Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝ|Σ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧ|ΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝ|Σ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΗΝΙΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΝ1ΕΡΙΣ ΑΠΟ Το 1894
τούς 25β.
ΣΥΝΝΕΦΙΑ: Νεφώσεις κατα περιόδους κ
αυξημένες. Οἱ ανεμοι θα πνέουν μετα- ( β Ρ
βλητοί καί τοπικα νότιοι μέ ένταση έως γ '
4 μπωφόρ. 'Η θερμοκρασία θα αγγίξει γ
Πέμπτη 19 Μαΐου 2016
Πατρικίου ίερομ. έπισκ. Προυσης καί των συν αυτώ.
Τῶν 18 όσιομ. μοναχών τής μονής Παναγίας Κανταρας Κύπρου
Σελήνη 18 ήμερών
Ἀνατολή ἡλίου 8.11' - Δυσις 8.82'
Αμερικής 9, τ.κ. 10872, Αθήναι, ἱιτίο@εετἱεηεννε.ρτ
Τηλεφωνικό κέντρο: 210 8220881, Με: 210 8248071
Καταχωρίσεις: 210 8220482, Συνδρομές: 218 0170870 - 210 8227870
Ἀριθμ. φύλ. 40451 |Τιμή 1,50 €
"Ετος 128ον
Παρανομη
ή φοροεπιδρομή
Τό Σύνταγμα (αρθρο 4) ὅρίζει ὅτι «οί"Ελληνες πολίτες συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις στα δημόσια
βαρη, αναλογα μέ τίς δυναμεις τους». Αυτό σημαίνει
ὅτι προτού έπιβληθεί όποιαδήποτε νέα Φορολογία, ή
Κυβέρνηστς θα πρέπει να έχει έξασΦαλίσει ὅτι οί
υπόχρεοι όντως καταβαλλουν τούς Φόρους που τους
αναλογουν.ῦΑλλως, καθε νέα Φορολόγηστς παραβιαζει τήν συνταγματική αρχή τής αναλογικής συνεισΦορας καί είναι παρανομη.
Δείτε λοιπόν τί αποκαλύπτουν οί αριθμοί:
ο Ἀπό τήν ΦορολογίαΦυστκδνπροσώιπον, τό 2015 τό
δημόσιο είσέπραξε μόλις 7,6 δίς ευρώ ένώ για τό 2016
ή πρό βλεψις είναι έλαχιστα ύψηλότεριη. Τα ποσα
Με αναλογουν σέ ποσοστό μόλις 4,5% του ΑΕΠ. Δηλαδή από τους ίσχύοντες Φόρους είσοδήματος, μέ
συντελεστές πού Φθανουν στό 42%, τό δημόστο δέν
είσπραττει ούτε καν τό 5% του έθνικού είσοδήματος,
προδίιΜε λόγω τῆς τΕΜΦδοκ Φοροδωαῆε Παρ)
ὅλα αυτα, ή Κυβέρνησις έχει τό θρασος να αυξήσει
τούς συντελεστές Φόρου έιτιβαρύνοντας ακόμη περισσότερό τους έντίμους Φορολογουμένους!
Ο Ἀπό τήν Φορολογία νομικών προαίπιιων, τό 2015 τό
δημόσιο είσέπραξε μόλις 2,9 δίς ευρώ ένώ για τό 2016
ή πρόβλεψη είναι οἶσιαστικώς αμεταβλητη. Αυτό σημαίνει ὅτι από τήν συνολική έιτιχειριηματική δραστηριότητα στήν χώρα, τό δημόσιο δέν είσπραττει έκ τής
Φορολογήσεως τών κερδών ούτε καν 3 δίς ευρώ έτησίως. Καί τούτο, παρα τό γεγονός ὅτι ὅ συντελεστής
Φορολογίας είναιΜριΜρα  έζίιηιοιε 
γεται καί έδώ στήν όργιαζουσα ΦοροδιαΦυγή. Άλλα ή
Κυβέρνησις του Σύριζα θεώρησε καλό να αυξήσει τόν
συντελεστή Φορολογίας από 26%σέ 29%.
ο Ἀπό τόν Φόρο Προστιθεμένης Ἀξίας (ΦΠΑ), τό
2015 τό δημόσιο είσέπραξε μόλις 13,5 δίς ευρώ. Δηλαδή ούτε καν τό 8% του ΑΕΠ. Καί τούτο παρ) ὅτι ὅ
βασικός συντελεστής ΦΠΑ πού βαρύνει τα περισσότερα προίόντα είναι 23% εΕπομένως καί τα έσοδα έκ
του ΦΠΑ είναι δυσαναλόγως χαμηλα σέ σύγκριση μέ
τήν συνολική οίκονομική δραστηριότητα Για τό 2016
προβλέπεται να είσπραχθούν από τόν ΦΠΑ 14,4 δίς
ευρώ, δηλαδή μόλις καί μετα βίας τό 8% του ΑΕΠ.
'Ενώ λοιπόν είναι ὅλοΦανερο ὅτι ή ΦοροδιαΦυγή
όργιαζει, ή Κυβέρνησις προτιμα να αυξήσει τόν συντελεστή του ΦΠΑ σέ 24%
ο Ἀπό τούς Είδικούς Φόρους Καταναλώσεως (ΕΦΚ)
πετρελαιοειδών καί προϊόντων καπνού, τό 2015 τό δημόστο είσέπραξε 4,1 καί 2,8 δίς ευρώ αντιστοίχως. Καί
έδώ τα έσοδα είναι δυσαναλόγως χαμηλα, αν ληΦθεί
υπ' όψιν ὅτι τό μεγαλύτερο τμήμα του τιμήματος πού
πληρώνουν οί καταναλωτές για βενζίνη, πετρέλαιο
καί τσιγαρα είναι ὅ εἰδικός Φόρος. Εἶναι γνωστό
αλλωστε ὅτι τό λαθρεμπόριο ανθεί τόσο στα καύσιμα
ὅσο καί στα τσιγαρα, έν πολλοίς έιιειδή ή Φορολογία
είναι τόσο βαρια."Ομως οί κυβερνώντες θεώρησαν
ΜΜΜ νὰ αυξήσουν ί'ήν (ΜΜΜ
"Ολες αυτές οί αυξήσεις είναι παρανομες. Παραβιαζουν καταΦωρα τήν συνταγματική αρχή ὅτι οί πολίτες πρέπει να συνεισΦέρουν αναλογα μέ τίς δυναμεις τους. 'Εττιβαρύνονται ύπέρμετρα οί έντιμοι Φορολογούμενοι, οί ὅποῖοι καλούνταινακαλύψουν τα κενα
καί έκείνων πού ΦοροδιαΦεύγουν! Ζ
°Η Τουρκία θέτει
ητηιια Θεανώ
Μετα τόν ψευδομουφτή, καί ἐπισήμως ήἈγκυρα
ΛΙΓΕΣ μόλις ημέρες μετα τίς προκλητικές δηλώσεις τού ψευδομουφτή τής Ξανθης Ἀχμέτ Μετέ,
έπισήμως καί ή Άγκυρα ευθυγραμμίζεται μαζί του. ἱΟ έκπρόσωπος τού
τουρκικού υπουργείου Ἐξωτερικών, Τανζού Μπιλκίτς, έκ νέου
χαρακτήρισε τήν μειονότητα τής
δυτικής Θρακης «τουρκική», υποστηρίζοντας ὅτι ή «αἰσιόδοξη προσέγγισις» τήν ὁποία παρουσιαζουν
“Ελλη νες αξιωματούχοι (έννοεί τόν
Πρόεδρο τής Δημοκρατίας, Προκόπη Παυλόπουλο) «απέχει πολύ από
τήν παρούσα κατασταση τής τουρκικής μειονότητος τής δυτικής
Θρακης, ή ὁποία έπιθυμεί να απολαύει τών μειονοτικών δικαιωματων». Ἀκόμη περισσότερο ὅμως,
κατηγορεί τήνἱΕλλαδα ότι «αγνοεί
τίς υποχρεώσεις πού έχει έναντι
τής μειονότητος».
