Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Σάββατο
Οικονομική
Απριλίου
Έτος 210
Αριθ. ΦύΑ: 6438
Τιμή: 1.00€
a0ημερινη οικονομικη ειδικη CGnucpica Διακηρυ εων-Δημοπρασιυν
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
ΑΑΑΕ και
Διαδίκτ ! Ετοιμάζονται αλλαγέs
θα Ψάχνουν
τουs φορονάδες μέσω
Facebook
και social
media
Τη δέσμευση για δια.
δικασία διάκρισης των
τραπεζικών χρεώσεων
ανάμεσα στις χρεωστικές και τις πιστωτικές
κάρτες ανέλαβε ο
υφυπουργός Οικονομίας Στέργιος Πιτσιόρ.
απαντώντας
νωρίτερα σήμερα σε
ηίκαιρη ερώτηση του
βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ
σε συνεργασία με το
Οικονομικό Πανεπι
στήμιο, έχει ολοκλη
ρώσει
προδιαγραφές του
έργου για τη δημιουργία Παρατηρητηρίου
για τις τραπεζικές χρε.
ώσεις και το υπουρ.
γείο είναι έτοιμο να
προχωρήσει στην προκήρυξη του έργου και
την αναζήτηση αναδόχου για την υλοποίησή
Νίκου Ξυδάκη
Θέση της κυβέρνηΗ ΑΑΔΕ επιστρα- σης είναι ότι υπάρχει
τεύει συστηματικά το ζήτημα και το αναγνω.
διαδίκτυο, ακόμα και ρίζει και η Ένωση Τρατο facebook στη μάχη! πεζών, απάντησε ο κ.
για τη φοροδιαφυγή. | Πιτσιόρλας και ενημέ.
ρωσε τον βουλευτή
του ΣΥΡΙΖΑ Νίκο-υ| δακη ότι το υπουργείο,
κοινού με την
Ενωση Τραπεζών, θα
|οργανώσει τη συζή.
του ΣΥΡΙΖΑ προς τη
έχει μηδενικό πιστω.
τικό ρίσκο. Μηδενικό
πιστωτικό κίνδυνο για
την τράπεζα, και είναι
Επίσης, ο υφυπουργός Οικονομίας ενημέρωσε τον βουλευτή
ότι πολύ σύντομα θα
υπάρξουν πρωτοβου.
λίες, σε συνεργασία με
την Αρχή Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα, για τις
εταιρείες
κυβέρνηση, ανάμεσα
στις οποίες και εροτηση 55 βουλευτών,
δεν είχαν δοθεί η κάρτα που έχουν
στην τσέτη τους οι μικρομισθωτοί και οι
συγκεκριμένες απαντήσεις από τον προκάτοχο του κ. Πιτσιόρλα,
όπως επισήμανε ο
Μερική και σταδιακή
αποδέσμευση τραπε
συνέχεια στην 11
συνταξιούχοι,
«Πρακτικά évac άν
θρωπος με χαμηλό ει.
σόδημα στα χρόνια
της κρίσης δεν πρόκειται να πάρει πιστωτική
κάρτα είναι πολύ δύ
σκολο» είπε ο βουλευ
του ΣΥΡΙΖΑ και
πρόσθεσε ότι οι μικρές
Νίκος Ξυδάκης
Αναφερόμενος , , στο
πρόβλημα της έλλειΨηςδακρισηςστις
χρεώσεις. ο κ. Ξυδά.
ενημέρω.
Μέχρι πότε
υποβάλλονται
οι φορολογιK s δηλώσε1S
τραπεμε τηυστήματα)
για να βρεθεί ο τεχνι.
κός Τρόπος διαχωρισης. το θέμα της διά
κρισης των τραπεζικών
χρεσευ ν για τις χρε:-κης επισήμανε ότι «ο
ώσεων τιστικές κατεις έχουν μέσος εινος προπου τόσθεσε ότι ο Αρα
θειας είναι περίπου
1,5%.
στα είδη κάρτας
τικές κάρτες , έχουν
επχειρήσεις επιβαρύ
στο Taxisnet
|ηαράλληλα,η Γενική
Γραμματεία Εμπορίου,
προηγηθεί και, άλλες
ερωτήσεις βουλευτών
Η χρεωστική κάρτα
συνέχεια στην 10
«Παράθυρο» για
διετή επιδότηση
ασφαλιστικών
Οι ηλεκτρονικές
πύλες του Taxisnet για
τηλυπ βλα την
ρολογικών δηλώσεων
του 2018 άνοιξαν και ο
χρόνος πλέον αρχίζει
να τρέχει για 6,2 εκατ
νοικοκυριά.
ι εισφορών για
Με την προθεσμία να
εκπνέει στο τέλος Ιουνίου οι Φορολογούμ
νοι θα πρέπει να
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9