Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Agrenda:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑστοΝενν5.στ
ΕΒΔΟΜΑΔ|Α|Α ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ ΑΓΟΡΩΝ Ο οικοΝοΜιΑτ ΤΗΣ ΥΠΑ|θΡΟΥ
Θεσσα
ΕΝΘΕΤΟ
Δρ. Φύλλου 546 ννπνν.ασι·οπεννεαι εσι·Θιιασ@εαιοπεννεαι Μ. Πέμπτη 28 Απριλίου 2016 Κωδ. 7744 Ι$δΝ. 2241 9446 Τιμη 2 ευρω και με το ένθετο 3 ευρω
Μέχρι 15 Μαΐου
οι αιτήσεις
αναδιόρθρωσπς
Ενίσχυση έωε 615 ευρώ ανα στρέμμα για τη φύτευση νέων αμπελώνων. εφόσον βέβαια υπόρχουν δικαιώματα φύτευσπε. δίνει η ένταξη
στο Πρόγραμμα Αναδιόρθρωσηε και
Μετατροηηε Αμπελώνων τηε περιόδου 2016-2017. Να μην ξεχασουν να
συμπληρώσουν το σχετικό «κουτόκι» στο ΟΣΔΕ μαζί με τα επιλέξιμα αμπελοτεμόχια. λένε οι ΔΑΟΚ στου8 σμπελουργού8. ώστε να είναι δικαιούχοι του νέου προγραμματοε. σελ.17
Χάνει ο αγρότης,
σβήνει η ύπαιθρος
Συσσωρευμένεε ειτιπτώσειε μιαε ασυναρτητηε πολιτικη5 που εφαρμόΖεται εδώ και 30 χρόνια στον αγροτικό τομέα. καλούνται να διαχειριστούν σημερα κυβέρνηση και αγρότεε. Πρόε το παρόν. οι πολιτικέε επιλογέε κινούνται σε αντίθετη κατεύθυνση. καθώε εκτόε από τιε αγροτικέε εκμεταλλεύσειε. διαλύεται και ο
κοινωνικόε ιστόε (καφετζπδεε. μπακόληδεε) στα μικρό χωριό. σελ. 2. 10
κΑΛΑΜποκι
Η τόση Παραμένει πτωτική.
παρό την πρόσφατη μικρη
και ίσως συγκυριακη όνοδο.
Με” Μ
σελ. 19-22. 35-38
στα πυρπνόκαρπα
Η ανωιιιιρθρωοιι στο ο: μέτρο
ιι: μνο απο τα ·-.:ϊριιι ιιδιοιιιοιιιιν
Γι ιιη'λμιιτιων Σιιιιιλτιιιλων σελ. 40
' Η) οσοι ΦΟΡΟ! 2016
εκ. ευρω
Δύσκολο Πόσχα στα χωριό
για βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ
Αντιμέτωποι με την οργή του αγροτικού κόσμου για τα μέτρα που
προωθεί η κυβέρνηση βρίσκονται αυτές τις μέρες οι βουλευτές
του ΣΥΡΙΖΑ «Αποσύρετε το ασφαλιστικό. αν θέλετε να πότε στα
χωριό σας». δήλωσε ως εκπρόσωπος παραγωγικού φορέα κατό τη
συζητηση των μέτρων στη Βουλη. ο Βαγγέλης Μπούτας. σελ. 10. 29
Σπορ και καλομαω ευΜιο·κ
βορβοΜ αντε/Μη» ελαιόλαδο ταχύ/κιλα
μια νι
·ι-ς¦;ιι.ιι;: ι
Ψ"Μ^" ΤΙΜΩΝ Ο γαλατας χτυπα
ΠΡΟ ΟΝ 22/4 27/4 Ι .
Σ... ...Μ ..6 2.. ξανα τιιν πορτα
ἔλ=όΜΚ|  Γι* ΗΎ'|(ῖ[ι)"ιῳΝ Τι¦ιι'ι;ι]ίΙίιι) Μαρί ΜΗΝ
κι . 15.· Ρ.
Ελ:¦6Μδ0 332 3'15 ΜΝ .ι. ι;ιι.ιιιι Ιι`ιι Βιμ μπαμ
Πιο: ιριιιιιιιιι“ιι ιιιι:ιιι σελ. 32
Αλλο ένα δις
παει πολύ
κυριε Τσίπρα
ο Πρόσθετα βαρη 940 εκατ. ευρώ στους αγρότες
ο Οι φόροι υπερβαίνουν τις καθαρές εισπραξεις
Πενταπλόσιο από το δηλωτέο αγροτικό εισόδημα και διπλασια από τιε
καθαρέε εισροέε του πρωτογενούε
τομέα, είναι το πρόσθετο οικονομικό βόροε (φορολογικό και ασφαλιστικό) που καλούνται να σηκώσουν.
μέσα στο 2016. οι συντελεστέε τηε
αγροτικηε παραγωγηε. Εδώ ο λογαριασμόε δεν βγαίνει. αυτό το ξέρουν
και οι πιοτωτέε γι, αυτό και πιέζουν
για τα μέτρα... κόβα. Από την αλλη
πλευρό η κυβέρνηση δεν θέλει να
τα χαλόσει με τουε μισθωτούε και
ειδικό του Δημοσίου. αλ. 10. 27. 50
Π|ΣΤΩΣΕ|Σ ΕΝ'Α|ΑΣ εΝιΣχΥΣΗΣ
Πολλοί τα πηραν, λίγοι τα είδαν
Πιστώθηκε στουε λογαριασμούε των αγροτών η δεύτερη δόση τηε ενιαίαε ενίσχυσηε (βασικη και πρασίνισμα). ωστόσο. εκτόε από
την γκρίνια για τιε αποκλίσειε. μεγαλη ένταση προήλθε από τουε συμψηφισμούε που έγι
ναν στη στιγμη. με οφειλέε
προε ΕΛΓΑ. ΟΓΑ και εφορία.
'Οπωε λένε χαρακτηριστικό
οι αγρότεε. όλα έγιναν προκειμένου να ανασόνει τα·
μειακό το κρότοε και να διευκολυνθούν οι βουλευτέε να ψηφίσουν τα μέτρα. σελ.6-7. 10-11.49
Μέχρι να βγουν
και οι υπαίθριες
Στο 1.15 ευρώ
το κιλό
ζ ! _ »- έφτασαν
 σε Ψ οι καλές
ε Ι θερμ0κππιακές
Παρκαρισμενα δικαιωματα Πομωεως
Εκτός διανομής του εθνικού αποθέματος Τριφυλίας. που
παραμένουν προς ώρας τα μισθωμένα έχουν τα φόντο
δικαιώματα. ενώ τα στοιχεία των πληρωμών να συνεχίσουν
κρύβουν αυτή τη φορα και θετικές εκπλήξεις
σε ορισμένους από τους δικαιούχους σελ. 8-9
ανοδικό και μετό τη ζήτηση
του Πόσχα. σελ. 20-21
Μ. ΠΕΜΠΤΗ: τ Ο Μυστικός Δείπνος
Μήνας ως. Εβδ. 18η
ι ΗΛΙΟΣ: Ανατολη 06:32 - Δύση 20:13 
ΣΕΛΗΝΗ: 21 ημερών ¦
ΚΑΙΡΟΣ: Αίθριος