Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website Website







Recognized text:
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑ, ΠΕΜΠΤΗ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
Ιδρυτή
Νέες αφίξεις
από την παλιά Δράμα.
Συνολικό κόστος 199.957,41 ευρώ
Εγκριση δημιουργίας
έξι ολοκαίνουριων Χριστουγεννιάτικη και αποχωρήσεις 1935. Ενας στάβλος
χωρίς δασκάλους
πρότυπων
γαλοπούλα
στη Δόξα
παιδικών χαρών
το δημοτικό σχολείο
Δράμας
στον Δ. Δοξάτου
του Ιωάννη
Δεiρμεντζόγλο
Μικροπόλεως
ελ. 3
σελ.7
σελ 8
ΤΙ χρειάζεται για Στη δημοσιότητα δόθηκαν οι δηλώσεις των Πόθεν Εσχες των πολιτικών Παράταση έως 16 Ιανουαρίου
την κατάθεση Τα πόθεν Εσχες των Δραμινών
Για τους φακέλους
των πινακίδων Ι.Χ.
των Νέων Αγροτών
βουλευτών και τ. βουλευτών
Δεκεμβρίο
τελευταί
Τι δηλώνουν οι πολιτικοί αρχηγοί και ο Γ. Βαρουφάκης
ροθεσμία για την πληρωμ
κυκλοφορίας
ρόστιμο για όποιον δεν
ντίτιμο
iως μεταβολή εμφανίζΕται η κινητή
νητη περιουσία
αστασης από
μάτων καθώς στην κατοχή
παραμένε
αμέρισμ
ΔΑOK,
χρι τις
Το συνολικό
σικλέτα.
έγινε γνωστό, δηλώσεις
έναν χρό
τήσια Εισοδήματα ύψου
48 ευρώ
πόθεν έσχες αφορούν
αρχηγός της αξιωματι
ργός Αλέξη
Κυριάκο
φέτος υπάρχουν ιδιοκτή
Ωστόσο
δήλωσε εισοδη
υλευτική δρ
νθυμίζετ
ήδη δοθεί
πρόεδρος της
όπτα ύψους
δηλώνει ότ
τες ΙΧ
θέλουν ή δεν μπ
ές πηγές. Στις πέντ
μεταβολή στην
πληρω
προτιμούν να καταθ
διατηρεί
Bνuκή Τράπεζα είχ
οκτηση
κωδικού χρηστη για
οχήματά τους.
μετοχές, ομόλογα
δήλωση
ολογητικά για τη
βαία κεφάλαια. Τέλο
σίπρας δηλώνει μηχανή
άντως
άσταση
αναφέρει αλλαγ
άθεση πινακίδων
3-12-20
ήλθε λόγ
νακίδες κυκλοφορίας
υ ποσοστού σε άλλο ακίνητο του
οχήματος
ντίγραφο της δήλωσης φορολογί
από την οποία
ματος (έντυπο
ότι έχει δηλωθ
ιδιοκτησί
Ποιες αλλαγές έρχονται το 2017
0-2016
ειξη πληρωμή
των τελών κ
σε συνταξιοδοτικό και ασφαλιστικό
Εγκατα
ντίγραφ
Ε9 με
αποδεικνύεται πως υπάρχει θέση
Η εφαρμογή
αλλαγές φέ
οδότηση
ψηλών
Αναλυτικά,
χόμενος δεν
Επιπλέον, στην αρ
ΔΟΥ θα ητη
αθεστώς
σύνταξη
κτά γι
θεί από τους ιδιοκτήτες
των οχημ
3.000 άθροισμα)
μπληρω
μια αίτηση στην
ωνυμο ή
νταξιούχ
όνομα
άγγελμα, ΑΦΜ
(ΠΕΚΕ)
υκλοφ
Κατρούγκαλ
Επίση
χρήση (x
μειωμένες από 10% έως
νησίας.
γγελματικό κλπ.
ρείας)
σχέση με
ριφερε
τμήματος
θεστώς.
Μείωση
ΔΑΟΚ, μέχρ
λόγοι
ρομηνI
Δηλαδή
αρχίζουν από 400
ροκαλο
την ακινησί
συντα Ειοδοτη
λέον από
Από την αλήθεια
Γενικού Νοσοκομείου Δράμας σας
3 της δι
με συλλογικότητα κα
χρόνια πολλά
οaσμένο το νεο
για 150.000
αντλούμε δύναμη όλοι μας
ξοδοτικό δ
για το αύριο
βάρυνση είναι από 3 έως
Καλά Χριστούγεννα
/2017 η εισφορά
0% θα
Καλή χρονιά
ΕΦΚΑ εισφορά ως
εργοδότης.
46 χρόνια παράδοση στα σάντουίτς
Ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΛΑΤΣΙΣΤAΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα