Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝ|Σ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧ|ΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝ|Σ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΜΑΟΚΑΠ>ΙΑ: Γενικά αίθριος καιρός μέ
άραιές νεφώσεις κυρίως τό άπόγευμα. Οἱ
άνεμοι θά πνέουν μεταβλητοί μέχρι 4 μπωφόρ. Εὐνοείται ή μεταφορά σκόνης. 'Η θερμοκρασία θα άγγίξει τούς 31 β.
Δευτέρα 18 Ἀπριλἰοο 2016
Πρό τών οσων, 'ίωάννου όσίου. Σάββα τού στρατηλάτ0υ
καί μάρτυρας, Ἀθανασίας όσίας της έξ Αίγίνης
Σελήνη 11 ήμερών
Ἀνατολή ἡλίου 8.45'-Δύσις 8.04'
Ἀριθμ. φύλ. 40429 |Τιμή 1,50
Ἀμερικής 9, Τ.Κ. 10872, Ἀθήναι,
Τηλεφωνικό κέντρο: 210 8220881, Φάξ: 210 8248071
Καταχωρίσεις: 210 8220482, Συνδρομές: 218 0170870 - 210 8227870
"Ετος 1230ν
Ἀστοχη
παρελθοντολογία
Στήν σνζήτηση τῆς περασμένης ΠαρΜενῆς
στήν Βουλή, ὁ Πρωθυπουργός άπήντησε μέ άνοίκειο
τρόπο στα Μπορω τοῦ ἀρχηγ0ῦ τῆς θεαματικά
Ἀντίπολιτεύσεως γιά διενέργεια έκλογῶν. °Ιδού τί
άκριβῶς εἶπε ό κ. Τσίπρας:
«Κύριε Μητσοτάκη, είσαστε γόνος μιᾶς ίστορικῆς οἱκογένειας τήν ὁποία τιμώ. Ό πατέρας σας
έκανε 25 χρόνια ἀπό τό ,65 έως τό °90 γιά νά γίνει
Πρωθυπουργός. 'Εσείς μέ αῦτά πού λέτε καί κάνετε,
θά κάνετε πολύ περισσότερα, καί δέν ξέρω ἄνω γίνετε πρωθυπουργός»!
Ή όναφορά αύτή άποκαλύπτει τήν άλλαζσνεία πού
έχει κατωωριεύσει τόν κ. Τσίπρα, ή ὁποία κάθε άλλο
παρά δικαιολογείται άπό τά έργα του ώς Πρωθυπουργού κατά τό τελευταίο 15μηνο.Ἀραγε τί σημαίνει τό
«δέν θά γίνετε πρωθυπουργός μέ αότό πού λέτε καί
κάνετε»; Τί είναι αύτά πού λέει καί κάνει ὁ κ. Μητσοτάκης, πέραν άπό τού να έπισημαίνει τα τέράστια
σφάλματα πού διαπράττει ὁ κ. Τσίπρας, μέ άποτέλεαμα νά όδηγεί τήν χώρα σέ νέο ὰδιέξοδο, ἀνάλογο
ἐκείνου τού περυσινού καλοκαιριού;
"Οσο γιά τήν άναφορά στόν Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, αὐτή είναι άπολύτως ύστοχη καί δείχνει
ωραιο πολιτικά άνιστόρητο. Τόν °Ιούλιο τού 1965
ό Κ. Μητσοτάκης δέν έπεδίωξε νά γίνει Πρωθυπουργός, ἀλλά νά αποτρέψει τήν όλωση τῆς °Ενώσεως
Κέντρου ἀπό τόν υἱό τού τότε άρχηγού της, Ἀνδρέα
Παπανδρέου. Δύο χρόνια άργότερα, τό 1967, έπέβλήθη ή δικτατορία ή ὁποία διήρκεσε μέχρι τό 1974, κατά τήν διάρκεια τῆς ὁποίας ὁ Μητσοτάκης συνελήφθη, έξορίσθη καί δραπέτευσε στό έξωτερικό.
