Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1898-1918)
Α. ΚΥΡΟΥ
2919-1950
ΚΥΡΟΣΑ,ΚΥΡΟΥ
918-1974)
ΑARNE ΚΥΡΟΥ
974-1997)
Τα μυστικά
τού «ΣΤ Νιάρχος
λαμπρή τελετή tγκαrν
στεγάζονται
πλέον ή 'Εθνική Βιβλιοθήκη Νέα Λupe
κή Σκηνή, άmbcκνύει πώς ol"Ελληνες edΙππόδρομος. σημερα
ύγχρονο Κέντρο Πολ
πέρας
ς άντ Εoότητες της
ώντας
εποχής ή κυβέρνηση τού Πpd8
λογαρ
ομό του Ερύματος Νιάρχος σχεδόν 700
τομμύρ
ρικής Σκηνής. 08υooέας Κυριακόπουλος,
Too έργο
στον Καραμανλή σε κλειστή σύσκεστο Μέγαρο Μαξ μcy, Ομως wά να προχωΚώστας Καραμανλής ele
λάτρης της
της Ν
δη, με εντολή να ιrΕσεtΤόν διάσημο άρχτέκ
pημένoάρχ
Πάνο, κοσμεί σήμερα τους τοιχους
γραφειου τοΟ πρώην ώπουργο0.
Τό"Ιδρυμα ΝιάΡχος, πολέμησε λuσοaλέα
στρέμματα ακινήτων Δημο
γραφές πεσαν κατά τήν
δράματος, μετά
μεaαedyιο εναντίον της γραφειοκρατίας
της πολιτικής βλακείας
Το Ιδρυμα Νiboxος φέρει, λοιπόν, τήν υπολειτουργία χάaη στό πtioμα
αύτη τήν αναδρομή σήμερα όχι μόο για λόγους iοτopiκής δο
νης αλλά και
γιό έναν ακόμη λόγο: Δίεττήπολιτικηchτe πρόγάτόν πολιτισμό (Ννάρχος, Ακρόπολις
Mauσsiο Σύγχρονης Τέχνης) είτε
Εχει την τόλμηνά λαμβάνει τiς emotάσεις
όντα, γιά να τόπος μπροστά,
σqς Καραμανλή, tri Too συγκεκριμέ
χιστον, ούτε χρονοτplβησε ούτ Βεlλια
Σήμερα
Πρός κατά Tση
ΕΝeΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ.ΕΤΟΣ
ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Tό σχέδιο ΣΥΡΙΖΑ
ΔΥΟ ΒΙΒΛΙΑ ΜΑΖΙ
για το δημοψήφισμα
Αλοoις του κράτους με άναλογκή- μετανάστες
ΑΝeολοrio
ως στόχο νu καταλα.
ΟΣΥΡΙΖΑ το κράτος.
δυνητικά να
στον Καλλικράτη
πλήρη
ας την αλλαγή
σας: Πρώτον,μί την στούς
δες. Δεύτερον, με την dcκλή
ραμονή μου στην έξουσία με
κριση
ΣΕΛΙΔΕΣ
ιλητές
Αυτές οidλλαγές, συνδυ.
διοικήσεις ών ΑΕΙ
στις 24 Ιοολics.
χρόνο με
ωση τη
προς το
λt. δημιουργία κράτοας ΣΥΡΙΖΑ.
ματος
Αλλάζουν τις Συνθήκες
χωρίς τα κοινοβούλια
Τάμαθήματα τής Ευρώπης άπό τά δημοψηφίσματα
σcpri τελευταίως.
έληξε στη
ρη Συνθήκη της
βονος
μάθημά της. Αύτό άντανακλύ
Κατά τληροφορίες ή Ελλάς
με μειωμένη ταχύτη
δημοψήφισμα
Ποιος, άλλο.
ΜΥΡΝΑ ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ
Κύριε Πρωθυπουργέ
Απραγματοποίη το όνειρο
375.000
Διαβάστε τα άρθρα
«Διδαγματα της Ιστορίας
Tiτο Αθανασιάδης (σελ. 9
Αραβόφωνοι Ορθόδοξοι»
(σελ. 9