Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΧΙΝΕΥΣ A. ΚΥΡΟΥ
ΚΥΡΟΣ Α, ΚΥΡΟΥ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
για τον και00
M. Τεταοτη
Ευστικοομολοια ους εν κουν Δέν τολμάμε
υέΕΛΛηνυχά
η σια στο «χαοοο»
Τις προχήρύσσει ό Έρντογάν τόν Ίούλιο στήν έπέτειο του πράξικοπήματο
ε πτυχής τής αποκάλυψης αυτής, άποφάσι
σοντας οτι ή Άγια Σοφία θα γίVg1 τ αμι Ε ναι τοσο τυ χ001oκτης που για να εδραιώσει την
Ψις που διετύπωσε την περα
χων, ο Ερντογαν με σι μμαχο
ωστΕ νά Rδραιωθε1 KELV0ςως
γο διεκηρυξε οτι η Ελλάς
» για τους
θνικιστή Μπαχτσ
αλήθεια έγραψα. Δέν τήν διάλεξα έγώ
γρυπνουν βΕβαίως 01 "Evoχαΐοέ
δια στι.
προσεχείς εκλογές, ει δυνατόν
του ποσοστου
Δωδεκάνησα ενσωματώ
κίας». Ούτε ή έκτίμησίς του οτι
τι συνδέει τήν ίσχύ που έπιδι
τζέντας». Oi σύμ+
είναι προγραμμαvovu πυρυ
ποσοστο του ωστ
δεν εχουν πε
ιώργος
ιμουτουκ
γες τόν. Τ
έπέτειο των ούο ετών από
στο Σκοπιανό και για την Θεσσαλονίκη μας. Μόνησι στο Αιγαιο
τη υπουργό Γουέστ Mi
σα στους αιώνες
χιστος χροπόπειρα του πραξικοπήματος
γιού». Με σκοπό, βεβαίως, να
ιροτερο είναι να τα βάλει
μακαριότητά
η στον πληθυσμό παρά
δώσει τους οκτώ άζιωματιεσωτερικό τή. Τουρκίας».
στην Τουρκίυ. ε
Φράδα μέρα που θα συμβεί κάτι και θ
τήν άντικρούς τού 1922, για τους όποιους ή Διδώ Σωτηρίου έγραψε
Κυβέρνησις έρμηνεύαι τήνσνμπεριφορά,Ερντογάν μέέσυαντοσνγκρατήσεως
παράθε
Ερντογάν, είναι
ι στό Καστελλόρι
ντά στο νερό, ίσως ψάOi
Ρελάνς» άπό Μητσοτάκη γιά άλλαγή Συντάγματος
τήν λίμνη Πο)navyK Τής
Κίνας θα αντικρίσει ενα
λόγους
ωρεί ό ΣΥΡΙΖΑ Έναθεώρητ
οποδα. Το 2015, πάλι
ΓΝΩΡΙΖΕΙ πολύ καλά τους τροπους να «στη νει» κ
δεσμευει προεκλογικώς τ
κατάσταση τον άοκιών
κούς. Αυτό το καλοκαίρι πρέπει να γίνουμε ολοι
χροελευθερώθησαν
στον ύγροβιότοπο γυΜέσω του δι.
ης πατημα
λίγο έστω,
άποδείξει οτι μπορεί με ευκολία να
είτήνέτυμηγορία του
Ελληνικου λαού για να «περάσει»
9υπουργός θέλει ν
μέγιστες δυνατές συναινέ
ό πρόσημο». Ανοίγει λοι
πον το πα0ctn ρο συνεργασιας μ:
άποδεικνυΕτα, στό
ησα από τους συναδέλφους βουλευτές. ως βουλευς, να άλλαξουμε το άρθρο 86 και
ενύ έννοηθεί
1.000 χρονια
αμοθράκη. Αλλά και Κύπρος
και μέ τήν συνταγματική Άναθεο
ρηση. Δεν
στο Συντυγμα έρήμηντών πολιτών
υμε και λέμε. Πολλά ποιήματα γράφου
ίπλα στην θερμάστρ
ιητής Μιχάλης Κατσαρός.
