Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&cΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΏΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
Εμμ. Μ
10 Αθ
Τ.Κ. 10564
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017
210-3215692-688 FAX 210-321587
0,60 ΕΥΡΩ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26785 ΕΤΟΣ 88ον
Βελτίωση
εμφάνισε το Οταν οικονομία ανακάμψει θα
Ισοzύγιο
υπάρξει αύξηση του κατώτατου
Τρεχουσών
Συναλλαγών το
μισθού, κατά τον ΣΕΒ
πρώτο δίμηνο
Μικρότερο έλειμμα εμφάνισε τ
Ενας στους 10 ερ
Συναλλαγ
ρας το δίμη
ην Ελλ
γαζόμ
σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα
2016.
χοληση
της Τραπέζη
Σύμφω
στοιχ
ην ΕΕ-28 τ
της Ελλάδ
δίμηνο 2017
της μερικής απασχόλη.
λειμμ
βελτιώθη
ά 392
υρώ σ
σχέση μ
αντίστοιχο δίμηνο
Εβδομαδ
διαμορφώθη
,2 δισ.
ην Ελληνική
τη οφείλεται στην
μου Επιχειρήσε
σοζύγια υπηρ
Βιομηχ
Κυβερνητικός
σχολούμ
δουλε
όρο 20 ώρες εβδομαδα
Βασικό
Η κλαδική
σχόληση
της μερική
επιχειρημα της
δείχν
στην Ελ
Στην Ελλάδα της κρίση
της μεγά
σημάδια τη
λλά η
άχαμψη
αι στην ΕΕ
κλάδοι μ
Κυβέρνησης n
σχόληση
ργίας, η μερική
δυσάρεστη εξέλιξη
σχόληση
οι κλάδο
ρη μερική
λεί μία διέξοδο γ
χειρήσεις
υπεραπόδοση
μεις της αγορ
ρχει έ
γωνίζοντα
ρο οργανωμέν
χειρή
διχαλισμός ή
ομική συγκυρία δραματικής πτώση
ράλληλ
λλες φορέ
έναντι των
Στην μ
της αδήλωτης ή μερ
δήλωτη
ση, όπου ο ανταγωνισμός γ
ά ανθ
διάρθρωση
στοχων»
οσοστά μερική
σχόληση
Τα στοιχ
ότι η μ
ση του
χαμηλ
σημειώ
ου μισθού το 2012, συμπέττειμ
στην Ελλάδ
στην Ε
Η κυβέρνηση θα συνεχίσει τις
ό, συνεχί ει το δελ
ή αύξηση στη μερική
σχόληση
γεγονός ότι χρή
μενες μέρες να εργά
εντατικά ώ
διάστη
ξοπλισμού με βάρδ
ση μηχ
καταλήξει άμεσ
σε μια υνολική
χειρήσεις
ραγωγική διαδ
μμετοχή στη
ην ολοχλήρωση της β
σχόληση
ση των μέσων
την εργ
με μερική
μπορεί ό
βελτιωθεί στα
ον θορισμό της δημοσιοξιολόγησης
έλος τ
μικής
Λαγκάρντ: «Ούτε εφικτά, ούτε υλοποιήσιμα τα
προσδιορισμό των μ
ράμματος
ροθεσμ
για το χρέος,
μενο βήμ
πλεονάσματα 3,5% τα επόμενα δέκα χρόνια»
ής χαλ
Qογραμμ
δοθεί η
ρωσης της ΕΚΤ
πτυξιακή ώθηση
τητη α
ματα 3,5% γ
ην ελληνική
ΔΝΤ, Κρ
φερε η διευθύντρ
άπτυξη χα
μην έχουν προσωρινά
Λαγκάρντ, μιλ
δήλωση
χει γ
της εαρινής συνόδου του Tαμε
Κοίτα ποιός μιλάει: Οι Βρυξέλλες
με τη
ποxpίτρια της
Επισή
ές αρ
εκτιμούν εφικτό το στόχο 3,5%
ΕΡΤ στην Ου
Αργύρη
χές γνωρίζουν ότι η μ
ρρύθμιση
Η Κρ. Λαγκάρντ
νταξιοδ
πρωτογενή πλεονάσματα
ραιτη
ως «δεν έχ
στημα οδηγ
σήμερ
ό δεν έχουμ
ρόγραμμα με
έλλειμ
την Ελλάδ
Παραδέχ
διευθυντή
έα Δημ
λο κληρωθεί η δ
λόγηση
Υποθέσεων
ν ΔΝΤ, Βίτορ
σιονομι
σης της ελληνική
η αρμόδ
γραμμ
η βιώσιμ
Γzασπάο, απαντώντα
ος της Ευρω
κής Επιτροπής, A
ρώτηση
για οιχονομικά ζητήματα, εxπρ
ανάλυση β
λληνικού
CNN G
ξεχαθάρ
η Εαρινή Σύνοδος του ΔΝΤ στην Ουάσινγκτον. Η
χαρτ, μία ημέρα πρ
διεξαχθεί β
δια σημ
τι βρ
έλιξη
ροετοιμ
ροφή τ
ροβλέψ
ροσωρινή
θεσμό
ην Αθή
φαλής τη
Οι μεταρρυθμ
ις στη Ελλάδ
υπό αναθεώρηση
όμα «συγ
ριμένη ημερομη

Τελευταία νέα από την εφημερίδα