Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
· ·
ακου πολυ!
ΜΜΕ Μπεστ. Ντ ΜΑΝΗ >:ω
"ΒΟΥΡΤΣΑ, ΜΠΑΛΑ|κΑ| ΤΡΑΜΠΑΛΑ”
Με τους Δημήτρη Κωνσταντινίδη,
Σπυρο ΜΜΜ 8 Κώστα Παπαγεωργίου
ΜΜΜ 0Τ|Ν0ΥΡΝΕΤΣΠΑΠΑΓΝΩΡ|ΖΕ|ΝΑΔΑ
ΓιΑΤοΣεΝΤοΝι ΤΝΔ0ΥΑΕ|ΑΠ0ΥθΕΑ0ΥΝ _ __ Ο
Μ” _ ΤΑΝΑΑ0ΝΑ|Ρ|ΝΑΝ0Ν0ΠΑΤ|Α    ΕΝΑ"
' ΝΑ|ΝΞ5ΕΞ|0ΤΕΧΝ|Α  ..  οσε,
.·ιιιιιιιειιιιιιιιΕιι  _μ έ
,1ΠΡ0ΣΤΝΝ ΜΟΝΗΣ"
ατι
“Ἀ“.·ἐ
' Ναταχἡ και Πίεση ψηλα
ζητα ο 'βιτ5 για τα ρεβαν8
' «Εαι6ρομἡ» στα διαρκεια8,
έφυγαν σε μια μέρα
1.000 καρτε5
ΕΧΕ|... ΣΥΣΤΗΜΑ
Ο Πετρακιι5 αλλαξε την εικόνα
του ΠΑΣ από τον Φεβρουαρια¦
όταν και καθιέρωσε το 3-5-2.
και έκτοτε δέχεται γκολ
με το σταγονόμετρο
  > · _ τα ΔεντερΔ
«ΜΑΜ ¦_ ·   = · >· _ τΑειΣιτΔ,
ΘΑ ειΜι -  ·- εκοον=ιΑΕ!ρ:
ΜΑΜ Ο ·  ω6Νειῇ
" “ · Δ ° .Μ¦ωΜ"¦ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ “
στην Μπιτ·
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΕΝΡ|ΝΣΕΝ Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
· Παμουαι6αττικε επίσημα
οΔ·006“5·θ“ε·Μ“ Ε|ΧΕ ΝΑ ΒΡΕ' ΣΝΝΕ|0 ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΥΝΑ ΤΟΥ ΣΑΝ ΙΒΝ ΜΜΜ
τον Σικαμι·ιαλα Ο γ Φ ἰ
ΠΜΣ! ΝΝ ΠΕΝ||ΝΣ@ αν ., “
Ο' ΠΡΟΒΛΕψΕ|Σ 
ΠΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ .
' Σε ποιου8 αθλητέ5 μαε - Ι
δίνουν... μεταλλια οι μααυκ ΟΑιιοκλείατακε καιτιαμαδα 8 Β
Μωβ β°ρωντ"5 Ρωσ|“5 ' Τα ΕΞ εκατ για κια 20 στατιερ ααα δΠΠΠνιιθιικΟν τινι τελετιιαια Ματια τα αφτι Μι με ταν 'ιιιεατααιι:ναλ Φ ο
ρ'ο·^ΠοΣΤο^Η: Ο κοιτα ιοκι--αεαοοιααα ι Ξεκαι τικ ΦλΟιιιιιν€νοί'ΙΟνΟΟτΟ καοας ;~ιαακ'Πιε`ειαΣιμαματαονιγιατωΣιιιτεωιΜι
“Με ιι-ιιΑν τικ ι·ιιιΑιιιτι ΣΗΜΕΡΑ. 0Α0ΝΑΝΡΩΝΕΤΑ| 'ιι Μπι ι τιιικτιιανιι Στιιιι ΑΜ: κιτ χω... και
ΠΑΠΑΧΡΗΠΟΥ _