Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
Α ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 4 3" ΤΙΜΗ Ί €
ΕΝΝΕΑ ΜΗΝΕΣ ΗΠΑ ΤΟΝ ΠΑ|'ΝΟΣΗ|Ο ΣΑΑΟ
Η! ΤΟΥΣ ΤΡΑΥΗΑῖ|ΟΦΟΡΕ|Σ,
Ο ΜΠΟΗΣ ΤΟΥ ΕΡΣΟΤΕΑΗ
ΣΓ|ΝΣ Ο ΧΡΥΣΟΣ ΣΝΟΡΣΡ "ΟΥ ΠΑΣ Γ|ΑΝΝ'ΝΑ
Στη Λεωφορο και οχι στο Αγρινιο
σ Φ ιιρεβαν5μετιιν Αλκμααρ
Η ΝΑΝΠΑΑΑ ΠΡΟΝΑΑΕΣΕ Ρ|Ζ|ΝΗ ΑΝΑΝΕΠΣΗ ΣΤΟΝ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ
ΝΑΟΠΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ Ι Ι ΜΗΝΕΣ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΝΑΝΡΥΝΟΕ| 27 ΠΡΟΣΠΠΑ
ΝΑ' ΑΝΤ|ΝΑΤΑΣΤΑΟΗΝΑΝ ΑΠΟ 24 ΝΕΑ ΣΤΟ ΠΟΑΟΣΦΑ|Ρ|ΗΟ ΜΗΝΑ
ΣΕΑ|ΑΑ ΠΑ ΤΟΥΣ
ΕΥΡΠ·ΑΝΤ|ΠΑΑΟΥΣ
· Το ΜΠΟΝ τοροιτ του Αγιαξ
για τον ΠΑΟΚ
· Με Λούσια τι Χαιιοελ
· Αλλο ΜΜΜ. αλλο Σολνα
Η ΑΛΛΗ ΒΡΑΖ|Λ|Α
· Τα ΜΜΜ τικ που δεν
θα δούμε στοιιε ολυμπιακοὑε
· Εκτ68 Ρίο ιι Ζαιιουνί6ω
· Η Χαριοον. ιιοα απέτυχε
στα Μιαλ5 των ΗΠΑ
κατέρριψε έπειτα απο 28 χρονια
το στοιχειωμένο παγκοσμιο ρεκορ
στα ι00μ.εμιιῶια(| 2.20)
__ ΟΒικτορ θα Με· στο 42-37 ι. Ανοιχτἡθὲσιιατιιλἰατατιι5 ΠΕΡΑ.μἡιιω5 καιο29χοονοε
· ν ωστε ο Φοριοονιι5 να Παιζει στα θέση του στὁιιερ προλαβειτονειιαναληιιτικ6μετον Αγιαξ
Ι Ο· «Θελει Μακ» πιω" οι ιιιιοι Με «τικιι Παν ιιον ιιιιονιι Μοτιιιτ Ματια»
ΜΜοιιιατιι Μαιο· ΜΜΜ ΜΜΜ ιιλιον
ΠΟ ΚΔ' ΑΜΣΥΝΦΩΝΜ |'|Α το ΕΠΑΝ|Κ0 ΝΟΝ'|'ΞΛ0 Η 2" ΑΡΧ|Δ|ΜΜ ΚΔ' ΨΑΧΝΟΥΝ "Ά ΤΟΥΣ Κ°ΜΥΣ ΥΠ°Μ|0ΥΣ Φ