Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&cΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΏΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
Εμμ. Μ
10 Αθ
Τ.Κ. 10564
ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017
210-3215692-688 FAX 210-321587
0,60 ΕΥΡΩ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26770 ΕΤΟΣ 88ον
Γ. Στουρνάρας:
Απορρίπτονται σενάρια εκλογών
«Πριν την κρίση Ελλάδα ήταν 24%
ή οικουμενικών κυβερνήσεων
επενδύσεις στην
του ΑΕΠ, σήμερα
Ο Κυβερνητικός εκπρόσωπος εξήγησε ότι οποιαδήποτε σενάρια Βρίσκονται
μόνο στο μυαλό θεσμικών παραγόντων
Κυμαίνονται γύρω
στο 11%
μούς τη
λιτική αλλαγή, τό
ερνητιxό
ηση στη
ολοκλήρωση τ
μήτρης Τ
ά την ενημέρωση
λόγηση
ν αμφιβόλω όλους ανεξαρτήσυντακτών.
για σχημ
μικού
νδεχομ
ηση αυτή ατηύθην
θεσμι
λογού
της Τράτεtας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας,
ρέμβαση
Προtπολογισμού της Βουλής.
δει μ
θεσμικό ρόλ
Ο ίδιος επεση
ότι με τη
ευξη πρωτογ
όχοςτη
ρνηση
016 η χώρ
όσταση
ξασφαλί
την έξοδο της Ελλά
Αναφερό
την εκτίμηση
ητής της ΤτΕ
ητεχν
ως, όπως είτε, πριν τη
μα σιγ
δύσεις στην Ελλάδα ή
χρέος
ΕΠ, σήμερα κυμα
η χωρ
χαλάρωσης της ΕΚΤ
μα της
άδειξη κλά
αναπτυξης
Επισή
την προσέλευση
ν επενδύσε
βέρνηση η
έρηση στην
ήρωση τη
ραίτητη προυπόθεση η δημ
Ειολόγήσης,
ός κατάλληλου πλα
ίξειςό
για τη δημιουργ
Οπως συμπλ
ότι aοι θεσμ%οί παράγοντες
όβλέμμ
στην πλευρά τη
ρνηση
έχουν ήδη
ς», σχ
διαρκή
ογήσειτησυζήτηση
ά βήμα
Είτε ακόμη ότι πολλές φορές η
τά περ
γραφού
λύ χειρότερ
η ελληνική
ό διάφορες πλε
πάρχον
όσο, προσέθ
ποφεύμόφτάσουμε όσ
ρνηση να κλείσει ά
Transparency
τη συμμια λύση
λέμμα
τόχρον
νη για τη
τη γνώμη
στέρηση
στη μεριά τη
μενο της. Υπογράμμισ
άνηση
προς θεσμικούς παράγ
International: Να
νησης, αλλά
χειώδη
ότητα τη
ρνηση
ρος τη
στη β' αξ
ιαπραγματευτεί ώστε
mpεις
Ερωτη
ιδικότερα γ
λογοδοτεί περισσότερο
ή το δ
γήση. «Αυτό
φράει τη
n ΕΚΤ
Απάντηση ΕΚΤ. Η Τράπεζα ΓΠKB Λiαργκόβας: «Η αύξηση της φορολογίας
λογοδοτεί άμεσα στο ευρωκο
και n άνιση κατανομή του δημοσιονομικού βάρους
νοβούλιο
δεν έφεραν την επιτυχία των μνημονίων»
Ευρωπαϊκή Κεντρική
IΙέντ
αλύτερη
τήρηση
ότι η Ελλ
ναμη. Ο
ήταν ισχυρο
Κρίση Μ
Ανάπτυξη
νηση ήτ
ις διαφο
της Ελ
Λιαργκό
λου0ή
oδίαιτος ιδιωτικός
την Πορ
χωρίς όμως τη
χωρών
νημόνια μετά από εμά
Το προβλήi
δή τη
σή της η
ολλαπλά,η κρίση μας βρήκε ατρο
ό εμάl
ορές πρ
Βουλή
ηγητής ΙΙ
τους στη
ότι το δη
της ΕΚΤ περιοtε τη
την ηση της φορολογία
ιώτης Λιαργ%
νό, η τράπεζα
ροβλημά
οχρέωση λογ
ορισμ
μήνυμα: Η μόνη δυν
ιδαχθούητα μα
τη διαφάνειά της,
ά μέτρ
λάβουμε
ότι το μεtyμα
φαρμόστη
Συνεδρ
ις της
ρμογiςβα
Προύπολογ
Κράτους στη Βουλή
όγο στην αύξ
ως προς
ό στόχ
ώτα μνημόν
Συνεχίζεται για δεύτερη μέρα n
μνημό
ρότι έχουμε ξεπερά
άράπτυξη, αλλ
τη φοροδιαφυγή, διώχν
χειρήσεις
«Ανοιξη» στο Χρηματιστήριο
άλλες χώρ
ημα με εμάς λόγω
διο πρ
χεις φορολο
τη χορ
ντλούν τη φοροδο
υξήσεις
της ελ
ής της ΟΝΕ; φτ
Ανοδος 2,78%
μινημό
φαρμό
ξήγηΜνημόνια
το άλλ
άθε φορά
γήτής, πρ
ό την ραγ
ληξιην Τρίτη
χών στη
της χώρας θα γίπρόθεσμων οφειλών
προς το Δημόσ
μφωνίας μ
ξωστρεφείς;
φορά ήταν ό
ην αγορ
δηλαδή
Η αγορά
ίτεδα
60 μονά
με μοχλό
Hότερα
αθηγTτής:
αφέρο
φορολογ
τοχές, ενώ αυξημένος ήτ
τζίρος
ά μέτρα
φαρμόστηκαν ό
ός Δείκτης Τιμών
άδες, ση
2,78%
ση. Τα ελλείιμα
Δεν υπήρξε
ολικό στρατη
υρώ, ενώ
ψηλότερα. Η δημοσ
ρυθμί
ρέος ή

Τελευταία νέα από την εφημερίδα