Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική Απριλίου
Ka0ημερινη οικονομικη ciorn CGn lcpica Διακηρυ cwv Δημοπρασιων
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Πληρώνουμε
Αριθ. Φύλι 6430
0 | οδηγ0s" του οφειλέτη
Πάνω από
το χρόνο από
την τσέπη μαs
για φάρμακα!
Πο0s να Προστατέψετε τραπεζικό λογαριασμό
2.500 ή και 5.000 ευρώ από τα "δόντια"tns εφορίαs
ντιμέτωποι με τη ήδη ζήσει 1.076.857
ΑΚΙΝΗΤΑ
μέγκενη των αναγκα- Φορολογούμενοι εν
ικών μέτρων είσπρατις
ανοιχτοί σε αναγκα
στικά μέτρα (κατασχέ
.Ι ΔΗΜΟΣΙΟΙ .
χέσειςς σε
βρίσκονται χιλιάδες χείων) βρίσκονται
ακόμη 1.757.439 οφει
ο ρ ο λ ο γο ύ μ ε ν ο ι
ρωτες φορολογικές
Με τα ηλεκτρονικά
έον στη διάθεσή της
Δημοσίων Εσόδων, η
επειδή αφησαν απλή. λέτες
Με τη "τσιμπίδα" της
νεται ολοένα και πιο
τουμε παρακάτω κά.
Όλο και
βαθιά το
παραθέ- περιλαμβάνονται στο 5ο ευρώ.
αναγκάζονται να β
500άρικο, οι προσαυκαταβολής, οι τόκοι ή
και τα πρόστιμα.
Καταθέσεις σε έναν
ή κοινό λογαριασ
είναι ακατάσχετες
η Ανεξάρτητη Αρχή Ποια σημαντικά σημεία ξήσεις εκπρόθεσμης και μοναδικό ατομ
ρονο οι, πολίτες για
Που θα πρέπει να γνω.
ης προνα
προστατευθεί από τα
συνοπτικές διαδικα- κειμένου
κατάσχεση στα χέρια μέχρι του ποσού των
για χιλιάδες φοτρίτων επιτρέπεται και
1250 ευρώ μηνιαίο
αναγκαστικά μέτρα
ρ ο λ ο γ ο ύ μ ε ν ο υ S
για τον οποίο η
και 17.000 δεσμεύσυνέχεια στην 11 |ταυτόχρονα
για ποσά μικρότερα για κάθε φυσικό πρόαναγκαστικα των 500 ευρώ. Έτσι, σωπο αλλά σε ένα
Αυτός είναι και ο μέτρα των οφειλετών μπορεί να γίνει κατά. μόνο
από το δημόσιο λαμβάνονται για βασική ληξε
σχεση ενοικίου ακόμη
και για μια οφειλή της
τάξεως των 15 ευρώ,
Σε τραπεζικούς λογαριασμούς το ποσό του
υπολοίπου που δεν
μπορεί να κατασχεθεί
ίδρυμα. Πρέπει να έχει
υποβληθεί ηλεκτρο
νικήδήλωση στο Taxis.
κατά προτεραιότητα
πρέπει να δηλώνε τα
ως ακατάσχετος ο λο
γαριασμός της μισθο
Ανεβάζουν AAAE.. καταφέ
ταχύτητα
οι τραπεzes
με του s nnel
στηριασμ0s
των 500 ευρώ (ανεξάρ
τητα από το αν ο οφει.
ευθύνεται γι'
σεις τραπεζικών λογο- Σύμφωνα με πρό. αυτή την οφειλή
ΙΑΑΔΕτον εφιάλτη τ
1 δηλωθεί ως ακα.
τάσχετος) είναι μόλις
Στους κοινούς τρα
κατασχέσεων έχουν τής).
συνέχεια στην 10
Στον «αέρα»
όσοι Πληρώνονται
με αποδειξε!s
στηριασμοί θα θα διε
θεί μέχρι σήμερα 6109
Ί 0arlavns
ακίνητα που εκπλει
Ενδεικτικό είναι το