νέντευξη, ο Πρόεδρος τή
ρθρο 16 για τα πανεπιστήμια
Στην έΤυστράτευση του 1987 είδα μέσα σε ένα
βράδυ τήν Κομοτηνή να αδειάζει από Αθηναίους
Φοιτητές που έφευγαν άρον άρον με τους γονείς
τους μακριά από την φωτιά. Δεν θέλω ν
αδώ. Η φωτιά είναι ο προορισμός μας
δάρου, όπλές αγελάδας
τος φωτογραφ
πρα, για ν
άνάμεσα στα χαλά
τα. Δεν έχουν μεν τα
γίζουν δε
200 κιλά,
ιλότητ0s καί ή
Μεγάλη Τετάρτη, έχεινα τα χρόνια
ρης λίμνης γλυκού νερού
σμο για Την καταστ
Πού λ,τή Μεγάλη Τετάρτη
μητική μας Τά περισσό
Εύχέλαο
τόόο μη do eTepodBo , s
ρχετα έντώ μέτρ
uplos
χαμε παρουσία μετείχαμε bepy iS Ko OS μαο με άρι Ετή ώρα
KhpeXE ή μάνα μας νά κλείσε τά
παράθυρα «γιά νά μήν γίνουμε ριζίλ,
Τον βρήκανε τον γίάτοτήν Αυστραλία 0μπλέκονται
χαμε τήν
άν οικτο !
πού το ρίχνουμε στό
Αύτά, όμος, μετά την Ακολονία
τής ήμερα, στό σπίτι, μέ ουζάκι και
νηστήσιμα, κ ples Χαλβά «του μποκάλη», Ελές, ταραμα καί ΤίποτΕ θαοχή οπου ζει μπλε! Έτσι
οι συμπολίτες του είδαν
λιμνοΈπρεπε, λοιπόν, νά ήμασταν
γαμε τά τραγούδια άπό τό δυκουρεμένο, καλοχτενισμένοι, καθαρο, μέ καθαρά ρούχα καί νά φαι
ώστε νά Εμαστε κάσορτίο μέ τήν
Ti τά eaeTE; Άλλες έποχ, άλλα
στις πλατείες τους κορ
μους και τα κλαδιά των
δική του στολή, που μας Τήν είχαν
τα δικά μας «άμφιο», μέ κόπτοια μπλέ
Τότε, speTE, δέν ύπήρχε κίνδυναν μια πολύ σημαντκή ανακάλυψη: έντόπι"Ηταν μιά παρέα τών γονών
έΤΤστήμονες, ήθοποιοί, συγγραφείς,
μουσικοί καί πολιτικοί Μιά παρέα
πού κατά καιρούς φιλοξενούσε τόν
Μπορώ να πωότιτάβράδυα Τής
Μεγάλης Εβδομάδας, που ήταν μιά
έβδομάδα χαλαρότερη γιά όλους, ol
μεγάλοι ΕΧαν μια παραπάνω άφορ
μή γιά νά βρθουν μαζ-τήνέολησία.
κόκανα σιρίτια.
ΣΕΛ. 4
νος νά σ
άποκαλέσουν €όπισθοδροpo
wkdan, τόν Νίκο
γος, σχεδόν βαρός), Τόν Γιώργο ΜΕ
Τ όλη τόν Μιχάλη Ν κολι
Γιάννη Κοντούλη. Π pees που άρχιηστεία, κατάνυξη, έκκλησία,
άπό τόν ναό, πολλές φορές κατα
στόνίερό να τήςένορίας σου.Ητον
κάτι τό συνηθισμένο. Κοί μ S άρ ere,
που έκτιμάτα, οτι έφθανε
κότηs τους στη ζωή μας!
προσευχή, παιχνίδι. Έτσι π ρουσον
olpEp5 Τής Μ
τήν M. Τρίτη, μέ τό τροπάριο τής
Κοσσονής μπαίουεστόκλΤμο, άσχ
τας τού άν οί μεγάλοι αχο τόν δικό
TOUS Τρόπο, λέγοντας άκόμη καί«obάλης
δομ δο. Άπό
παιχνίδι
Τήν Μεγάλη Τετάρτη, λοιπόν,
είχαμε τό Μέγα Εύχελα ο Δέν ξέ
poo, άλλά γιά έμένα έκείνη ή τελεζον μέ συζήτηση κυρίως πολιτική καί
κο τέληγαν μέ τραγούδι π δημ δες
(6 yepo-Δήμο), άρχοντοραπέτιο (ό
χρόνια, πού δέν ύπήρχε ή τηλεόρα
ση γιά νά καταπίνει τίς tmoules κοί
τη κοινωνικοτητα .
Διαβάστε το (49000
Οοιακά μεθοριακά
τάλίγα γιά νά
ότι 4 eis efXope έναν μεγαλ repo pdλο, δαν ήταν, δηλαδή. Το ομπ, yés»
τού Ευαγγελίου ή τών άγίων». Στό
Όπως beivo τό άμίμητο το Αλ κου
Σ ο ελλάριου, «Η έν πολλα 1μαρτί
ais Trepmreociou )wurip ή τό άλλο,
καί καμμιά φορά ples άπό omepes
4 μην eu éves κακή- ο s άλλά μέσα
στό κέφι, ουδεις διαμαρτυρόταν!
δα ήταν πραγματικά μεγάλη