Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&cΠΑΕΙΣΜΗΡΙΑΣΜΏΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
Εμμ. Μ
νάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016
210-3215692-688 FAX. 210-3215877 Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26681 ΕΤΟΣ 87
Με μείωση
Τις λεπτές ισορροπίες ανάμεσα
δαπανών κατά
σε ανάπτυξη και κανόνες
3.031.000 ευρώ
υπερψηφίστηκε ο
αναznτά ο Μοσκοβισί
προϋπολογισμός
της Βουλής για το
Εξαιρετικά σημαντική n στιγμή για την εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ενωσης
αναφέρει ο επίτροπος Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων
μιας δημοσ
μικής πολ
ης πρ
τάχθη
ρούπολογισμός της Βουλής για το 2017
στην αναπτυξη
όπως εγχρίθηzε από την Ολομέλ
Υποθέσ
και Δημ.
ρξη της διαδ
την ομιλία τ
α πλειοψηφία. Καταψήφισε μ
τα τη
η Ενωση Κεντρ
ς αξιολόγησης της δημ
μικής θέσης της
ρωζώνη
προύπολογισμ
18 χρ
δήλωσαν «παρών».
Με εγγεγραμμ
λων της
από την Ευρ
Επιτροπή.
μια εξαιρ
γμή για την εμβ
32.985.000 ευρ
Μεσοπρόθεσμο Πρό
θυνση της Οικονομικής χαι Νομισματικής Ενωση
τέθηχε μι
τροπή δρ
ως προς αυτ
γραμμα για το Κ
Ο προ
λογισμ
ρωξώνη
ός συλλογ
ανέφερε ο Μοσχοβισί στην εναρχτήρια ομιλία
ατα 3.031.000 ευρώ, σε οχέση
μειωμένο
ρά τη
9 κράτη-μέλη τη
της Β
τη νέα εργοδοτική εισφορά για τα ασφαλ
ρωζώνης έναν συλλογιχό στόχο εξισορρό τηση
ό τη μ
λιτική προ
ριλαμβ
ωσης τη
αναπτυξης
τητα ντής της Επιτροπή
την άλλη της τήρη
συγκρότηση
οτελεί νομική μας υποχρέωση
σης των κανόν
Ενιαίο Φορέα Κύριας Ασφάλισης, αφ
φαρμογή της ομόφωνη
ησε η Κομισιό
φασης της Ολομέλ
Αυτή τη στιγμή
η δημ
θαριότητας με προ
ομική πολιτική της ευρω
ένα είδος στατιστιχ
θροίσμ
9 εθν
με γυ
τητεςή μια από την άλλη. Δεν είμαστε σε θέση να αξιολο
θύματα βίας ή απασχολού
ΣΕΛΙΔΑ
διασφαλίσουμε ότι δεν έρχ
αντίθεση μ
χουμε θ
Εξαιρετικές
ολιτιχούς μα
Σήμερα, αυτό που θέλουμε δεν
ανέφερε ο Μοσμοβ
Γάλλο
ειδήσεις ως το
Κάνουμε ένα αποφασιευξη
σφαλώς με πλήρη σεβασμό
νων μας στόχ
ρος τη
τέλος του έτους
Διαγραφή των οφειλών προς τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα
προέβλεψε ο
που δεν μπορούν να εισπραχθούν προτείνει ο ΣΕΒ
Κυβερνητικός
Οι προτάσεις του για τη διαχείριση των
κόκκινων» δανείων
η διαχείριση
στη διαγραφή των οφειλών
Τις θετ
της ελλη
δεν μπορ
Ο ΣΕΒ πρ
την απομά%ρυνση α
ς στη δ
μιας υπογραμμ
πουργ
τευση για το θέμα μετ
ύ κυβέρνηση
αδιάρθρωση τους στ
βερνη
έλιξη
πος, Δημήτρης Τζ
όπουλος
Ο Συνδ
διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών
Αλ. Τσίπρας: «Η Ελλάδα και ο ελληνικός λαός
χονομιχών εξελίξ
διαίο δελτίο
ότι η
λύ χαλέ
οι αφερεγγυoτη
εχει, Παγκοσμίως, γίνει συνώνυμο της
χρόνου
α έχου
τητες, πρ
από έλλεψη
χαραxτηρίζ
με εξαιρ
δήσεις
μησε χαρ
ανθρωπιάς και της αλληλεγγύης»
σμού, αλληλοεπιχαλύψεις
χνά εξ
όπως διεφάνη
δαιδαλώδ
άλλα δήλωσε, σημ
κό ρόλο στη
υπερβολικά μεγάλη
Τη βούληση τ
χές διαδικασί
της κυβερνησης
για το τέλ
μπλοχή
δικαστηρ
ΗΠΑ, Μπαρ
ψη του Προεδρ
ής περιόδο
η βούληση τ
της μνημ
αnσει την απόσταση
Σύνδεσμ
Ομπάμα, στη χώρα μας, αυτό
εξέλθ
ως της επιτρ
πρ0%ειμένου η χώρ
χει την ευελιξ
ρατηγ
τήσει ξ
ληρή λιτότητ
πό τη
χοπληρ
λέγουν διαδοχικά προ
της ελληνικής ην
πουργός, Αλέξης Τ
η διάρ
της ομιλίας
ην ειδική
δρίαση
μοθέτημ
ος σε άλλο σημείο τη
βέρνησης. Ο ο
της Ολομέλε
της Βουλής, που ήτ
φιερωμένη στην ημέρα μνήμη
τιμής του
ε νομοθέτημα, ουσιαστιμά παρα
νημέρωσης, εξαπέλ
Πολύ τεχν
διαδικασ
ά του προέδρου τη
ρωτοβουλ
γραμμ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα