Πρωτοσέλιδο Espresso: Κόκα Α.Ε. με άνεργους Έλληνες!
Newspaper website WebsiteRecognized text:
εμεΟν<εωΟ ¦
ΣΗΜΕΡΑ "ο" ΑΡΩΜΑ ΜΗ' Με ΤΗΝ ω  ν
' ~ τ ' Μ! 1
' ι 2 · Μ ¦ -· Μ"
' επτα “Η “Μ ή φιλον'Κ'"° Φ" ο' ι
7 /ὲ7/
| 'Δ'”·'7"Λ' Η ¦Ι Γ ω
Η κσμπἰνα «στιερτταραγωγὴ» των 8100.000.000 και τι ἑπασ01ι στα Βσί·0α 
«ΧΩυσἑς» Βι18ἰΠσ88 από την «ετατσία των δεκαέἔτ» σε Ατττ%ὴ, Πελοπόννησο κατ Αστα
“8   ΜΝ
   ή.
. ›-ε`%`_
0 Ι ν Ι .έἀ___
7 .σ ; α μ 7 σ ¦_ Ια Μ Δ  _| _ _   . _ _ ' _ ' τ , _ ν _  τ
Τ α συνθηματικά ντα τα Με των ναακωτι%ών και τα κινητά τηλέφωνα «φαντάσματα»
.< - τωωω τ · σω·ΜωωιΜωΜα σ Νεα»
κα' μοντέλων στα ελλη- ` ' ` ¦ “ Μ ωΜωωΔωωΜωω
τ- ` κακα νησ|α. ' 4 'κ Ο ` ωϊ“ωωωω ϋιΜὲΜΜ Δν!
Η φωτογραφία
της η>βοΠο|ού
Εμ|λ| Ραταῖκὁφτ στα Μό τη Σαντο> ρίνη¦ αρα ἑρ|ξε τσακ Ζ
ς “ |Π8ἴ89ΓέἙΠ.!5 .“`
.-` η
μ- Μ_`
𠦦.›< ι, ζ;

Τελευταία νέα από την εφημερίδα