Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Ψίχουλα το ΕΚΑΣ από το 2017
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΣΤΟ Ε|Δ|ΥΟ ΕΝΟΕΤΟ
8 ΣΕΛ|ΔΕΣ
 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΕ ΔΗΜ0ΥΣ, ΔΕΗ, ΥΤΕ|Α, ΜΟΥΣΕ|Α, ΕΑΒ, ΤτΕ
Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
ΣΕΣΣΣΕΣ
ΑΓΡ|Λ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ
ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ
ΠΑ Τ|| ΔΗΜΟΥ"
Είστε ο Μο ψείπΣΣ5
ΜΕ σποτιΣχπμένοε
πρωθυπουργ63,
αν ΜΜΟ:
Με σε εκλογέε
 ΤΕΣΣΕΡΑ
κΑΣΕΜγΜΣΕ
ΣΣΣ· ΛΑΣΣΗ
Ο ΤΣ|'|ΡΑΣ ΠΑΡΕΜΕ|ΝΕ
ΚΟΜΟΝΕΝΟΣ
ΣΤΟ ΜΗΝΟΣ',
ο λ  ΜΔχΕΣΕΣΔ Το ΜογΝΕΣΔΛ
β Νεκ ΣΕ ΕΥΡΩΠΗ Μι
  έ  Ο  ΝΟΤΙΑ ΑΜΕΕ>ικΗ
"ΗΜΕΡΑ ΣΤΗ" ΕΥΡΟΛ||'|Λ
;Ἡ Ϊ Ε -` Η
ΓΞΡΗΛΜΑ Σ Β,Ι|°ΜΜΤΑΧ ῖ
7 ΑΛΜΑ ΜΠΟΜΠΑΝ
Ο Π χ ΤΟ_·. Μ ΝΑ
 ΕΒΕ Σ 48
Τρίτη ΤΤ Οκτωβρίου ΖΟΤ 6 - Αριθμός φύλλου 2.006 - Τιμή "50 € - ΝΝΝ.ε|εΠ|·ε·οετγμ08.ε'
ΕΜ ΔΠΟ|(ΛΕ|ΣΤ||(Ο
ΨίΧουΟα  έ  Ο
το ΕΚΑΣ ?ί
Μό το 2017
ΠΟΣΟ ΟΑ ΜΕ|ΩθΕ| ΤΟ ΒΟΗΘΗΜΑ
ΑΝΑ κΑΤΗΓοΡΣΑ ΧΑΜΗΑΟΣΥΝΤΑΞ|ΟΥΧΩΝ
ΣΤΑ "80 € ΑΠΟ 230 € ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ
ΠΑ ΤΟΥΣ ΕΝΑΠΟΜΕ|ΝΑΝΤΕΣ
270.000 Δ|ΚΑ|ΟΥΧΟΥΣ
ΜΟΜΜΕἑ ΝΕΑ ψΥΧΡ0Λ0ΥΣ|Α ΣΤΟ Ε[]Η00|ΤΟΟΡ Τ 
ΟΜΩΣ ΜΟΝΟ 580 ΑΠΟ ΤΑ Τ.ΒΟΟ ΠΗΓΑΝ ΣΧΟΑΕ|Ο
Ψ - - .
 Ψ >Σ
ΕΣκΑΖ£ΕΑΣ ΟΤ| ΔΕΣΜΕΣ ΣΕ
ΒΑΣ|Λ|Α ΤΗΣ ΜΑκΕΔοΝΣΑΣ
ΑΡΧΑ|ΟκΑΠΗΛΟ|
θΑΠΩΛΟΥΣΛΝ   ·  Ψ .  
χΡγΣοΣΕΕΦΑΝΣ ΜΕΣ θε Η" υποδοχη
ΠΡΟΣ Σ ΕΜΣ Ε 1243 στα προσφυγόπουῆα
__ Σ ΣΕΛ. '|4
 'ΤΟΥΜΠΑ 2Ο|Ο | 3Χ3 ΠΑ ΤΗ" ΕΟ"|Υ|| ΝΕ ΕΥΚΟΛΟ Ο-2 ΣΤΗ" ΕΣΟΟΝ|Α · ΣΕΜΕΕ 38-39

Τελευταία νέα από την εφημερίδα