Πρωτοσέλιδο Deal News:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
,Χ ὅ κ(
“Μ οι . “ι 
Μ ·· · Προιοση οιον
έ _ ολο Το χι>οΝοΔ1Αι·ΡΑΜΜΑ Σιοιιρναοα
ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1  για ηγεσἱα
ο Η Παραμετρος Των εκλογών σας ΗΠΑ. οι αιιοφασεις και ο διχασμὁς στο ΔΝΤ πιο” κμσΤος
Φόβοι για νέο 
Β· ΜΜΜσεοτΜς
Κρούσεις σε Καμινη και
οι·ιιραλ θανατου
:καιω Απώλειες λόγω
ΠΡΟ ΤΩΝ ΠγΛΩΝ 3 ΗΧΗΡΑ ΛΟΥΚΕΤΑ ι ι
λιρας και Ριοσιον
Το Ρ|οιιογιο το |Μιιοιιιιιι ΜΜΜ 4
7 Ι ¦ Ι Ι !¦ὶ Ρ) ι ' " 'ο
 μοιοοσμο ανο «πιο» ¦ Σκλοβενιιιι-Πονιελιοδη “ε  _ ΙωἩΠἔωΜἔ“
 ΜειΜΜ“οἑιΜΗΜΜα Ι' ς | ΜΜοΣΜ ο ` | κοιιοτο1ο%ΝολοΥ πιω 
ΤοεξΜγκηςΜονο ή ' τ “μας | ΗτωγωΜαΜΜσμΜκη  ι ο'
ΜωτωνΜεισνων λ· καιηΜιιενηΜοα .η ·::,ι  Η 7 Χ
_ ,, ΜοΝοΠ“.Μυ 'ι ιο.<ἐκοκκινα»δνιο 
θα δοθοιιν ανα Μισο
Νέα Μαιο με Ε|ροοι8οιι - “Ξ _ Ο· 5 συμφωνίες 
“- που «έκλεισαν»
νοοαιοιιο και Ηοων με Μινι ·  σιην κι" 
Από νη Μύκονο Με·
οι κινήσεις νου Πόλσον
 ε<ΑΠΑΝῖἩΣΗ51ΗΞΞέ@@ῖζ [ζ_ἶ€9ζ3Ζἶζ_ -> _ “Μισο επαειΡ“Μιπσ
___ Μ κοκ.κοκπΜΜοιιονλοε κι."
ο' ο _ Α0 Λ0κΑ|Ρ| ΜΕ ΤΟΥΣ'ΜΝΗΣΤ=ἶἑἔΡ «ΕΠιἙσΩΞἔἑ=
ΜΜΜ ο λος ο ιιολεμος 
αοιιτι·ο|ε “~ι--ι--ι“- “ κι '
Ι Ι : '  ΑΜ Σελ.32-33
 ω ©- για Τις αδειες “3“ι°Μμιχη στην
Κόκκαλης ο λ ν Ω οικογενεια
ι ' . ι Γουλανδρή
σε ωραιες  2 ν κανα ιων ΜΗ
κα' Μ Ρ · - Σ ο κνἔΕΨΝ$ΨκΒΨἔἔἶιἈ|ΜοΣ » ΜΜΜΜΜῳ
οδο εἱα 2 έ ο" ο < Τη το Σ ·ρο 
ζεν χω. ικΑινο Αποιιννο ιιΑΡΑΣκιιινιο Με κΑιιοι·ι>ιπΑ ΑὲωἑΕἙἩἩως “

Τελευταία νέα από την εφημερίδα