Πρωτοσέλιδο Αγώνας της Κρήτης:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κέ η |
* γ | ΤΙΜΗ Ο¦60 Ε. 
η '_ Ι ΚΠΗημ£ρ|νὴ ΜΠχητνκἡ ΕφημερίὁΠ ,
! νννννρνενν
ν .ς πιο Ενωννν
της Κρί1της
νο ην ΜΜΜ
σελ.12
“ΜΜΜ κι" το νερό
ο ΜΜΜ Μπρνο
ν Νίκος Μννννν ν·ν ννν ννὡῆο·ν ως νν6 κοινωνούς Τννννῆὡννν Μ
Δ 1 Ο Β ό Ο τ ε Ο Ο . . . Β Προσφορές όλο Το χρόνο γιο ὲ
¦ Ι | | τους δικούς μας ανθρώπους
°Συν“ΜφΜ ννννννννΜν !
Ο£λ.4
γω τον ενέργε1ο στο ΜΑΙΧ σελ.11 ................. .. σελ.3 Δ
· ΣυΖύτι1σΠ γκι ων τοΠ1κ1ἰ ονόΠτι1ξΠ 7. έ“
κο1 το εΠόγγελμο του μι1Χον1κού σελ.15 "Λ | ;ζ '·· ι
· Το ΔΝΤ ΖΠτόε1 κ1 άλλες με1ώσε1ς Χοιρινή
Ω· Τ # ρθω Ητανε ΜΗΛΑ Ελληνικό 
οτ1ς συντάξε1ς κο1 το οφορολόγ1πο σελ.7   Το Μο ΝΕΑΣ ΕΣΟΔΕ'^Σ
ΜΜΜν Ξ ο
.................... .. ΜΜΟ Η
ΜΜροΠολίπις Κ1σόμου & Σελίνου
Α ιλό›οο σελ3 Ανν-ΑΑΑΔΑἶΗ ` ΜΑΝ `
Γ1ἶφ Τ ς Ι | [εφε ημέρας σκόνἙΔἶἐΞεζἐ
ΜΜς σοΜτος σ  Ξ?Ξἔτική θήκη η” με
Ι.. π
Νίκος 'Πόρος σελ2 δ3-73γρ
ΔΠΡήφΠςΣοΜ Μ ννννννννν ' - · π
θάνος ΜΜΜ ΜΗ ................... .. πλω

Τελευταία νέα από την εφημερίδα