¦Ο στόχος τού Τούρκου ἐπισήμου εἶναι ὁφθαλμοφανής. Μιλώντας για δικαιώματα τής μειονότη
τος, έννοεί ότι έπιθυμεί τήν πλήρη
αποχώρηση τού έλληνικού Κρατους από τήν Θρακη καί τήν διαμόρφωση ένός σε ίεοτο καθεστώτος αυτονομίας. Καλεί δηλαδή
τήνἱΕλλαδα να μήν τηρεί τόν νόμο
όσον αφορα στήν αναδειξη τών
θρησκευτικών ήγετών καί να αφήνει ανεξέλεγκτο τόν καθε ψευδομουφτή. <Ομιλεί για αυτοδιοίκηση
τών «ἱδρυματων» καί έτσι έννοεί
ότι θέλει να αποσπασει τα μειονοτικα σχολεία από τήν έποπτε ία τού
'Υπουργείου Παιδείας καί να τα
θέσει υπό τόν έλεγχο τού πολυπλόκαμου τουρκικού Προξενείου
τῆς Κομοτηνής.
Δυστυχώς, από έλλη νικής πλευρας, ή μόνη απαντησις έδόθη από
τόν υπουργό Ἐθνικῆς Ἀμύνη ς, Πανο Καμμένο. Λιτα καί καθαρα τόνισε τό γνωστό καί αυτονόητο: «'Η
Συνθήκη τής Λωζαννης εἶναι ξεκαθαρη, δέν υφίσταται τουρκική μειονότητα στή Θρακη». Καί μια διε
θνής συνθήκη «δέν μπορεί να ανατραπεί από τήν όποιαδήποτε απόφαση καποιου γραφειοκρατη όποιουδήποτε υπουργείου».
Αυτή εἶναι ή πραγματικότης.
Καί παραμένει ακατανόητο γιατί ή
Ἀθήνα δέν τήν έπαναλαμβανει καθε φορα πού ακουγονται τουρκικές
αἰτιασεις για τήν Θρακη. Βεβαίως,
σήμερα οἱ τρείς (από τούς 153) βουλευτές πού δίδουν τήν πλειοψηφία
στήν Κυβέρνηση εἶναι μουσουλμανοι. ἱΗ «Εστία» έχει καί παλαιότερα έπισημανει ὅτι ή καταστασις
αυτή συνιστα τροχοπέδη για τόν
χειρισμό τών έθνικών θεματων.
“Ομως ούτε παλαιότερα βλέπαμε τίς
αρμόδιες αρχές να εἶναι ἰδιαιτέρως
δραστήριες. Οἱ Τούρκοι καί τότε
ήσαν ασύδοτοι.
Ἀλή θεια, τί από όλα αυτα θα θέσει ὁ Ἀλέξης Τσίπρας στόν Ταγίπ
ῦΕρντογαν όταν τόν συναντήσει τήν
προσεχή έβδομαδα;
°Η «καλή φορολογία»
τής Ἀριστερας
εΗ συνειδητή ἑπιλογή τών κυβερνώντων του ΣΥΡΙΖΑ
Ι·Ι ΚΑΤΑΙΠΣΠΚΗ αύξησις αμεσων καί έμμεσων Φόρων, πού όλοκλη ρώνεται μέ τήν καταθεση καί
ψήφιση τού σχετικού νομοσχεδίου, δέν εἶναι ξένη πρός τήν νοοτροπία τής Ἀριστερας. Τό αντίθετο μαλιστα: 'Έχει βαθιές ρίζες στήν
κουλτούρα της. Οἱ δημόσιες δηλώσεις τών τελευταίων ή μερών αποδεικνύουν τού λόγου τό αληθές.
