Πρωτοσέλιδο Espresso: Νύχτες οργίων
Newspaper website WebsiteRecognized text:
:3ο ( ) 1213:., Ο Σ"ΜΕΡΛΜ||   ΜΒΥζ||(|·| ΠΡΟΣΦΟΡΑ
“Ἡ # ω   Γιω©70€ΜΜΜ9  Ι
δ · Ρ .ι
. [ ·
°Μ$ Ο! β£'Μ£8 £|ΙΜΧ|8$ Μ"
Γ"ΩΡΓ°Σ
"Π'ΛΗΣ
ΔοΤΜΜγΜῇ   σσσΣγΜσΕ|ΣΕκΛσΕΖσΔ·σ
· * :Ροζ ι δ Μσ·σζε·σσν 8σσ8τΜσσσ
βσσβσ Νσ2  . ω
ϊ  στσν «σἰκσ χσεσκσσἰσ8»
Δ 'ΉΛΕκΤΡ0Σ0κ "Μ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ·
ΕΝΒΕΤ0-ΔΥΝΛΜ'!Σ Ο πασίγνωστος τΩαγοσὁιστἡς και. ο σε)! %0σμικὁς με τον σύντΩοΦό τω
χο ΦΔ!!!9ΜΞΒΜ Η!
Κ  .  ΕεωΜ·νσ·.
·  .σσΛπ·σσ· ~
`  ος! ·
Απλεσο φως στα σχοτἀὁια του νου,
με την υπογοαφὴ του Απόστολου
Απωνέικη.
Σόδοοο και Γ όμοοοο στο οωβάτιο του γιοτοού, στ68Ιοπ]
ΙιοΙοσ και στους σκοτεινού; θαλάμους των ΜΜΟ, πάρτι
ΤΑ ΒΑΝ' 'Λ Ζ|·|Σ
@ 'ποπ
σειρά .ϊ Β
. Ο. '
Εγώ κσ1 :ο
ο αριστσε» 

Τελευταία νέα από την εφημερίδα