Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
ΗΤΤΔ (86-79)
ΚΔ' ΣΤΟ ΜΠΑΣΚΕΤ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΕΣ Φ
ΓΚΟΛ ΑΑ' ΑΝΤ Ο ΠΑΝΝ|ΟΤΑΕ
ΠΑ ΤΟΝ ΑΠΟΕΛ ΠΟΥ ΕΡΧΕΤΑ|
ΕΕΤΤΑΝ|ΟΑ· ΟΕΑΤΑ Ο·2
ΕΤΕ ΑΑΟΥΕΤΕΡΗΕΕ|Ε
«ΝΑ Τ|Α|ΖΟ -- “  ·< 
ΔΥΟ... ΜΕΤΡΑ Τ"ΣΟ; »
Ο ΑΝΑΣΤΑΣ|ΑΜ|Ε ΠΗΡΕ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΤ'ΕΝΤΟ, ΠΟΥ ΕΤ|Α|ΕΕ ΧΟΡΟ: ΝΑΡ',
Ο · ΑΑ' Η ΑΕΛ ΤΟΝΑΤ|ΣΕ ΣΤ|Σ ΚΑΟΥΣΤΕΡΗΣΕ|Σ ΤΟΝ ΑΟΑ|Ο ΟΑΥΝ|Τ|Α|(Ο 
' ΜΜΜ το σχολιο του ΜΜΜ 
σΙο «ΜΝΗΜΗ κομπο ' - ηουτου οκυρὡνοντο· χ ·
ι ΠοροηὲμΠετω οΛομΠρου ' Τ , 
γω το οφσσΜ Φο Αγρίνιο
“ΤΜ '_ Ο _ σας» '
¦ _ · . · Π. ΚΟΥΚΟΥΜΕ ΕΥΑ". ΠΜ Γ. ΝΟ'ΜΕ Γ Η. Μ=
ΜΒΜ Μ “Μ ·
 «Μπα ΜΜΜ
τα· ΜΜΜ· Με» ΜΑΜ»
· κ<πογγεΜεΜ5 Προσ6ωπκήε ¦ η
γιωυροβοΜσμού5,ΜσμΜ _  χ. · ΝΕ ΜΚ" ΑΠΟΨΕ ΟΑΕΕ
και ΜΜΜ τρομοκροτ'05  Ξ Ζ *· - ι
στην Απο Μ (Ι ·0) στο Ρέθυμνο
Σ , ΟΑ ΜΒΝΕ' ΜΟΝΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ·“
, . ,  · ` · . ΕΠΕ|ΤΑ ΑΠΟ 8 ΧΡΟΝ|Α ΥΑ|8 ΜΗΝΕΣ ` Ι
Π ΕργοιεΜ5.Ερμπ5,ΔΜγορσε Σ.. Ι · _ ή .· . ί
Ολυμπιακόε Β..ΠΑ0 Β. - · ρ =
κωωομσωἀτοσπόΜ ·  ζ'    Ε β
'ΑΜΠ ρ ο¦Τ·χπ:ε·
. Υ 1 Ἡ
Σ"ΝΑΔΕΨΕ... ΣΩΣΤΑ
' ΑνοΠοΙελεσμοΠκὸ5 ο ΠΑΟΚ
Δω | Ποροτ|ΠΞονθη εηωζ@0 Μοτο 69 ?_30Ιμ;μ¦ εΨστροφῇ
_ . η μΧ ω .η ΔΛοζοροω.
τ .› Ἡ υ ) φορ ο Πεκχορτ Τ
000 Φ