Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Εμπιστοσύνη σε δόσεις
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ.ηοἴτοτηΡοτίκί.8τ
Η ΝΑΥΤΕΜΠ[|ΡΙΚΗ
Τρίτη 11 Οκτωβρίου 2016 / τιμη: 1,30 €
Ο||(ΟΝΟΝ||(|·| ΚΑ| ΕΠιχιΞιι>ι-ιΜΑτίκι-ί ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ 'Ετος:9Ζο·Αριθμόςφύλλου:26.183
Ο. Χορτ - Νη. Χολμστρεμ
Οικονομολόγοι
Ο' ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ
ΚΑΝΟΥΝ ΣΤΡΟΦΗ
Ϊ ΣΕ ΝΕΤΑΧΕ|Ρ|ΣΝΕΝΑ
πουτιν - Ερντογάν
σημερο στη Ν
Πώς συντάσσετοι το υΠομνημο
των υΠοψηφίων γιο το ΧΑ.
Τίς βοσίκές Πληροφορίες, ολλά κοί τίς οργονωτίκές ορχές Που ΠρέΠει νο έχουν υΠ' οψιν τους το
υΠοψηφίο μέλη της ογορος οξίών ολλά κοί Πορογώγων Περίλομβονεί το Περιεχόμενο του
υΠομνημοτος Που κάθε υΠοψηφίος οφείλει νο
συντοΞεί κοί μετά την υΠοβολη σχετίκίίς οίτησης
στις ορμοδίες ορχές. ΣκοΠος του υΠομνημοτος
ουτου είνοι η οΠείκονίση του τροΠου με τον οΠοίο
η κάθε ετοίρείο Προτίθετοί νο οργονωθεί κοί νο
Προετοίμοστεί ώστε νο ενέργοΠοίηθεί εΠίτυχώς
ως μέλος του Χ.Α. >15
Σε Πτώση η βιομηχονίκη
Πορογωγιί τον Αυγουστο
Μειωμένος κοτο θ,3% ητον τον Αυγουστο ο δείκτης βίομηχονίκης Πορογωγης σε σχέση με τον
οντίστοίχο Περσίνο μηνο, ενώ ο μέσος δείκτης
βίομηχονίκης Πορογωγης της Περιόδου |ονουορίου
- Αυγουστου 2016, σε συγκριση με τον οντίστοίχο
δείκτη της Περιόδου |ονουορίου - Αυγουστου
2015, Πορουσίοσε ουξηση κοτο 2%. >ί ί
Διοτηρουν την άνοδο
οί εξογωγες οΠωροκηΠευτίκών
Ανοδικές Πορομένουν, με μειωμένο ωστοσο
ρυθμό, οί εξογωγές νωΠών φρουτων κοί λοχονίκών στο οκτάμηνο, εμφονίζοντος ουξηση 31,1 %
κοτ' ογκο κοι 16,9% σε οδο, συμφωνο με το στοίχείο της ΕΛΣΤΑΤ Που εΠεξεργοστηκε η |ηίοςτυίτ
Ηο||οε. >ί ί
Οουτ5τηο Βοηκ: Κοτογγελίες
γιο το ετί·ο85 τοετ5
Αβέβοίο Πορομένέί το μέλλον γίο την ΟουΒοηε
Βοηκ, μετά τίς οκορΠες ΠροσΠοθείες του δίευθυνοντος συμβουλου, Τζον Κροίον, νο κοτοληξεί σε
δίοκονονίσμο με την ομερίκονίκη δίκοίοσυνη γίο το
Πρόστιμο των 14 δίσ. δολορίων, ενώ το δημοσίευμοτο Περί ειδίκης μετοχείρίσης του γερμονίκου
τροΠεάκου «κολοσσου» στο Προσφοτο 5ἙΓθΞΞ τοετ5
των ευρωΠο·ί-κών τροΠεΖών Προσθέτουν οκομη ένο
«γκρίζο συννεφο» στο ηδη θολό τοΠίο. >23
Ηλεκτρονικο Περίουσίολόγίο
Τ| ΟΑ ΤΕΟΕ| ΕΚΤΟΣ ΒΑΣ|·|Σ |'|Ο|ΝΕΣ |'|Α ΟΣΟΥΣ «ΞΕΧΝΟΥΝ» >7
Κων. Μτσιος
τέως Πρυτονης
στο Οικονομικό
ΠονεΠίστίίμίο Αθηνών
Το κομματι εξουσίας
νοηοίνοίν
οτονώληνίκ6λοο >6
[Ετιι·ο8ι·οιιρ1 'Εκοψε στο δύο το 2,8 δισ. - Εγκρίθηκε μόνο 1,1 δισ., εκκρεμεί το 1,7 δισ. ευ ρώ
ΕμΠιστοσύνη σε δόσεις
Δυσάρεστη έκΠληξη γιο την κυ βέ ρνηοη - «Ι(ομΠονάκι» γιο 2η οξιολόγηοη
Το «σΠάσιμο» της δόσης των 2,8 δισ. ευρώ στην
Ελλάδο, Χθες στο Λουξεμβούργο οΠό το Ευτοἔτουρ, ητον Πολιτικό μιο δυ σάρεοτη έκΠληξη γιο
την κυβέρνηση, ολλά κοι τουτόΧρονο ΠροειδοΠοίηση γιο το μέλλον κοι ειδικά γιο τη β” οξιολόγηση, όσο κι ον, δημόσιο, κορυφοίοι οξιωμοτούΧοι της Ευρωζώνης εΠιΧείρησον νο υΠοβοθμίσουν το θέμο, ενώ η κυβέρνηση δηλωσε ικονοΠοιημένη οΠό το οΠοτέλεσμο. Οι υΠου ργοί Οικονομικών οΠοφάσισον τελικά Χθες νο εγκρίνουν
μόνο το ένο σκέλος της δόσης των 2.8 δισ. ευρώ,
το οΠοίο οφορούσε ένο Ποσό της τάξης του 1,1 δισ.
