Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:







Recognized text:
eΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚHE
ΑΘΗΝΩΝ
Email [email protected]
ΑΘΗΝΑ: Σάββατο 06.05.2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕχοΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΏΝ ΚΑΙΠΡΟΜΗΘΕΙΏΝ
ΑΘΗΝΑ Γλάδστωνος 6-(Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -To. 1.00 E- Ετος: 21ο Αρ Φύλλου: 5765
Εχει μια δεύτερη ευχαιρία, να υπερψηφίσει τα θετικά μέτρα της συμφωνίας
Επιχίνδυνη άγνοια» %αταλογίζει στον Κυoιά%ο το ΥΠΟΙΚ
Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων (ΚΣΝΜ)
Η ανάκληση του αιτήματος για αναπομπή προς Δίκαιες αποφάσεις
δίνουν ζωή και
KΣNM έγινε «ύστερα από ενδελεχή έλεγχο
του ετιnού φακέλου, κατά τον οποίο διαπι
συνέχεια στην
εταιρία μας
στάθηκε πως δεν υπάρχουν νέα στοιχεία που
πολιτικό θέμα
δεν συνε τιμήθηκαν» αναφέρει το υπουργείο
προέ anpε από την τροπολογία
πρόστιμα παίρνουν με
εργαζομ
Σε ανάκληση της απόφασης για αναπομπή προς το Κεντρικό νοι
στη ΣΕΚΑΠ, στην οποία
Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων (ΚΣΝΜ) της επανεξέτασης αναφέo
τριών %τιρίων του Ελληνεού προχώρησε μετά τις αντιδgά
«Εμεί
Επτά ομοσπονδίες
ΣΕΚΑΠ,
άλλοτε μ
υπουργός Πολ
μού Λυδ
Κονιόρδου Σύμφωνα με
σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Πολιτισμού, νούσε στηoΚouμE την
εταιoία
η ανάπμας με
ληση έγινε «ύστερα από ενδελεχή έλεγχο του σχετι ού
αQοχή
εργασίας μεγάλης
προσφεύγουν στο
φακέλου
ιστώθη
εeeιikευσης, πρέπει για μί
νέα στοιχεία τα οποία δεν συνεκτιμήθηκαν στην αρχική εξέ
αwόμη φορά (δυ
χώς αρκετά
ταση, ώστε να αιτιολογείται η αναπομπή του θέματος»
ΣτΕ για τα εφάπαξ
ελευταία χρόνια της
διατυπώσουμε
ις μας ως eqγαςiμεν
προβάλουμε τις διexδιxήσ
μας όλων αυτών
των ετών
θορίζονται από 4 βασwούς
πυλώνες
ς οποίους εμείς
uarγένειές μας έχουμε
TAIIIΕΔ: Στην «Αστέρας
μέλλον μας
νέχιση
αδιάκοπη
ογία της ΣΕΚΑΠ
2020» το ξενοδοχείο Λητώ
Τη διατήρησή της στην ακα
περιοχή της Ξάνθης, όπως
μβούλιο της Επικρατείας κατά του «novρέ
Στο Συ
την οραματίστ
στη Μwaνο
ματος» στα εφάπαξ του Ιδιωτιwού Τομέα προΤη διατήρηση
η Ομο
διωτικών Υπαλλήλων
θέσεων εργασίας με το υφιστά
Ελλάδος, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργατών
μενο και πλήρως
αoτισμένο
Επισιτισμού ναι Υπανήλων Τουριστιnών Επαγγε
Ολοκληρώθηκε η
aιάτων, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ε
Την προοπτική
aασία μεταβίβασης του
Σημειώνεται ότι η εταιρ
λήλων Μετάλλου
νάπτυξης της ΣΕΚΑΠ
δοχείο
ΑΣΤΕΡΑΣ 2020
Τεχνιτών ναι Υπαλλήλων Τσιμέντων Ελλάδος, η
ότερων
ιχε πλειοδοτήσει γ
«ΛΗΤΩ
δία Υπαλλήλων Λιμανιών Ελλάδος, η
ασίας,
βρίσκεται στη Χώρα της
στο πλαίσιο
η Μόνιμων
Λιμενεργατών ΟΛΠ
Μυκόνου,
στην εταιρεία του ηλεκτρον
διαγω
με πco
χρόΟΛΠ --0,08%
ο Σύνδεσμος Εποπτών κα
νια με αυτές συνεχίζουμε
«ΑΣΤΕΡΑΣ 2020», όπως
Aοχιεργατών ΟΛΠ ΟΛΠ +0,08
γώνα μας,
αναφέρει το ΤΑΙΠΕΔ σε
σφέροντας το ποσό των
στις σημερινές δxαιες
16.901.123 ευρώ
σχετική αναν οίνωση
έχεια στην