Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Τετάρτη
Οικονομική
Απριλίου
Ka0ημερινη οικονομικη ειδικη GO ημεριδα Διακηρυ ευνΑημοπρασιων
Αριθ. Φύλι 6429
Βαλτετσίου 26 . Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ . Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
ανατροπές
στα κοινόεπάγωμα του τραπεζικού λογαριασμού
στουs συνεπείs οφειλέτεs εξετάζει η ΑΑΔΕ
ΑΔητραι εξετάζει η ένας φορολογούμενος
Εάν, για παράδειγμα,
ένας φορολογούμενος
έχει ληξιπρόθεσμο
χρέος στην εφορία
10.000 ευρώ και δεν το
εξυπηρετεί, θα εηδοθεί εντολή κατάσχε.
χρηστα
ΑΑΔΕ και διευκολύνσεις για όσους έχουν
ενταχθεί σε ρύθμιση
και είναι συνεπείς
Να υπάρξουν διευκολύνσεις για όσους
έχουν ληξιπρόθεσμα
χρέη στην εφορία, στη
βάση της μεσης αποδέσμευσης του τραπε.
ζικού λογαριασμού
τους εφόσον έχουν
ενταχθεί σε ρύθμιση,
εξετάζει η Ανεξάρτητη
Αρχή Δημοσίων Εσό.
ουν, όπως προέκυψε
και από τη συζήτηση
που είχαν ο διοικητής
της ΑΑΔΕ Γιώργος
τσιλής με τον Πρό.
εδρο της Βουλής Νίκο
Βούτση, κατά την πα.
ράδοση της Ετήσιας
Έκθεσης της Αρχήςσης
λογαριασμού. Εάν
στον λογαριασμό
υπάρχουν 1.000 ευρώ,
το ποσό αυτό θα αποδοθεί στην εφορία και
ο λογαριασμός θα πα
ραμείνει δεσμευμένος
έως ότου αποπληρωθεί το σύνολο του χρέ.
εων υπαγωγής στη
ρύθμιση και μη απολειας αυτής, όπως ορί
ζονται στις διατάξεις
τρίτων», εφόσον:
1. Ε άληθεί
Μεγάλες
έρχονται γιατα απλή.
ρωτα κοινόχρηστα,
πρόβλημα που μαστί.
ζει πολλές πολυκατοι.
κίες της Αθήνας και
των υπόλοιπων αστικών κέντρων. Οι δια.
φορές για τα
κοινόχρηστα που μένουν απλήρωτα θα
επλύονται από τον
αλλαγές
. mai v on
ποσόν για το οποίο εκ.
δόθηκε το κατασχετή.
ριο στα χέρια τρίτου
του άρθρου 51 του ν
2. Έχει υπαχθεί σε
πρόγραμμα ρύθμισης
τμηματικής καταβολής
οφειλών του άρθρου
51 του ν.4305/2014, το
οποίο τηρείται και συντρέχουν σωρευτικά οι
ακόλουθες προϋποθέ4305/2014
δ) η επιβληθείσα κα
Τώρα μελετάται, εφό
σον ο φορολογούμε
τάσχεση αφορά a
κλειστικά σε χρέη που
έχουν υπαχθεί και εξοΦληθεί στο πλαίσιο
των διατάξεων της
ρύθμισης του ν
43052014 και δεν περι
λαμβάνει άλλα χρέη
που δεν έχουν εξοpo rope
νος ενταχθεί σε
ρύθμιση της οφειλής
και είναι συνεπής ως
προς την εξυπηρέτησή
της, να αποδεσμεύεται
μεσα κάθε μήνα ένα
ποσό από τον τραπε
συνέχεια στην 11
Στο πλαίσιο αυτό,
φαίνεται πως υπάρ.
χουν ήδη διερευνητι- ζικό λογαριασμό του
κές συζητήσεις με τα
τραπεζικά ιδρύματα, βολή κατάσχεσης
α)Έχει εξοφληθεί ΠΟ,
. σοστό 50% της αρ
ρυθμιζόμενης οφει.
βασικής φληθεί.
Πότε σταματά η επιηλωθούν στ1s l
φορολογικέS
δηλώσε!s τα
ανείσπρακτα
3. Έχει υπαχθεί σε
πρόγραμμα ρύθμισης
βάσει των διατάξεων
των άρθρων 1-17 του
ν. 432!/2015 «Ρυθμί
σεις για την επανεκκί
νηση της οικονομίας»
συνέχεια στην 10
προκειμένου να αρ.
Σημειώνεται ότι υπό
θούν οι πολλές προ- το ισχύον καθεστώς
β) έχει υποβληθεί
σχετική αίτηση από
που όπως αναφέρει και η τον οφειλέτη
| ϋποθέσεις
| τίθενται για την αποδέΑΑΔΕ. «είναιδυνατή η
γ) έχει εξεταστεί
σμευση τραπεζικού λορσηεπιβληθεισών κα.
τασχέσεων στα χέρια
κατά περίπτωση η συνδρομή τον προϋποθ
ενοίκια
Πολλοί είναι οι ιδιοκτητες που ενοικια
ζουν τα ακίνητά τους
αλλ είτε δεν εισπράτ
τουν τα ενοικια ειτε
εισπράττουν μικρότερα ποσά από αυτ
Το ΣτΕ ξηλώνει
τον ασφαλιστικό
νόμο Κατρούγκαλου
σει με τους ενοικιαστ
ιδιοκτήτες ακινήτων
σου μετουσυμφων
Στον αέρα ο
συνέχεια στην 2