Μετα τήν δικτατορία, ὁ Κωνσταντίνος Μητσοτάκης πολιτεύθηκε καί έξελέγη βουλευτής μόλις τό
1977, μέ δικό του κόμμα. Τό 1978 έκλήθη νά συμμετάσχει ώς ότουργός Συντονισμού στήν Κυβέρνηση τού
Κωνσταντίνου Καραμανλή καί προσχώρησε στήν
Νέα Δημοκρατία Διεκδίκησε δέ κια κέρδισε τήν ἡγεσία της έξι χρόνια άργότερα, τό 1984. Στίς πρώτες
έκλογές ὑπό τήν ήγεσία του, ή Νέα Δημοκρατία έλαβε τό 41% των ψήφων καί όντως έχασε.
"Οίνος τό 1989 έλαβε, τόν'Ιούνιο 44,3% καί τόν Νοέμβριο 462%. Καί δέν έγινε Πρωθυπουργός λόγω τού
καλπονοθευτικού νόμου πού έψήφισε ένα μήνα πρό
τών έκλογών ή όπερχόμενη Κυβέρνησις Παπανδρέου. Τελικῶς ὁ Κωνσταντίνος Μητσοτάκης έγινε
Πρωθυπουργός τό 1990, έχοντας έξασφσλίσει σχεδόν
τό 47% των ψήφων, ένα άπό τά ύψηλότερα ποσοστά
πού πέτυχε ποτέ έλληνικό κόμμα.
Αύτά γιά τό λεχθέν άπό τόν κ. Τσίπρα, περί δῆθεν
25έτούς προσπαθείας τού Κωνσταντίνου Μητσοτάκη
νάγίνει πάρθιντουργός.°Ομως ή σύγκρισις μέ τόν Κυριάκο Μητσοτάκη ήταν ούτως ή ἄλλως ύστοχη.
'Εκείνος πολιτεύθηκε γιά πρώτη φορά καί έξελέγη
βουλευτής τό 2004. Καί μέσα σέ λίγα οχετικώς χρόνια
έξελέγη Μακριά πρόεδρος τῆς Νέος Δημοκρατίας. μέ Μονσό ΨηΦ0Φ0νίσ“ῦΜίιδη, σὲ Μετὰ δημοσκοπήσεις προηγείται συντριπτικά.
Προφανώς αύτό ένοχλεῖ τόν κ. Τσίπρα. Αίσθάνεται πλέον τήν Μα τού κ. Μητσοτάκη. Καί ἀντιλαμβάνεται ότι ἄν γίνουν τώρα έκλογές, ὁ ίδιος θά περάσει σιήν'Ιστορία ώς ένας άπό τούςπλέον βραχύβιους
Τό τέλος
τῶν νεολαιῶν
“Η άνοδος καί παρακμή τῶν όργανώσεων τῶν νεων
Το ΣΥΝΤΑΓΜΑ της Ἑλλάδος,
στό άρθρο 29, ὁρίζει τά έξης:
«Έλληνες πολίτες πού έχουν τό
έκλογικό δικαίωμα μποροῦν έλεύθερα νά ἱδρύουν καί νά συμμετέχουν σέ πολιτικά κόμματα, πού ή
όργάνωση καί ή δράση τους όφείλει νά έξυπηρετεί τήν έλεύθερη
λειτουργία τού δημοκρατικού πολιτεύματος. Πολίτες πού δέν άπέκτησαν ἀκόμη τό δικαίωμα νά έκλέγούν μπορούν νά συμμετέχουν στά
τμήματα νέων τῶν κομμάτων». <Η
παράγραφος αὐτή εἰσήχθη για πρό»
τη φορά τό 1975, όταν τό δικαίωμα
τού έκλέγειν στήν'Ελλάδα εἶχαν οἱ
πολίτες άνω τῶν 21 ἐτῶν. Κατ,
αὐτόν τόν τρόπο, οἱ νέοι πού δέν
εἶχαν δικαίωμα νά συμμετέχουν
στά κόμματα μπορούσαν νά όργανώνονται στίς νεολαίες αὐτῶν.
Τίς πρῶτες δύο δεκαετίες της
μεταπολιτεύσεως, ή συμμετοχή
στίς πολιτικές νεολαίες ήταν όψηλή καί εἶχε χαρακτηριστικά ἰδεο
λογικῶν ζυμώσεων, έντάσεων καί
συγκρούσεων. Ἀπό τά φοιτητικά
άμφιθέατρα μέχρι τά πολιτικά συνέδρια παρήχθησαν κατά καιρούς
καινοτόμες ἰδέες, άλλά καί προέκυψαν πολλά στελέχη τά ὁποία,
στήν συνέχεια, προσέφεραν στό
Κοινοβούλιο (γιά παράδειγμα,
στήν ΝΔ, Μ. Γιαννάκου, Εὐ. Μείμαράκης, Κ. Χατζηδάκης, Εὐ. Στυλιανίδης, ή ὁ έκλιπών Τ. Μητσόπουλος στήν Κύπρο).
Προϊόντος τού χρόνου, ή παρακμή τῶν νεολαιῶν άρχισε νά γίνεται έμφανής. ¦Ολοένα καί περισσότεροι νέοι, πού άποστρέφονταν
τήν πολιτική, δέν ἑλκύονταν πιά
ούτε άπό τίς νεολαίες τῶν κομμάτων. <Η παραγωγή ἰδεῶν φτώχυνε,
οἱ έσωτερικές διαδικασίες εὐτελίσθηκαν, ή παρουσία των κομματικών «μηχανισμών» ένισχύθηκε,
καί ή άπήχησίς τους στήν κοινωνία
συρρικνώθηκε. <Η συμμετοχή στά
ὐψηλόβαθμα κλιμάκια τῆς νεολαίας
τού ἑκάστοτε κυβερνώντος κόμματος πολύ συχνά ἰσοδυναμούσε μέ
μιά κρατική θέση, κάτι τό ὁποῖο,
σταδιακά, άφαίρεσε τόν όποιο «ρομαντισμό» άπό τήν πολιτική δραστη ριοποίηση τῶν νέων καί αὐξησε τήν δυσπιστία άπέναντί τους.
Τό 2005, ὁ Γ. Παπανδρέου άπεφάσισε τήν διάλυση της νεολαίας
ΠΑΣΟΚ, ή ὁποία στήν συνέχεια
έπανασυστάθηκε, κινούμενη έκτοτε στήν άφάνεια. 'Η μοναδική άπό
τίς όργανώσεις νέων τῆς μεταπολιτεύσεως πού εἶχε έπιδείξει άξιοθαύμαστη άντοχή ήταν ή ΟΝΝΕΔ.
Τά γεγονότα τού Σαββατοκύριακου
άπέδειξαν ότι ή σῆψις καί στήν νεολαία της Νέας Δημοκρατίας εἶναι
βαθειά: Συνέδριο διαρκείας μισής
ημέρας, κάλπες οἱ οποίες στήθηκαν
καί δέν άνοιξαν ποτέ, εἰκονικά άποτελέσματα έκλογῶν. Ό ἱστορικός
τού μέλλοντος ἴσως άξιολογήσει
τίς έξελίξεις αὐτές ώς τούς «τίτλους
τέλους» τῶν πολιτικών νεολαιῶν.
Βαουσήμαντη παρέμβασις
Κόλ για τό προσφυγικό
«Ἡ Εύρώπη δεν είναι νέα πατρίδα για τούς μετανάστες»
Ι·ΙΧΙ·ΙΡΙ·Ι παρέμβαση γιά τό προσφυγικό έκανε ὁ πρώην καγκελλάριος τῆς Γερμανίας Χέλμουτ Κόλ,
έπισημαίνοντας ότι ή Εὐρώπη δέν
μπορεί νά γίνει μιά «νέα πατρίδα»
γιά τούς μετανάστες καί τούς πρόσφυγες. ¦Ο 86χρονος βετεράνος πολιτικός, πού πρίν άπό 24 χρόνια
εἶχε έπιτύχει τήν ένωση τῶν δύο
Γερμανιῶν, διετύπωσε μέ ψυχραιμία τήν λογική θέση, ή ὁποία κερδίζει συνεχώς έδαφος, καθώς ή μεταναστευτική κρίσις ὁξύνεται. Μάλιστα έπικρίνει εὐθέως κάν καί δέν
τήν κατονομάζει- τήν σημερινή
καγκελλάριο Ἀγκελα Μέρκελ γιά
τήν πολιτική πού άσκεί στόν τομέα
Εὐρώπη», τό ὁποῖο έκδίδεται στά
οὐγγρικά, ὁ Χέλμουτ Κόλ τονίζει
ότι ή λύσις γιά τήν μεταναστευτική
κρίση δέν εὐρίσκεται στήν Εὐρώπη, άλλά στίς περιοχές άπό τίς
ὁποίες αὐτοί οἱ άνθρωποι άναγκάζονται νά φύγουν.
