Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&cΠΑΕΙΣΜΗΡΙΑΣΜΏΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
Εμμ. Μ
10 Αθ
Τ.Κ. 10564
ΤΡΙΤΗ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
210-3215692-688 FAX. 210-3215877 Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26697 ΕΤΟΣ 87
Κυβερνητικές
«Εντιμος συμβιβασμός» λέξηΠηγές: Δεν
κλειδί στη διαπραγμάτευση
Προκειται να
αποδεχθούμε τη
λήψη, εκ των
αλάθρος» ο Ευκ. Τσακαλώτος στο Reuters για την
έλλειψη ευελιξίας των δανειστών
προτέρων, μετρών
για το 2019 όπως
nτά το ΔΝΤ
η έλλειpη
ς εκ μέρους των δ
πυροδ
θημα στην Ευρώπη
αγμάτ
Η ελλη
Qνηση
φραση
θεσμών για τη δ
αι μία έ%φραση
μου». Δ
δεν θ
017 γ
ρωμέν
μου, αλλά ξέρ
πίxεντρο τη
αγμάτ
Η ελληνική
την ολοκλή
ρνηση στοχ
φθάσουμ
ρωση της αξιολογήση
μότερο δυ
η Ελλάδ
πρόγραμμα
πουργός Οικονομιnώ
χαλάρωσης της Ευρ
Κεντρική
Ο Ευκλείδης Τ
Τράπεζα
ξέλιξη με
ις για την ελληνική
μία Ex
ς δηλ
ροβλέ
στόσο
θα επ
ρέψει τη
χη της
αφορά
ρόγραμμα αγοράς
μολόγ
της Ευρ
φές ό
ρικής Τρ
προτέρων μέτρ
Διεθνές Νομισμ
τά προ
ας στην Ελλάδα να δ
μβιβασμ
Η Ελλάδ
γενή πλε
ήσεις,
θυμεί τη
ρση τ
άσματα 35%
προβλεπε
ρόγραμ
ργός Ο
νέντευξη τ
Reuters.
μα.Πρ
τρα ύψου
Ευκλείδης
υρώ, μ
διεξόδου με τους δανειστές μέ
ς, πρ
η μείωση φορολόγη
δήματος
άσεις
άξεις
Ο οίκος DBRS επιβεβαίωσε το αξιόχρεο της
μή» για τη
χη αρμόδια Υιατη
ρνητικά
Ελλάδας στη βαθμίδα CCC
μάτευση
απόδοση
Ανήσυχος ο ο
ς αξιολόγησης για
γισμό
α του ενεργ
ου των τραπεΖών
ής αξιολόγηση
λά τη
Στην Αθήνα
θραυστη
ρόγραμμα χρηματοδ
ής στήριξης τη
DBRS επιβεβ
μού. Η
βέρνηση συ
Ελλάδ
μακροπρόθεσμο αξιόχρεο της Ελλάδ
επιστρέφουν 01
ν δημιο
σχύει τη
ταθερή
τη βαθμίδα CCC (high μ
ηση τη
επικεφαλής των
Τnν υψηλότερη
αι του τραπεζ
συστημ
προοπτική, οπως αναφέρει σε αναzowω.
θεσμών
λόγηση CCC (high
επίδοση πρώτου
ρμογής των 86 δ
δο δημ
ρόγραμμα πρ
έχουν χαλαρώσειτη
στενότητα ρευστότη
ενδεκάμnνου έτους
ς και την πολ
ή πρόκληση π
Στην Αθή
μετωπίζ
ελλην
Αρχές
από το 2001
φανίζονται κάποια πρώτα σημάδια
πιστωτές γι
ό αν.
μψης. Η ολοκλήρωση τη
Καταγράφει το
Τρίτη
ην ολοκλήρωση
ης δεύτερη
λόγησης θ
Εχει γ
ρόοδος στη χαλάρωση
ισοΖυγ10 των ροών
ήλωσε σήμ
κεφάλ
γραμμ
δεσμεύ
για τη
βλήθη
ό τις Βρυξέλλες η Ανίκα Μπρά
μισθωτής
στήριξη τόσο της πραγμ
ο 2015 και στη βελτίωση τ
ρευστό
της βελτίωσης τη
απασχόλησης
ηματοπιστωτι%ών ι
Παρ Μ
ν τραπεζικού τομέα»
DBRS παραμ
ξεκινή
ήσυχος γ
uλήρωση μιας συμφωνία
χνικό επίτ
την ποιότη
ύ των τρ
ως μέρος της δεύτερης αξιολόm
ην υψηλότερη επίδοση πού
ροκλή
τη δυσμενή
δραση
χαρακτη
πάρχουν
δείξεις ανά
ροβλη
00 μέχρι σήμερα,
χών δ
ων στη
Avίχα Μπράιτχαg
των ροών μισθωτής απασχόλησης γ
η Ελλάδ
ν τραπεζικού συστήμα
ανότη
μνη, τη
Οσον αφορά τα χρονοδιαγράμματα,η εκτρόσ
άστημ
Νοεμβρίου 2
ίζει δ
λίες στη
στηρίξει τη
ξη τη
ότι ανάλογα με την
πληροφ
πρόοδο
δικότερα όσον αφ
άσταση τη
θερότητα
την αύξηση τη
ασχόληση
ΕΡΓΑΝΗ». Ωστό
ρούπολογισμό
ρά τη συμφ
ροφή σε β
μείωση τη
νει ο
Επιτροπή
μισθωτή
απασχόλησης στον ι
θερή πρ
οχρονη προσαρμογή
ό τομέ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα