροηγηΟΪ τής
Ιδρύ Εως; Άντί νά του κάνε &γαλμα
τό δριμα ζητάμε καί τά ράπα άπό
πάνω; Νισάφι πιά!
στ ράευαι προοδευτική!
xa pas.. Δέν ύπάρχει
TE. Ki όμως μάθαμε δ
μου, ΣΕ ποιόν θά τά άποδώσω;
ματικό Δικαστήριο νά άπαγορεσα
τή συμμετοχή άλλου πλήν μού στ,
έπόμε es baoyés
Εού γραμ, τα καί μή σέ νοιάζ al Πήρα Xes στό Μαξίμου καί ζ+
τησα τον Τσίπρα, άλλά Ελαπε καί
ΕΧα μιά έδιαφφουσα συζήτηση μέ
τον σύμβουλό του, σέ ατα στραάπό τά Tpeis χιλιάδες δα μάτια
σφυγες στήν ΕΕ. ΣΕΛ 5
σφάλισε γιά χάρη μαςτην συνομιλία
ένας, ή μάλλον άρκετοί.
Αθηνων τά παιδιά, να ξ,"Οχι, σουλτάνε μου. Νά, fonoμιλάει ό Τύπος γιά τό ότι δέν έχεΚαί
2016 ά spép0η στήν ώς &να κομπνα», Kod 01 Τουριοι πολίτες ειχαν 5tσηκωθεϊ, ζητώντας όπό τόν Πρ6κι άνησυχεις; Δραπέτευσαν οι δυό
γκιαούρηδες πού Εχουμε στή φυλακή; Έστειλε ό Κοπρος μέσω τού φίτατο Έκλογικό Συμβούλιο Εχει ήδη
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΠΡΑΝΟΣ
wo1 παρμειναν άνοικτοί,
συντάξεις μαζικά