Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
eΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚHE
ΑΘΗΝΩΝ
Email [email protected]
ΑΘΗΝΑ: Παρασκευή 21.10.2016
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕχοΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΏΝ ΚΑΙΠΡΟΜΗΘΕΙΏΝ
ΑΘΗΝΑ Γλάδστωνος 6-(Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -To. 1.00 E- Ετος: 20ο Αρ Φύλλου: 5606
Η uυβέρνηση έλαβε αντισταθμιστιχα μέτρα
Χουλιαρά%ης: Μεγάλη η φορολογική επιβάρυνση
Περιορίζεται η άσκηση ένδικων μέσων.
Πώς θα αποτιμούνται ενεργητιxό χαι αχίνητα
Fast track εκποίηση στις εmαθuεις επιχειρήσεογ
Στη γενική συνέλευση των πιστωτών, η απόφαση Με ΣΔΙΤ η αξιογια το αν η εταιρεία θα εxποτηθεί ως σύνολο ποίηση των δημο
κατά τμήματα. Εντός 25-35 ημερών η προκήρυξη
τιχόν λουτρών
του πλειοδοτικού διαγωνισμού. Περιορίζεται η
στη Νίσυρο
άσκηση ένδικων μέσων. Πώς θα αποτ
Με απόφαση της
Διυπουoπxή
Επιτροπής
Συμπράg
ενεργητικό και οιίνητα.
διωτικού Τομέα
στην οποία προεδρεύει Υ
νurός Οικονομίας, Ανάπτυξης
Διαδικασίες fast track θα ακολουθούνται για την
Τουρισμού, Γιό γος Σταθ.
ε?ωτούηση του ενεργητικού (συνολικά η χατά τμήματα
εντάyoηHe σήμερα
Ο Σπύρος Μπέλλας
των επιχειρήσεων, οι οποίες τίθενται σε χαθεστώς
διατάξεις
σμου ΣΔΙΤ
xχαθάρισης, σύμφωνα με το σχέδιο νόμου του uπουρέργο «Α
ηση Δημοτικών
διορίστηHε διευθύνων
γείου Δικαιοσύνης για τις αλλαγές στον πτωχευτικό
χώδιuα και την προπτωχευτική διαδικασία, που τέθηΑντι κειμενο της σύμπραξης
σύμβουλος στην ΕΔΕΥ
χε σε δημόσια διαβούλευση
η μελέτη, χρηματοδότ
fiφηση
και αξιοποίηση
δημοτικών λουτρών, με
στόχο την ανάπτυξη σύrχg
ξενοδοχεια κού
συγxoοτήματος
Συνάντηση στο ΒΕΠ για
λαμβάν
ς πολλαπλών χρή
θα παρέχει υπηρ
φοροδιαφυγή και αδήλωτο
προδιαγραΕγκρίθηκε ο διορισμός, των προτεινομένων από
επιχειρειν
Η υλοποίηση
έργου
τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πάνο
ή ώθηση στη
ρλέτη
Ιωάννη Μ
βάθμιση
Μπέλλα, στις θέσεις Προέδρου Διευθύνοντος
Επιμελ.
Me θέμ
ξmσης την έξ
ώρα 18.00
Συμβούλου nαι Αντωτροέδρου, αντίστοιχα, της
ρση της αδήλωτης άσχησης ητήρ
Καραϊσκου
ής περιοδ
νση της
Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογοναν
χειρηματικής
ίσχυση της εργασίας.
Α.Ε. (ΕΔΕΥ)
Την Ειδική Μόνuη Επ
κής δρασmpιότιrας Και τη δρομολογηθούν δράσεις
τροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, σημε
φοροδιαφυγή
την αντιμ
tχρονισμό
ρα Τετάρτη, 19 Oxτωβρίου 2016
πτώσεις
που συν
μένων ξενοδοχειακών
για τις νόμιμα ε
ργούσες
επιχειρήσεις, η Διοθήση του
Anολουθούν τα σύντομα βιογραφwά το
Επιμελητηρίου
διαφερόμε
Ιωάννη Μ
Σπύρου Μπέλλα.
β) διαμόρφωση
ξωτερικάν
Πειοαά, αναλαμβάνοντας
πληροφορίες μπορού
χώρων, δημιουργία μον
την πρωτοβουλία πgοσκαλε
νωνούν με το Επιμε
ριπάτου, με ιδιαίτερη έμφα
ητήριο, τηλ 210 4121 298
νάντηση εκπg
η διατήρηση
την ανάτων κλαδικών
210 4174765
φυσικού περι άλλον.
δει η
Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2016
τος (φυσική βλάστηση, ανάxια