“Οπως έξ αλλου καί ή πρόσφατη
έρευνα τού 'Οργανισμού «δ ιαΝΕΟσις», βασει τής ὁποίας τό μοντέλο
υψηλής φορολογίας καί ἰσχυρού
κρατους πρόνοιας για όλους προτιμαται από τό 54,5% τών πολιτών,
πού δηλώνουν ὅτι ανήκουν στήν
Ἀκρα Ἀριστερα, στήν Ἀριστερα
καί στήν Κεντροαριστερα.
«'Η έλληνική κυβέρνησις εἶχε
ἰσχυρή προτίμηση στό να αυξηθούν οἱ φόροι καί τα έσοδα καί
όχι να μειωθούν οἱ δαπανες», υποστήριξε πρό ήμερών ὁ αντιπρόεδρος τής Ευρωπαϊκής Ἐπιτροπής, Βαλντις Ντομπρόβσκις.
Πρός έπίρρωση τών λεγομένων
του, ήλθε ή χθεσινή ραδιοφωνική
συνέντευξις τού αναπληρωτή
υπουργού Οἰκονομικών, Τρύφωνος Ἀλεξιαδη.
«Θα υπαρχουν καί καποιοι αλ. ε τ ¦
λοι φοροι, οἱ όποιοι ειναι παρα πολύ καλοί καί πού θα έπρεπε να τούς
έχουμε φέρει έδώ καί πολύ καιρό»,
τονισε ο κ. Αλεξιαδης, και προσε¦ τ . ¦ τ
θεσε: «Δεν ειναι κακο π.χ. να αυξησουμε τή συμμετοχή τού έλληνικού
Δημοσίου στα κέρδη στα τυχερα
παιχνίδιαή τή φορολογία στίς έταιρείες πού ασχολούνται μέ τή διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων ή
στα έταιρικα αυτοκίνητα, ὅπου γινόταν φοροαποφυγή καί φοροδιαφυγή». Φυσικα, μέ τήν αύξηση τής
φορολογή σεως δέν καταπολεμαται
ούτε ή φοροαποφυγή ούτε ή φοροδιαφυγή!
Τό 2013, στήν αναλυτική πρότασή του για τό φορολογικό, ὁ ΣΥΡΙΖΑ υπεγραμμιζε ότι «στήν Ευρώπη
οἱ χώρες μέ τούς υψηλότερους φόρους εἶναι καί οἱ φορολογικα πιό
δίκαιες». Αυτή τήν στρεβλή αντίληψη περί φορολογικής δικαιοσύνης μεταφραζει σέ νόμο ή ενιαία.
δι Ἀριστερα.
Σήμερα
«Φρένο» Σώυμιτλε
στήν ρύθμιση χρέους
<<"Οσο εγώ είμαι υπουρ
Τῆς ἡμέρας
Ζητείται ταυτότης
γός Οίκονομικών, τα επιτόκια του ελληνικου χρέους δεν θα μειωθούν»,
φέρεται να δήλωσε ὁ Β.