'Υπογραμμίζοντας ότι οἱ περισσότεροι άπό τούς μετανάστες
έχουν διαφορετικό πολιτισμικό
ὐπόβαθρο, οἱ δέ θρησκευτικές τους
πεποιθήσεις εἶναι διαφορετικές
άπό αὐτές πού άποτελούν τό θεμέλιο της εὐρωπαίκῆς τάξεως πραγμάτων καί κλίμακος άξιῶν, ὁ Χέλμουτ Κόλ θέτει πράγματι τό δάκτυλο «έπί τόν τόπον τῶν ήλων» άνα
γιά τήν Εὐρώπη. Καί στό σημείο
αὐτό έπικεντρώνεται ή κριτική του
στήν σημερινή Γερμανία, πού άπεφάσισε τό περασμένο καλοκαίρι
νά όποδεχθεί έκατοντάδες χιλιάδες
μεταναστών στό έδαφός της.
Προερχόμενος ὁ ίδιος άπό μίαν
ἐποχή ένιαίας στάσεως καί μεγάλων προσδοκιών γιά τό «αὐριο»
της Γηραιάς ῦΗπείρου, δέν παραλείπει όμως νά έπικρίνει καί τίς μονομερείς ένέργειες πού εἶναι πλέον ένδημικό φαινόμενο στήν
Εὐρώπη. Τίς χαρακτηρίζει «πολιτικές τού μοναχικού καβαλλάρη»,
καί τονίζει ότι «όσο δικαιολογημένες καί άν τίς θεωρούν αὐτοί πού τίς
πΜυ”0ῳ τῆζΜ· αὐτόν. Στόν πρόλογο τού νέου του φορικῶς πρός τίς μακροπρόθεσμες έφαρμόζουν, θά έπρεπε νά άνήΖ. βιβλίου, <ζΑπό ένδιαφέρον γιά τήν έπιπτώσεις τῆς σημερινής κρίσεως κουν στό παρελθόν».
Σόκ άπό μέτρα 0 δισ. ν ν ε ν
μεχριτο2918 Τα ἔεχασαν οι τουριστες
Επιπλεον μετρα 8,8 δισ.
εύρώ φαίνεται νά απο- Ι Ι ,
δέχεΤω ἡ Κυ βέρνησις_ Μετά τους ΜομμυριουχουςΣυ- έβδομάδασιήν Τράπεζα γιάνά«ση- κάρτες μου μὲ τίς καταθέσεις μου σέ τό Χόλλυγουντ καί τήν Μπιγιονοέ.
Σελ, 2 ροκ πρόσφυγες, πού, όπως μᾶς είχε Μ 420 εύρώ πού είναι τό μόνο Τράπεζες τῆς χώρας μου, στήν νά τήν βάλει νά τραγουδάει καί νά
πληροφορήσει δ κ. Μάρδας, έχουν ποσόν πού ἑπιτρέπετσι νά πάρουμε ὁποία. φυσικά, δένθάείχαν έπιβληθεῖ χορεύει, ἑνῶ πίσω της θά περνούν
Οἰ'|εράρχες
στήν Λέσβο
Μήνυμα αλληλεγγύης
τών τριών ἡγετών τῆς
Χριστιανοσύνης σέ "Ελ
ληνες καί μετανάστες. Ἡ
κοινή διακήρυξις καί τό
μήνυ μα 'ίερώνυ μου.
