Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
·μμ· η Δ¦-_'.|- ήμν-'
ΣΕΛΙΔΕΣ
Η ΚΑΘΗΜΕΡ|ΝΗ ΑθΛΗΤ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ ΤΗΣ Η. ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 30 |ΟΥΛ'ΟΥ 2015 ΑΡ|ΟΜΟΣ ΦΥΛΛΟ 2 Τ'ΜΗ: 1,30 €
πΡοκΜ@Ρογϋ· @Με
Τσκ ΑΓΩΝΑΤΗΣ ΤΕΤΜΞΗὶῆ ·Δ “ 
ΕΘΕΛ:: ΤπΜ Μ· ' ·· ,
Η Ι' Το" ΣΤΑΝπ·ογ@ο!Μοκ
ΠΜ Μο:: κΑ·ΐἔ·ΛΕΣΕΝ
εΤΑΞΑΝἩΡοκΡ·ΣΗ 
ΣΤΟΥΣ οΠΑΔοχΣ¦ Η 
οΑνΜΑΣΜοΣ ΜΜΜ ΠΑΜπΛοῖ4κοΝῖΒΕΜἔ
ΑΝΑΚΟ|ΝΩΣΕ .τ .Α :ρ  Χ Δ ·¦ _
μ' ' ε ΠΑ ΤΑ ΗΡοΣοΝΤΑ ΤΜ ΑΝΓκοΛε:ογ
ΤΖΕΝΚ|ΝΣ ` χ· - ~ η `Χ$ ~
°^Μ"'κ^"°Σ· 'Με τ Η Η Μ 7 - «ο ΒΛΑΝΤΑΝ ΒΡΕ· Τ· ΜΜΕ· ΝΑ κΑΝΕι»
 - Η τ ` -  ΔΗΛΩΝΕ| ο Χ|Λ|ΑΝ0Σ ΠΑ Η· ΡεΒΑΝ:
29;Δ·κΕὅΜοῖεΞετΑ2Ε· Μ· πωπω |
/ΤοΝ 23χΡσ Σ' ΕπΜἑΞο ῖΣ Τε 
ΚΑΕ ΠΑΟΚ
ΣΤΟ|ΧΗΜΑ
_ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΤΑ Δ|ΑΡΚΕ|ΑΣ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ
ΚΑ| Η Δ|Ο|ΚΗΣΗ |'|ΕΡ|ΜΕΝΕ|
ΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡ|ΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
Μ Τ “Σ έ _
ΕΕΡΟ|Α  ¦ Τ ΕΠΣ ΧΑΛΚ|Δ|ΚΗΣ Μ Σελ 17
«ΒΑ ΕΝ|ΣΧΥθ°ΥΜ Ε» ΚΟΝΤΡΑ Α|Ν||'ΜΑΤ|ΚΟΣ ΑΠΕΚΤΗΣΕ ΕΧΑΣΕ
· Α|Σ|οΔοΞοΣ ο ΒοΣΝ|ΑΔΗΣ ΠΑ Α ο "ΑΝ°"ογ^°Σ ΤΡ|^ΝΤ^ΦγΜ^κ° ο 
ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ ΤΗΣ «ΒΑΣ|Λ|ΣΣΑΣ»
ΒΡ|ΣΚΕΤΑ| ΣΤΑ ΧΑΡΑΚΩΜΑΤΑ «ΝΑ ΑΚΟΛΟΥθΗΣΟΥΜΕ ΠΡΟΠΟΝΗΟΗΚΕ Η ΑΝΤ|ΠΟΛ|ΤΕΥΣΗ ΚΕΡΔ|ΣΕ
' ΕΡΧΕ|'Α| ΑΥΡ|Ο Ο Β|Τ|, «ΣΚΑΛΠΝΕ|»
ΤΟΥ ΣΑΝΚ|ΝΤ|ΝΟ Με Το Δ_Σ_ ΤΗΣ ΕΡΑΣπεχΝ|κΗΣ ΤΟ ΡΟΚΕΜΟΝ ΕΟ» Ο 25ΧΡΟΝΟΣ ΧΑΦ ΤΑ ΑΣΦΑΛ|Σ|'|ΚΑ ΜΕΤΡΑ