Σὡυμπλε. ΣΕΛ 2
'Εθιομένοι
στο Διαδίκτυο
Ἀνησυχητικές διαστασεις λαμβανει ὁ εθισμός
τών 1Βχρονων στό Διαδίκτυο καί τόν στοιχη ματισμό. ΣΕΛ. 4
Καί παλι
«Μνημόνιο»
Ἡ Κομμισσιόν καλεί τίς
<|σιτανία καί Πορτογαλία
να λαβουν περισσότερα
μέτρα για να μειώσουν τα
ελλείμματα τους. ΣΕΛ 5
Όνοματεπώνυμο: Σαντίκ χω
θρήσκευμα: Μουσουλμανος
'Επάγγελμα Δήμαρχος
"Υττηκοότης: Βρεταννική
Κοινωνική Ιδεολογία: Μέλος του
ἙρΥαΠκῶ καιω
'Μάι-α: *Μυστικό
Τα στοιχεία ανήκουν στόν νεοεκλεγέντα δήμαρχο του Λονδίνου, γεννηθέντα στήν αγγλική πρωτεύουσα,
όπου είχε μεταναστεύσει ή οΙκογένεια
του από τό Πακισταν, καί όπου ό πατέρα τον έχε βρεί ἐργασία ὡς ὸδηγὁς
ταξί.Όμένκ.ΣαντίκΧανδηλώνειότι
είναι Λονδρέζος μέ τήν στενή τοττική
έννοια, Βρεταννός μέ Τήν ευρύτερη
έθνική έννοια, καί Ευρωπαίος μέ τήν
ευρύτατη έννοια μιας ήπείρου. Ἐπί
του παρόντος, οἱ Βρεταννοί χαρακτηρίζουν τόν κ. Σαντίκ χω ώς τόν δήμαρχο του Λονδίνου για πρώτη φορα
μουσουλμανικής θρησιείας - όπως λένε Με Νατασα γιά πρώτη φορά
ΜΜΜ για τόν ΣΡ|ΖΑ, ή, όπως όποίων μέ τούς αυτόχθΜ προήλθαν
είπαν οἱ Ἀμερικανοί, «πρόεδρος τών οἱ σημερινοί κατοικοι τής Ευρώπης.
ἔχω χΉΞΜΜΜ ΜΜαΜε,Με
παρ ' θεί ένα τσουνωι μεταναστών πού ξεΠώς μπορεί τώρα να δηλώνει κα- κινόει από Με χώρεςπού αλλονείς ότι είναι Βρεταννός όταν έχει πα- τε χαρακτηρίζοντο ώς Μ,
τῷα Πακιστανό καί πώς μπορεί να θε- καί τώρα ώς χώρες ύπό αναπτυξη,
ωρείτόνὲαιττόντουΕύρωπαίοόταν ΜΜδεύτεροτσουνωιμετανωτών
οἱ ρίζες τής οίκογένειας του βρίσκον- πού ξεκιναει από αφρικανικές χώρες.
ται στήν Ἀσία; Σήμερα, έξ αλλου, Τα δύο αυτα τσουνωι έχουν καταόταν όχι μόνο στήν Ἀγγλία αλλακαί κλύσει τήν Ευρώπη Προοπτική να
σέ όποιοδήποτε αλλη χώρα, μιλουν επιστρέψουνστίς πατρίδες τους οἱ μεΜΜκ.ΜΧω,-ωΜω ταναστεςδένύπαρχει,ήείναιαπειροώς τόν «Πακιστανό δήμαρχο του ελαχιστη παρόμοια πιθανότητα ΒριΛονδίνου». Σημαίνει αυτή ή διαφορο- σκόμοστε επομένως σέ μια νέα φαση
ποίηση μείωση πρΜκότηταεκαί Βιωορφὡσωκ μαΦνλῆεπσύθάἔχε
ανθρωπίνων διιώιωμαιών; Βέβαια, ή χαρακτηριστικα εύρωπαιο-ασιατοΜη τών λαών είχε παντα ξε<ι- αφρικανικό, μέ θρήσκευμα αποτελού
νήσει από τήν Ἀναιολή, καί, συγκεκριμένα, από τήν Ἀσία, καί είχε φέρει
στήν Ευρώπη τούς Δωριείς, τούς
Μονς, τούς Μονο, τούς ΤΜ
καί όλλαφύλα, από τήν ανω τών
μενο στήν πλειονότητα από μουσουλμανους πιστούς πού ποτέ πρίν
δέν είχε ή Ευρώπη σέ τόσο Μπα
ποσοστα, μέ πολιτισμούς καί έθιμα
πού θα μεταφερθούν από αλλες ήπεί
ρους καί θα συνεχίσουν τίς αδηλώσει€
πιεστίς%πωρίΜΜθάΜψουν μέ τόν καιρό οἱ καθαρόαιμοι
Ευρωπαίοι καί θα νιώθουμε όλοι ότι
είμαστε μιγαδες!