Σελ.4
Η Σ. Ἀραβία
απειλεί τίς ΗΠΑ
Στήν κόψη τού ξυραφιού
οί σχέσεις τών ΗΠΑ με
τήν Σαουδική Ἀραβία,
λόγω αποκαλύψεων γιά
τίς τρομοκρατικές έπιθέσεις της 11ης Σετττεμβρίου. Σελ. 5
8 77110 70111
χρήματα καί αναζητούν νά τά έπενδύσουν οτήν"Ελλάδα. ήρθε ή σειρά
γιά τόν ύπουργό μας νά ασχοληθεί
καί μέ τούς τουρίστες. Ό κ. Μάρδας,
πού προφανώς έχει χόμπυ του τίς
Μύκς, μᾶς Μπαρτ αύτή τή
φορά ότι ὁ τουρισμός μας δέν άπειλεῖται σε τά κάππαλ κοντρόλς, διότι, όπως είπε χαρω<τηριστικά, «οἱ ξένοι τά έχουν σχεδόν ξεχάσει»! 'Εγώ θά
τό προχωρούσα ἀκόμη παρακάτω.
θάΒεγαδτικάρφίδ@τούςκαίγπαι
τῶν Σουηδῶν, τῶν Καναδῶν, τῶν
Ἀμερικανῶν άπό τή Νότια Καρολίνα
καί τῶν άλλων άπό τήν Βόρειο, τῶν
Γιαπωνέζων, τῶν Νεοζηλανδῶν καί
άλλων φυλών πού έρχονται νά λουσθούν στά νερά τού Αίγαίου καί τού
'|ονίου. καρφί δέν τούς καίγεται -τό
Μω- άν ως οἱ ίδιασῆτες
από τῆι χώρας πηγαίνουμε κάθε
άπό τίς καταθέσεις μας! 'Ως σε άλλος
μόνης Τειρεσίας, ὁ κ. Μάρως προέβλεψε καί ότι θά αύξηθέ τό καλοκαίρι
τό κύμα τῶν τουριστών πού θά δεχθούμε Δέν χρειάζεται βέβαια νά γίνει
κανείς ύπουργός γιά νά προβεί σε κτοιες προβλεψεις, ἀλλά άς τό άντιπαρέλθουμε.
Νά σημειώσω εδώ ότι δεν κακίζω
τούς τουρίστες επειδή «έχουν σχεδόν
ξεχάσει τά κάπιταλ κοντρόλς» μας.
Διάπκαίσέάιένατόῖδιοθάσυνἐβωνε άν είχα προγραμματίσει νά πάω
γιά τίς διακοπές μου στή Μαλαισία
ή στή Μαδαγασκάρη καί άν οί πολίτες αύτῶν τῶν χωρῶν είχαν ύποστεῖ
κάπιταλ κοντρόλς. Σκοτίστηκα. 'Εμένα δὲν θά με ὲμπόδιζε κανείς νά ξοδεύω όσα ρΜτά είχα στό πορτοφόλι μου καί όσα ποσά κάλυπταν οἱ
κάπιταλ κοντρόλς. Γιατί θά με στενοχωρσύσαν τά κάπιταλ κοντρόλς
τῶν Μαλαίσιων καί τῶν Μαλγάσιων; Πρόβλημά τους. Ἀς είχαν μυαλά νά ψηφίσουν καλύτερες κυβερνήσεις άπό οσμές στίς ὁποῖες ανέθεσαν
τό τιμόνι τής χώρας τους καί τούς
ωσάν τίς Τράπεζες. 'Εγώ ούτε στή
Μαλαισία, ούτε στή Μαδαγασκάρη
Ψηφίζω
θἀ έχω βέβαια χαρεί περνώ
τερο άν ό κ. Μάρδάς μᾶς άνσκοίνωνε
Φώκια ότι ήρθε ἡ στιγμή νά ξεχάσουμε καί ἐμές τά κάπιταλ κοντρόλς,
άλλά ούτε πρόβλαμη δέν τόν ἀκούσαμε νά κάνει ἐπί τού προκειμένου.