ευ ρώ, θεωρώντος ότι η Ελλάδο εκΠληρωσε σε Πολύ μεγάλο βοθμό το 15 ΠροοΠοιτούμενο Που είΧον τεθεί. Στο άλλο σκέλος της δόσης, ύψους 1,7
δισ. ευρώ, Που οφορά την οΠοΠληρωμη ληξιΠρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου Προς τους
ιδιώτες Προμηθευτές, το Πράγμοτο «κόλλησον»
κοθότι κοτογράφηκε δυσφορίο οΠό ορισμένες
Χώρες -κοι κυρίως οΠό τη Γερμονίο- γιο κοθυστερησεις οΠό την Πλευρά της κυβέρνησης, όΧι
μόνο στο θέμο των ληξιΠρόθεσμων οφειλών, ολλά κοι στο ΥΠερτομείο ΑΠοκροτικοΠοιησεων, τη
διοκυ βέρνηση των τροΠεζών, το «κόκκινο» δάνειο, τις μετορρυθμίσεις στην ενέργειο, ολλά κοι
στη Γενικη Γρομμοτείο Δημοσίων Εσόδων. >3
ΒΟΥΛΗ
Νετωηικιὶ
 ιο διοηλοκη
με Προσωηιιτες
εηιθέσεις
ΠΕΤΡΕΛΑ|0 |·| «Υ|'|ΟΣΧΕΤ||(|·|» |'|ΟΥ'|'|Ν Γ|Α |'|ΑΓΩΝΑ Τ|·|Σ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΚ'|'|ΝΑΞΕ Τ|Σ Τ|ΝΕΣ >22
ΚΑΥΣ|Ρ|Α
«ΑΑΔ|» Σ'|'|·| ΦΩΤ|Α Τ|·|Σ |'|ΑΡΑΟ||(ΟΝΟΝ|ΑΣ Ρ|ΧΝΟΥΝ Ο' ΥΨΗΑΟ| ΦΟΡΟ' >|Ο
Οι στόΧοι των τροΠεΖών- Το κυνηγι του Δημοσίου
Ο «Γολγοθάς»
των Πλειστηριοσμών
Στο «κοκκινο»
ο ε γιο 43 μηνες ο Πληθωρισμός
Με εΠίκεντρο τους στροτηγικούς κοκοΠληρωτές κοι το μεγάλης οξίος οκίνητο κινούντοι οι διοδικοσίες Πλειστηριοσμού οΠό τις τράΠεζες, 'ΕΧουν γίνει
ΠερίΠου ΕΟΟ Πλειστηριοσμοί με εΠισΠεύδοντες Πιστωτικά ιδρύμοτο κοι οκόμη τόσοι ονομένοντοι έως το τέλος του
έτους, στην ίδιο Πάντοτε λογικη. Γιο το
2017, σύμφωνο με εκτιμησεις τροΠεζιτων, θο γίνουν 6 με 7 Χιλιάδες εκΠλειστηριάσεις οκινητων, κυρίως εξοΧικές
κοτοικίες τι εμΠορικά οκίνητο, Χωρίς νο
οΠοκλείοντοι κοι Πρώτες κοτοικίες των λε
γόμενων πτώσεις άοίειυΙτετέ Την ίδιο
στιγμη τη διοδικοσίο κοτάσΧεσης κοι
κοτ' εΠέκτοση του Πλειστηριοσμού κινεί
κοι το Δημόσιο, ονεξάρτητο μάλιστο οΠό
το ύψος του Ποσού, μικρού ή μεγάλου, το
οΠοίο οφείλουν φορολογούμενοι. Το Πρόβλημο είνοι υΠορκτό κοι κάθε Πλευρά
Προφονώς έΧει το δίκιο της, οι οφειλέτες
Που Χάνουν το σΠίτιο τους γιοτί μΠορεί
νο είνοι «θύμοτο» της εΠτοετούς κρίσης
κοι των μνημονίων, ολλά κοι το Δημόσιο
γιοτί κάΠοιο στιγμη ΠρέΠει νο διοσφολίσει το συμφέροντά του. >4 - 5
.ζ η'
|ον. ΕΠ.
20] 6
|ον. Δεκ
|ον. Δεκ.
2θί 4
Μο. Δεκ.

Τελευταία νέα από την εφημερίδα