Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
&ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26906 ΕΤΟΣ 88ον
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
ηλ. 210-3215692-688 FAX 210.321587
0,60 ΕΥΡΩ
Eurostat:
«Τα νυρίζει» η ΕΛΣΤΑΤ
: Μειωση
του ΑΕΠ 0,2% το 2016
φτωχεια η τον
κοινωνικο
αΠΟΚΛΕισμο ενας
στους τρεις
Ελληνες
πQ0σθε των στοιχείων
Γενικής Κυβέρνησης
τά από τη δ
εκτίμηση, το ΑΕΠ α
ν πάνω από ένα
Παράλληλα, η ΕΑΣΤΑΤ αναθεώρησε τη
τρεις κατοίκους στην Ελλάδα και κατά
μέσο όρο ένας στους τέσσε!ις στην ΕΕ,
σύμφωνα με τα στοιχεία του 2016, που έ
δωσε στη δημοσιότητα η Eurostat.
μεταβολή
Συγκεχριμένα, στην Ελλάδα το 2016
βρίσκονταν αντιμέτωποι με τον κίνδυνο
της φτώχειας ή του κοινωνικού αποκλει
σμού το 35,6% του πληθυσμού (3,8 εκατ
άνθουποι), έναντι 28,1% το 2008. Στην Ε
Ε το αντίστοιχο ποσοστό έπεσε το 2016
στο 23,4% (117,5 εκατ. άνθρωποι), κάτω
από-0,2% αρχικά και
ια το 2015 σε +0,7%
Ειδικά για το 2016
με βάση τα στοιχεία
που παρουσίασε σε συΤύπου για
έθοδο μέτρησης
του ΑΕΠ ο πρόεδρος
της ΕΛΣΤΑΤ, Αθανά
από τα επίπεδα του 2008 (23,7%)
Σύμφωνα με τη Eurostat, ένας άνθρω
πος βρίσκεται σε κατάσταση φτώχειας ή
κοινωνικού αποκλεισμού όταν αντιμετωται χυρίως στην ενσωμάτωση νέων στοιχείων
υπολογισμών, τα οποία δείχνουν μεγαλύτερη
μειωση στην καταναλ ωση των νοικοκυQ1ών, καθώς και από την ενσωμάτωση
καταναλωτική δαπάνη πα
του ΑΕΠ κατά 0,2% για το
2016 σε όρους όγκου, προέκυψε μετά από
τη δεύτερη εκτίμηση των στοιχείων από
την ΕΛΣΤΑΤ (έναντι μηδενικής μεταβολής με βάση την πρώτη εκτίμηση του
τελική
μείωση 0,3% σε σχέση με το 2015, έναντι
αύξησης 0,6% που είχε ανακοινωθεί στην
από την έ!ευνα οικογενειακών πα)
ρώτη εχτίμηση τον Μάρτιο 2017
τανάλωση των
μειώθηκε01% (μείωση κατά
ειλές στα
Ν/σ νια το δομημένο περιβάλλον. Μειώνονται στο
μισό τα παράβολα
έρος της στ!ατηγικής που θα δηολεοδομι
κή πολιτική για βιώσιμη ανάπτυξη» χα
Qax τη!ισε ο υπου!γός ΙΙέριβαλλοντος
χαι Ενέργειας, ΓιώQγος Σταθάκης, το νομοσχέδιο σχετικά με τον έλεγχο και την
προστασία του δομημένου πεQ1βάλλοος, που συζητείται στην Ολομέλεια
της Βουλής σήμε!α Τρίτη και αναμένε
προστίμων, η αύξηση των δόσεων, καθώς
επισης και εκπτώσεις σε ευαλωτες ουχο
ομικά ομάδες, όπ
γοι ΑμεΑ και πολύτε νοι Σε σχέση με τα
κών αδειών, διαχωρίζονται οι χυρώσεις
με στόχευση την ολοκλήρωση του χαρα
χτηρισμού αυθαιρέτων θεσμοθετούνται η
τράπεζα δόμησης, η ηλεχτρονικη ταυτότη
τα κτιρίου, χαθώς και η ηλεχτρονική τανΥπάρχει σημαντική αύξηση της εισπράξιμότητας των οφειλών από πα
λαιότε!α χρέη των Ελευθέρων Επαγγελ
ματιών, αλλά και των Μικρομεσαίων Ε
πιχειρηματιων» ανέφερε ο υφυπ0UQyos
Ε!γασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Τάσος Πετρόπουλος, από τα Γρεβενά,
επε!άσαμε κατά πολύ τον στόχο των 70 εκατ. ευρο μηνιαιως
ε θέσει και φτάσαμε αιLOv
ως μαχροχρονια ανέρ
έρους άρθρα προβλέπονται, πλέον
τότητα αυθαιρέτων
20% ανέρχεται σε 10% η μείωση για την
τακτοποίηση των βιομηχανικών χτιρίων
Ειδικότερα, το παρατηρητήριο δομημέυ περιβάλλοντος, όπου προβλέπεται σηΕιδιχότερα, σύμφωνα με τον . Σταθά
αρμοδ
κη, οιευρύνονται τα κριτήρια σε σχεση με
ις διευκολύνσεις που παρέχονται σε μα
πόρων αποτελείται από τρια διαφορετι
που αQX κά είχαμ
σίως στα 120 εκατ. ευρώ»
ο υπουργός ανέφερε ότι με τη μέγιστη δυ
κροχρόνια ανέργους, οι οποίοι θα κλη
Μιλώντας στους δημο
ουβάλλο
συμμετοχή κοινωνικών εταίρων διατυπώθηκε, ύστερα από μαχρά δημόσια διαβούε ένα
νομοσχέδιο με τη μεγαλύτερη δυνατή συμ
των αιτιών
που οδήγησαν στην αυθαίρετη δόμηση»,
μου, χαθώς επίσης χαι στους δικαιούχο
επιδόματος χοινωνικής αλληλεγγύης
(20%)
Σε υψηηο δεκαετιας αναμενεται να κινη ουν
παγκοσμιως οι δημοσιες εΥΥραφες Υια την
εισαγωΥη νέων εταιρειών στα διεθνή
ωνία για την αντιμετώπιση
λεία για την αντιμετώπιση χρόνιων προ
βλημάτων» σημείωσε ο κ. Σταθάκης χαι α
ι πλέον «
Χρηματιστηρια το 201
χαμία τύχη οι παραβατικές συμπεριφορές
του παρελθόντος». Οσον αφορά την τακτο
ποίηση των αυθαιρεσιών, με τον νέο νόμο
προβλέπεται η μείωση παραβόλων Χαι
Πλέον, θεσμοθετείται η διάχυση με
ταξύ αδειοδότησης και ελέγχου, επιταχύ
νονται οι διαδικασίες έκδοσης οικοδομι
ε ν Ρηλά επίπεδα δεκαετίας αναμένεται να κινηθούν παγκοσμίως οι δημόσιες εγγράφες για την εισαγωγη νεων εταιρειων στα διεθνή χρηματιστήρια το
2017, σύμφωνα με τη νέα έκθεση της ΕΥ, Global IPO Trends:03 2017

Τελευταία νέα από την εφημερίδα