Κατά τά άλλα. χαρήκαμε γιά τήν
ωνησία τῶν ξένων μας. Γιά νά συμπληρωθεί ἡ Χαρά μας δὲν απομένει
παρά νά Με! ὁ Μπινός μας Μό
είκόνεςμετοπίαάπόέναθληνικόνησί, πού θά διαφημισθεί με αύτόν τόν
τρόπο καί θά γίνει τό πάγκόσμιο θερινό Νταβός! Δική του Ιδέα είναι καί
αύτή. Άμα ή κυβέρνηση διαθέτει
ύπΜΥούς πού γεννούν μιά νέα Ιδέα
κάθε Σάββατο -ῶστε νά μπεί στά κυριακάτικα φύλλα-, δεν χρειάζεται
ούτε διαπραγμάτευση γιά τήν άξιολόγηση νά κάνει ό κ. Τσω<αλῶτος μὲ
τό ΔούΝούΤού καί τούς άλλους θεσμούς, ούτε καί νά ξεροσταλιάζει ή
νά λιάζεται δ πρωθυπουργός τῆς
χώρας στά σκαλοπάτια τῆς Κομμισσιόν στίς Βρυξέλλες καί νά παρακαλάει τόν κάθε 'Ολλάντ καί τήν κάθε
Μέρκελ νά μᾶς χαρίσουν τό χρέος!
Άραγε έχε πεί κανείς στήν Μπιγισνσέ
γιά τόν θρίαμβο πού τήν περιμένει;
ΜΒΝΔΡΑ ΣΓΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
Αὐτή είναι
ή Ἀριστερά
Γράφει ὁ ΝαπολέωνΛιναρδάτος* 
ότι τά πράγματα δέν θά καλυτερέψουν κάθε φορά πο άκούς κάποιον νά σχολιάζει τούς κυβερνώντες λέγοντας <<μά είναι αύτοί
άριστεροί;».'Ή, όταν διαβάζεις κάποιον περισπούδαστο άναλυτή, ό όποί0ς κριτικάρει τήν κυβέρνηση γράφοντας ότι σπιλώνουν τό όνομα καί
τίς άξίες της άριστεράς."Ομως, άν κάτι μπορεί
νά πιστωθεί στούς κυβερνώντες είναι ή ίδεολογική τους συνέπεια, είναι άριστεροί στά λόγια καί
τίς πράξεις.
Ἀπὸ τότε πού ό ΣΥΡΜΑ έγινε κυβέρνηση, με
συνέπεια έχει έπιτύχει, ή τουλάχιστον έχειπροσπαθήσει, νά έπιβάλει τίς πολιτικές πού ύπ0τάσσσνται στίς ίδεολογικές του άρχές. Έτσι, ή
ούσιαστικά πρώτη του νομοθετική δράση ήταν
ή άπελευ θέρωση τών ίδεολογικά προσκείμενων
τρομοκρατών.Ἐκτοτε, ή κυβέρνηση ΣΥΡιΖΑ κατάφερε νά περάσει ένα νέα μνημόνιο πού ήταν
στό 90% αύξήσεις φόρων, έλαχιστ0π0ιώντας τίς
μεταρρυθμίσεις καί τήν μείωση τού κρατικού
τομέα. Μάλιστα, σέ μιά περίοδο όξείας οίκονομικής κρίσης, ό ΣΥΡ|ΖΑ έχει καταφέρει νά αύξήσει τίς δαπάνες τού κράτους καί νά δώσει αύξήσεις σέ δημοσίους ύπαλλήλους. Ἀντίθετα άπό
τούς ύποτίθεται δεξιούς προκατόχους του, πού
λεηλάτησαν τόν ίδιωτικό τομέα μέ φόρους, ό
ΣΥΡιΖΑ κάνει ό,τι είναι δυνατόν γιά νά προστατεύσει τά ρετιρέ τού Δημοσίου, πού είναι ή έκλογική καίπολιτική βάση του. Σέ άλλους τομείς
όπου τά περιθώρια είναι πιό χαλαρά, ό ΣΥΡιΖΑ
καθημερινά προχωρά γοργά στό νά έπιβάλει
Συνέχεια στήν σελ. 8
ώρών! Ἡ σκάνδαλώδης
ένέργειά άπεκάλύφθη τώρα καθώς αρνάκι ή θητεία τού ἐν λόγω κυβερνήτου στό πλαίσιο σεξουαλικού σκανδάλου,
τού ὁποίου είναι πρωτα
γωνιστής.
