Πρωτοσέλιδο Συνείδηση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
•ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ [óåë.2]
•ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ [óåë.2]
•XΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ [óåë. 15]

ÅÔÏÓ 14o • ÖÕËËÏ 3341O • ΤΕΤΑΡΤΗ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 • ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ • ÔÉÌÇ ÖÕËËÏÕ: 0,05 €

Η κεντρική πλατεία του Ηρακλείου Αττικής αλλάζει µορφή για να
βελτιστοποιήσει την εικόνα και την λειτουργικότητα του κέντρου της πόλης.
Ανακοίνωση του
∆ήµου Φιλαδέλφειας
- Χαλκηδόνος
«Ανεξέλεγκτα µε το νέο νόµο
τα καταστήµατα υγειονοµικού
ενδιαφέροντος».
ΣΕΛ.13

Ο ∆ήµος Ηρακλείου
Αττικής ανοίγει
ξανά τις αυλές των
σχολείων

Για τον πεζό
και τον κάτοικο

Περισσότερα σηµεία
για παιχνίδι και παρέα.
ΣΕΛ. 3

Η απάντηση του
Αντιδηµάρχου κ.
Κόκκαλη στο Σύλλογο
Πολυδρόσου για τα
αντιπληµµυρικά έργα
της περιοχής
«∆ιασφαλίζουµε την
υλοποίηση του έργου».
ΣΕΛ. 8

Στον κήπο της
∆ηµοτικής
Βιβλιοθήκης Αγίας
Παρασκευής
«Πολιτιστικές Συναντήσεις
Αλέκος Κοντόπουλος».

Μπήκε ο θεµέλιος λίθος για αυτό που θα
αποτελέσει τη νέα εικόνα της κεντρικής πλατείας της πόλης, µια πλατείας ανοικτής και
ελεύθερης για τους πεζούς, την οικογένεια,
τους δηµότες.
Η νέα δηµοτική αρχή, υλοποιώντας τις αποφάσεις του δηµοτικού συµβουλίου της πόλης και µένοντας πιστή στις προεκλογικές
της δεσµεύσεις για πλήρη αναµόρφωση της
πλατείας προς όφελος των κατοίκων, προ-

χώρησε στην µεταφορά της πιάτσας των ταξί από την οδό Μελίνας Μερκούρη, αντικαθιστώντας τα παρκαρισµένα αυτοκίνητα, µε
χώρους πρασίνου.
Η πιάτσα πλέον λειτουργεί στην οδό Ναρκίσσων και η Μελίνας Μερκούρη, η οποία
«κόλλαγε» από την παρουσία υπεράριθµων
ταξί στην πρώην πιάτσα (σε σηµείο µάλιστα
που παρεµποδίζονταν η διέλευση πεζών και
του λεωφορείου του ΟΑΣΑ), µετατρέπεται

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ
ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ
ΣΤΟΥΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ
ΣΤΑΘΜΟΥΣ

σε έναν δρόµο µε «πράσινο», µια άξια «βιτρίνα» για την πόλη.
«Εδώ και δύο χρόνια και µε έµφαση τον τελευταίο χρόνο, γίνεται µία σοβαρή και συστηµατική προσπάθεια από την παρούσα
δηµοτική αρχή να αλλάξει, να βελτιστοποιήσει την εικόνα και την λειτουργικότητα του
κέντρου της πόλης µας», τόνισε ο δήµαρχος Ηρακλείου Αττικής, Νίκος Μπάµπαλος.

ΣΕΛI∆Α 9

«Να διαχειρίζονται
οι ∆ήµοι τα απορρίµµατα
της Αττικής»

ΣΕΛ.3

ΣΕΛ.11

Τα αποτελέσµατα των εγγραφών – επανεγγραφών στους δηµοτικούς
παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθµούς του ∆ήµου Ηρακλείου Αττικής έδωσε στην δηµοσιότητα ο Οργανισµός Προσχολικής Αγωγής και
Κοινωνικής Μέριµνας, προκειµένου οι γονείς να ενηµερωθούν για
την εισαγωγή των παιδιών τους στις σχετικές δοµές.

Την οµόφωνη απόφαση πως πρέπει αποκλειστικά και µόνο ο Α’ Βαθµός Αυτοδιοίκησης, να διαχειρίζεται τα απορρίµµατα της Αττικής, έλαβε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
της ΚΕ∆Ε κατά την πρόσφατή του συνεδρίαση.

ΣΕΛ. 4



Τελευταία νέα από την εφημερίδα