Τα πορτραίτα τών σημερινών
Ευρωπαίων δέν θα αντιστοιχούν πλέον σέ πολίτες παλαιών έθνικοτήτων,
ένώ ακόμη καί οἱ γλώσσες θα έχουν
δεχθεί τήν εΙσβολή ξένων λέξεων καί
έκφρασεων, καθώς καί τρόπου προφορα! Τί θαείναι αφιβώς αυτό τό νέο
είδος κατοίκου τής ΜΜΜ πού θα
προκύψει από τό κοκτέιλ πολιτών,
Μ, Μ, Θίμων, ἰστορικού παρελθόντος καί γλωσσών; θα
είναι ό παγκοσμιοποΜΜ πολίτης;
θα είναι κατι αλλο πού δέν φανταζόμαστε ακόμη; “Οπωσδήποτε όμως θα
διαφῷει από τόν Ευρωπαίο όπως τόν
ξανα σήμερα·
ΑΛΞΑΝΔΡΑ ΣΓΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
Παιδεία
καί Κο μματισμός
Γραφει ὁ Ἀθανάοτος Κοσμόπουλος* 
Το ΠΑΝΕΠ|ΣΤΗΜ|ο αποτελεί τόν κατ' εξοχήν
χώρο μελέτης καί έρευνας. 'Επενδυεται μέ τίς
έγγυήσεις της ακαδημαϊκής έλευ θερίας προκειμένου τό έργο των διδασκόντων καί διδασκομένων να ασκείται ἐκεῖ αδιαταρακτο. 'Η ίδιαίτερη
ελληνική έκδοχή τής κομματικής δραστηριότητας στα πανεπιστη μιακα πραγματα είναι γενικώς
παραδεκτό ότι δέν έχει συνεισφέρει ουτε έπ'
όλίγον στήν πρόοδο καί βελτίωση αυτών.
Τό πανεπιστή μιο στήν 'Ελλαδα αντιμετωπίζεται διαχρονικό, συνεπεία τής κατίσχυσης καί ἡγεμόνευσης των αριστερών στερεοτόπων, πρωτίστως ὡς χώρος ασκησης της πολιτικής αυτοσυνειδησίας των νέων, καλλιέργειας του ακτιβισμου (ακόμα καί στίς βίαιες έκδοχές του) καί
έπιμελη μένης προετοιμασίας για τήν έφαρμογή
τών κινη ματικών λογικών στό κεντρικό πολιτικό
πεδίο αργότερα. Δευτερευόντως, καί παντως
ὡς παρεργο, τοποθετείται ή φοίτηση, ή μελέτη,
ή έκπαιδευτική διαλειτουργία, ή απόκτηση γνώσεων καί ή δη μιουργία κριτικής σκέψεως καί
έρευνητικου πνευματος. Συχνα οίπολιτικές νεολαίες, που αποτελούνται στήν συντριπτική
τους πλειοψηφία από αίωνίους φοιτητές, διαμεσολαβούν για τήν ευνοϊκότερη αντιμετώπιση
καποιων φίλα προσκειμένων σέ αυτές φοιτητών,
στίς σχετικές έξεταστικές διαδικασίες, δεδομένου ότι δυστυχώς έχουν καί ρόλο καί αποψη στήν
έξελικτική πορεία των διδασκόντων. 'Η όμαδικότητα, τό πνευμα συνεργασίας καί ή καλλιέργεια
όμαδικότητας ασφαλώς είναι αρετές σημαντικές,
Συνέχεια στήν σελ. 8
28 έργα του Καταλανοι7
ζωγράφου καί να δώσει
τα κέρδη από τήν πώλησή τους στους κέφι/Μ
διότι αυτή θα ήταν ή βουλησις του παππού του.
