Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
ΑΟΗΝΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΑ:
Σάββατο 23.09.2017
ΑΘΗΝΑ - Γλάδστωνος 5-(Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -T.φ. 1.00 E- Ετος: 210-Αρ Φύλλου: 5875
Στα σ αουά πρό70αμμα για εγ λωβισμένους έργαζόμενους
εραιτέρω στήριξη για τις ελληνικες μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Πέραιτέρω στήριξη για τις ελληνικές μικρομε- I Θέμα Grexit
σαίες επιχειρήσεις εξασφαλίζεται με την υπο-| επαναφέρουν οι
γραφή νέας δανειακής σύμβασης, ύψους 150 | Φιλελεύθεροι
εχατ. ενου), μεταξύ της ε ληνικής τοαπεςας! Με το ελληνικό ζήτημα να
χαι της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. ημερησια διάταξηετης στην
Eurobannk
ξαναμπαίνει προσεχώς
ωζώνης, αοχής γενομένης από
την ένα!ξη της τρίτης αξιολογτων φιλελευθΗ Ευρωπαϊκη Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και η έρο ν δυνητιχναβε ητικών
Eurobank υπέγραψαν δανειακή σύμβαση ύψους 150 εταίρων της Α. Μέρκελ, εφόσον
ΕΧατ. ευρώ, για τη χρηματοδότηση επιλέξιμων επεν- βέβαια το επιτρέψουν οι συσχεδυτικών σχεδίων από μιχοομεσαίες επιχειρήσεις χαι
επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης στην Ελλάδα.
Μέσω αυτής της πιστωτικής γραμμής, μιχοομεσαίες
επιχειρησεις και επιχειρησεις μεσαιας 2EqOLACLLOποίησης οι οποίες δραστηριοποιούνται στη γευογία,
Orange Grove Patras: 2ος
Κύκλος αιτήσεων για νέες
τισμοί-προανα?γέλλει ήδη μια
σκληQή στάση έναντι της Αθή
ια σταση που ειναι απο/.ντα
ευθυγQαμμισμένη με την
χαράξει στο ελληνικό ζήτημα
οατά τη δια)κεια της τελευTEA
συγκυβέρνησης
CDU/CSU-FDP μεταξύ 2009
και 2013 πρώην πρόεδρος του
κόμματος και πρώην υπουογός
Οικονομίας Φίλιπ Ρέσλ40, σχολιάζει πολιτικός αναλυτής στην
Deutsche Welle.
Το 2ο κύκλο αιτήσεων νέας επιχειρηματιχότητας ανακοίνωσε το Orange Grove Patras, ο συνεΟΥατικός χώρος
υποστήριξης ομάδων με καινοτόμες ιδέες που επιθυμούν
επιχείρηση, προσκαλώντας ενδιαφερόμενους να υποβάλ
λουν αίτηση συμμετοχής έως τη Δευτέρα 2 Οκτώβρίου
το μερίδιο της ΔΕΗ
στην αγορά Λιανικής
Οπως τονίζει σε συνέντευξή
του προς την Tagesspiegel 0
ευ00)βουλευτής του FDP, αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού ΚοιV l
α τουζ να αναπτυσσεται σε
υλίου και π
Στα ίδια επίπεδα για τούτο ξάρτητων προμηθευτών. Το
συνεχόμενο μήνα παρέμεινε μερίδιο της Μυτιληναίος
το μερίδιο της ΔΕΗ ΔΕΗ διαμορφώνεται στο 3,48%
+2,54% στη λιανική, σύμφω- από 3,44%, της Ηρον στο
να με τα στοιχεία του 3,3% από 3, % και της
ΛΑΓΗΕ για την αγορά ηλεκ- ELPEdison στο 3,27% από
τρικής ενέργειας.
Το μερίδιο της ΔΕΗ ΔΕΗ Σημειώνεται ότι σύμφωνα με
+2,54% διαμορφώθηκε στο το μνημόνιο, το μερίδιο της
85,55% από 85,7% τον ΔΕΗ ΔΕΗ +2,54% θα ποέΙούλιο και 85,5% τον Ιούνιο. πει να υποχω!ήσει κάτω από
ΜΙΧρές μεταβολές καταγρά- το 75,24% ως τα τέλη του
1ος βουλευτής στις επικείμενες
ομοσπονδιακές εκλογές Αλε
Το Orange Grove Patras αποτελεί τη νέα θεομοκοιτίδα
cubator
που προσφέρει TQoyea!ματα στήριξης και ποοώθησης
Ελλάδα ήταν οιχονομικά και
δημοσιονομιχά υγιής. Εάν όμως
δεν υλοποιηθούν οι μετα!Qυθμίσεις και η χοΟα δεν ξανα
σταθεί στα πόδια της, τότε
είναι καλύτερα εάν η Ελλάδα
αναχτησει την ανταγονιστι2cotητα της εκτός Eugeg()νης».
γνώσεις,ομάδων που
TOUC ωστε να
εξελίξουν την καινοτόμα ιδία τους σε επιχείρηση ή να
προχωρήσουν ένα υφιστάμενο επιχειρηματικό εΤΧείρημα
ονται και στα μ
ια των