Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ο Γιώργος
 Αμβροσίου
- σχολιόζει
ΚΑΘΗΜΕΡ|ΝΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ ΤΗΣ θΕΣΣΑΛ|ΑΣ Ο Σελ.3
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 3035 - ΕΤΟΣ 13ο ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010 ΤΙΜΗ 0,50 ΤΗΛ: 24410 80888
Υιιόχρεαι πόθεν έσχες
Ο 'Ι'ροπολονία που υποχρεώνει στήν υποβολή όλων των εννρά<ρων¦
από τα οποία προκύπτει ή δήλούμενή περιουσιακή κατάστασή ενώπιον τής Επιτροπής Πόθεν Έσχες τής Βουλής και τής Αρχής Καταπολέμήσής Μαύρου Χρήματος, κατέθεσε ή κυβέρνήσή στή Βουλή
Ο Στον υποχρεωτικό έλενχο εμπίπτει ένας ευρύς κύκλος κρατικών
λειτουρνών¦ καθώς και προσώπων που δραστήριοποιούνται σε
τομές που σχετίζονται με τον δήμόσιο βίο ή συναλλάσσονται με το
Λήμόσιο
Ο Η σχετική διάταξή, περιλαμβάνει τους υποχρεωτικώς (όχι τους
δεινματολήπτικώς) ελενχόμενους σύμφωνα με τον νόμο νία το
πόθεν έσχες
Ο Σελ.5
ΠαιδοτριΜα
Ο Η μάοτινα τής ΠετσάΠνικος...
8Π0Χή9 Ο Στήν Καρδίτσα τήν
θ ΤΙ ΕΡΒΙΝ! να Παρασκευή 7
προσέχουν οι νονείς οκτωβρίου
Ο τα. ατο Ο Σελ- 'Ι
Η σωστή σταση του σώματός μας...
Ο Η Λίευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπ/σπς Καρδίτσας κ. Ευθυμία
Μπτσιάδπ συναντήθπκε με τήν Πρόεδρο του Περιφερειακού
Τμήματος Τρικάλων -Καρδίτσας του Πανελλήνιου Συλλόνου
Φυσικοθεραπευτών κ. Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου- Αντωνίου
και τον Γεν. Γραμματέα κ. Γεώρνιο Καρτσιώτή
Ο Η συνάντπσή τους είχε θέμα τή σωστή στάσπ του σώματος των
παιδιών στήν καθήμερινή τους ζωή Ο Σελ 4
Ειδικός
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ
Αμαραντ85 Γεύσετ5
Προσκλήστ1
Σας προακαῆὡ στα εγκαίνια του Παντοιιωόείομ Αμόραντες Γεύσεις, Προϊόντα Καρόίταας - Άρωμα Εῆῆιινικἡς της,
την Παρασκευή 7 οκτωβρίου και ώρα 7.00 μμ. Ο καρδιολόγος κ. ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΑΖΑΣΗΣ δέχεται
Το όραμα έγινε Πραγματικότητα σας περιμένω να το γιορτόαομμε μαζί. στο ιατρείο του οδός Ν. Καρπού 10 όπως Παντα. ΣυνΜΕ εκτίμηση ταγογράφηση και εξετάσεις ακτινολογικές¦ αξονικές¦
ΑΜ "°ΜωΜ ΤΒΙΡΙ¦ΕΧ¦ υπέρΜοι με όλα τα ταμεία.
Τήλ. .24410-24050¦ Καρδίτσα
Δημοτικό Αγορα καρόΙταας Πεζόόρομος Διακομ & ΒόόΒη Καταστιτμα '05 μια. 24410 20991. 8977 394752