Ἡ δημοπρασία θα γίνει
· Δυο ακριβα ρολόγια
«Βρίσκω περιλαμβάνονται
στόν κατάλογο εκποιουμένων είδών του Ἑλληνικοι7 ΣτρατοιΖ μαζί μέ κουφαρια όχημάτωη παλαιοσίδηρο, αχρηστο/μένα
έλαστικα ληγμένες στολές
προστασίας ραδιοβιολογικοι7 πολέμου καί αλλα
απαξιωμένα αντικείμενα
Δέν είναι γνωστό σέ ποιά
κατασταση ευρίσκονται
τα δυο ρολόγια τα όποίτ
δεκαετίες έχρησιμοποιοι7ντο από βατραχανθρώπους καί αμφιβίους
καταδρομείς, αλλα στόν
πλειοδοτικό διαγωνισμό
τής 9ης )|ουνίου, ή τιμη
εκκινήσεως έχει όρισθεί σέ
Ζ000 ευρώ για τό καθένα
Ο Τό πρόβλημα έφθασε
στό απροχώρητο στήν
Κριμαία μέ τίς κλοπές
άμμου από τίς παραλίες
οί όποίες έχουν αρχίσει
να... μικραίνουν καί οί
αρχές απεφάσισαν να θεσπίσουν νόμο για ποινή
φυλακίσεως τών παραβατών. Τό φαινόμενο έχει
λάβει μεγαλες διαστασεις.
Όλὁκληρα Φορτηγά Φθάνουν σέ απομακρυσμένες
κυρίως παραλίες καί φορτώνονται μέ άμμο που
χρησιμοποιείται ώς οίκοδομικό υλικό.
· Ό έγγονός του Μιρό,
Χουάν Πουκέτ Μιρό, αστε
σήμερα στό Λονδίνο από
τόν οἶκο σπασω καί
έλπίζεται από τα έργα να
συγκεντρωθούν 50. 000
ευρώ για τόν Ἐρυθρό
Σταυρό ὁ όποίος θα αφιερώσει τό ποσό αυτό για
τούς πρόσΦυ7ες.
ο Βρήκαν μέρος να πανε
όσοι Ἀμερικαινοί υποστηρίζουν ότι θα έγκαταλείφουν τίς ΗΠΑ έαν Μεγεί
ὁ Τράμιτ Στίς αναζητήσεις
που γίνονται στό Διαδίκτυο πρώτη έιιτλογη είναι
ὁ Καναδάς αλλα τό νησάκι ”|νιστερκ στίς ακτές τής
)|ρλανδίας ζητεί Ἀμερικανους να έγκατασταθουν
εα<είδιότι μειώνεται ὁ πληθυσμός του. ”Εχει μόλις 53
κατοίκους. Τό νησί όπως
λέει ὁ δικτυακός τόπος
«Πίνακα Απιστία» είναι
πολύ όμορφο. Τό μόνο
πρόβλημα είναι ή ευρεσις
ἐργασίας.
Ο Ἀποκωδικοποιησαμε
καί τό ΟΝΑ τής καμηλοπαρδαλης καί μάθαμε γιατί έχει μακρυ λαιμό! Περίπου 70 από τα γονίδια
της, που έχουμε καί οί
άνθρωποι, έυφανίζουν μοναδικές μεταλλάξεις σέ κάποιες από τίς όποίες όφείλεται τό υψος της καί τό
μήκος του λαιμοι7 της λένε
οί είδικοί Τώρα θα πειραματισθοι7ν μέ ποντίκια για
να δουν έαν θα αναπτυ
φάσισε να δημοπρατήσει ξουν τέτοιο λαιμό.
Διαβάστε τά αρθρα
«Κατι από τή νύχτα»
Α.Π. Δημόπουλος (σελ. 3)
«Τραγούδι για τήν °Ιστορ ία»
Μαρία Μπαλοδήμοα (σελ. 8)