Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Ο Καλαματιανός νέος γενwoς γραμματέας του υπουργείου Ναυτιλίας
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Οικονομικά και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Προμηθειών Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:cikonomiki1999Οgmail.com
ΑΘΗΝΑ: Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 21ο -1ο:1.00Ε Α.Φ. 4906 Σαββατο 403.2017
ή Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -Εγνατία64 Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ-Πλ.Ομονοίας λάδστωνος 5): Τηλ :210-3304587 FAX 210-3304605
Η Εθwwή Τράπε
Ντομπρόβσας
Ολλανδία
22αι ο οργανι
σμός Inter ima
Μήνυση χατά Αθηναiής από Zυθοποιία Κοινό συμφέρον όλων να κλείσει
διοργανώνουν
γρήγορα η αξιολογήση
Μαχεδονίαςθgάχης
διεθνές
συνέδριο
Εθνική Τράπεζα
οργανισμός Interfi
Πέμπτη, 9
γανώνου
Μαρτίου 2017
Παλαιού Χρηματιστή
νέδριο για Fintech
στην Ελλάδ
όριο θα εξετάσει
διαρκώς
μεταβαλλόμ
τοπίο
μιxών συναλλαγώ
στην Ελλά
σμίως,
δα, δίνοντας έμφαση με
Fintech (fin
al tech
Κορυφαίοι ομιλητές από τη
Μ. Βρετανί
Λουξεμ
urolie
βούργο
την Ελλάδα
μοιραστούν τις
Κέρδη-ρεκόρ το 2016
προxλησeις
οφέλη
χνολογιnές
λόγω και της Fairfax
ξελίξεις
λάδο, εστιάζοντας στς δραπιδράσεις,
Entech στις
gγίες, την
Με κέρδη-ρεκόρ έxλε
πρόγραμμα
ελθούσα χρήση
όμιλος εmυημένο Επιτόxιο
λάτη, καθώς
Euroli
με χρήση τec
ις αλλαγές
μεταξύ άλλων
στην ενέρ
ής βάσης 3%
ξασφαλίζοντα
Χρηματοο
εξαιτίας της εξαγοράς του
μιεύσεις ετήσιες αποδόσεις
του μετοχικού του κεφαλαίου μεταξύ 2% με 2,5%
ATH Finnovat
πό το pr
tc equity fund
ριβάλλον
Fairf
χαμηλών
τραπεζικού
ασφαλιστιxού
Ελλάδα) ή αρνητικών (ιπ6otων Σταθερά έσοδα μετά από 9χρόνια συρρίχνωσηςxαι ισχυρές
μιxού
Σύμφωνα με πληροφορίες,
λοum Ευροtώνη
ελεύθερες ταμειαχές ροές παρά την αύξηση των επε
λέχη εταιρειών
τημένα ασφάλιστρα
σηκεxριμένο πρόγραμμα,
δόσεων, ανα%οίνωσε ο ΟμιλοςΟΤΕ για το 2016.
προσφέρ
start-ups.
των οποίων τα 426 εγγυημέ
Πα περισσότερες πληροφο
sxατ. ευρώ αφορούν στον 3%, είχε εντυπωσιακή πορεία. Οπως αναφέρεται στα
οικονομικά αποτελέσματα έτους, τα
ρίες γ
οποία ανcaeοινώθηχαν την Πέμπτη, «τα ενοποτημένα έσοδα
Κλάδο Ζωής
υπόλouτα συμβάλλοντας καθοριστιxd
δήλωση
μμετοχής μπορ
από τις ΓΕwές Ασφ- στην αύξηση των ασφαλίστgων του Ομίλου ΟΤΕ ανήλθαν σε 3.908,1 εeατ. ειgώ, αυξημένα
λ σεις.
της Eurolife Ζωής.
τά 0,1%
από εννέ
πτώσης, ?κυρίως χάρη στις συνεχιζόμενες ισχυρές επιδόσεις
terfi
rg.Η πρωτο
ξη της παραγωγής Για τη δημιουργία
στην Ελλάδα. Η eερδοφορία EBITDA διαμορφώθηχε σ
βουλία αυτή εντά
κατά περπου 200
η ασφαλ
ευρώ γράμματος
υρώ, μειωμένη κατά 1,6%. Οι προσαρμοσμέ
13209
τεχνογνωσία λιxό πλάνο όg
μέσα σε μία χρονιά προήλ0
την της Εθνικής Τράπεζας
νες ελεύθερες ταμεια,κές ροές του Ομίλου ανήλθαν σε 458,6
ό βαθμό από τις
ις δυνατότητες
που εκατ. ευρώ, μειωμένες ατά 9,6% σε σύγκριση με το 2015
για την Ενίσguση
ξημένες πωλήσεις του προ- προκύπτουν από τη μετοχική
mtech στην Ελλάδα
γράμματος "eξασφαλΚω πλεο- σχέση με τον επενδυτικό όμιλο
Την αξιοποιηση
των πλεο
έκτημα για το εφάπαξ». Πρό- Fairf
προς όφελος της
τημάτων
κειται για ασφαλιστικό
αποτα