ἑΔ|ωΥΜ
Ι ΜΗ)! Δ
ο Τήν διαδρομή τών
άπάγωγέων τού στρά
τηγοι7 Χάινριχ Κράιπε,
άπό τίς Ἀρχάνες έως τήν
παραλία Περιστερές θά
άκολουθήσουν 32 δρομείς
άπό 12 χώρες πού ἐδήλωσάν συμμετοχή στόν
άγώνά δρόμου Ηετοεε
Πίττα 2016. Ό Κράιπε
άπήχθη στίς 26 Ἀπριλίου 1944 άπό άνδρες τοῦ
βρετάννικού τμήματος
είδικών ἐπιχιερήσεων
ΞΟΕ καί Κοίτα άντάρπς
οί όποίοι ἐκάλυψάν άπόστάση 154 χιλιομέτρων,
μετάξι] τών ὁποίων 5.500
μετρά όρεινών ΜάσΜν
κρυπτόμενοι. Όμως οί σημερινοί άθλητές, πού θά
ξεκινήσουν άπό τήν Μονή
Βωσάκοιι στόν Μυλοπόταμο, στίς 21 Μαίου, δέν
θά πρεπει νά ύπερβοι7ν τίς
30 ώρες. Προβλέπονται
όμως όκτω ένδιάμεσοι
σταθμοί καί διατροφή τῆς
τάξεως τών 10.000 θερμίδων γιά τόν καθένα
Ο Ό Κυβερνήτη; τῆς
Ἀλάμπάμά, Ρόμπερτ
Μπέντλεϋ (τί όνομά, τώράί), ἐλησμόνησε τό πορτοφόλι του στήν ἐξοχική
κατοικία του. Καί χωρίς
νά διστάσει, άνέθεσε στήν
προσωπική του άσφάλειά νά τού τό πάει. Τί
σημαίνει αύτό; Ότι ἐπιστράτεύθηκε ένα ἑλικόπτερο γιά τό «θέλημα»,
καθώς τό ἐξοχικό βρισκόταν σέ άπόστάση πέντε
Ο 7'ράγικά ταλάνίζετάι
ένα κοριτσάκι 14 μηνών
άπό τήν Αύστράλίά καί
οί γονείς του, καθώς άπεκάλύφθη σχεδόν άπό τής
γεννήσεως του ότι είναι
άλλεργικό σέ όλες τίς τρονα. ἀκόμη καί στό μητρικό γάλά Ἡ πάθησι ς είναι
σπάνιωτάτη καί όφείλεται στό ότι ή μικρούλα
δέν διαθέτει τά ένζυμα
πού ἐπιτρεπουν τήν άφομοίωση τών πρωτεϊνών
στά έντερά της. Τρέφετάι
μέ πάροχέτευση άπό τήν
μύτη καί μέ πολύ είδικό
διαιτολόγιο. Οί δυστυχής
γονείς ἐδημοσιοποίησάν
τήν τραγωδία τους γιά
νά κινητοποιήσουν τόν
ίάτρικό, καί τόν ι7πόλοιπο, κόσμο.
ο Ό Πρόεδρος τής Βενεζουέλας, Νίκολας Μάδοι7ρο, μετά τήν ἐπιβολή
ύποχρεωτική ς άργίάς καί
τήν Παρασκευή, τήν Φτάγόρευση χρήσεως τού
γνωστού ήλεκτρικοι7 «πιστολιοι7» γιά τό στεγνωμα τών μαλλιών, τωρα
ἐπέβάλε άπό τήν περάσμἐνη Παρασκευή ύποχρεωτική ἀλλαγή τῆς
ώρας στήν χωρά του γιά
ἐξοικονόμηση ἐνεργείάς.
Καί δέν έκαμε τό λογικό
νά μετάκινήσει τούς
δείκτες μία ώρα ή δύο.
Ἀπεφάσισε νά τούς μετάκινήσει μόνον... μισή ώρα4
Διαβάστε τά ἄρθρα
«Έλληνική ναυτιλία»
Νίκη Δανδόλομ (σελ. Ζ)
«Τούς “ποναει”  παιδεία»
Ἀθαν. Χ. Παπανδοόπομλος (σελ. 3)