Πρωτοσέλιδο Espresso: Μυστήριο με το τροχαίο του Παντελίδη
Newspaper website WebsiteRecognized text:
κι ω! ΔΗΜ
7ΊΊ08
"τιι"ι“τ|"ΜΜ"Μ" Μ"
7 886Ί24
@ΜΝ την ΜΜΜ πω! ΗΜ σΙψσσσΙϋσσ κι" πσΜσΦσσσσσ σε 500σσΜ» Φ
Το τζιπ έτσεχε με αυἔημένη ταχύτητα, τσχυσίζετατ η πλευσότ της 30χσονης Μίκης
ΜΥΣ'|'|| |
ΜΙ ΜΜΜ τ
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 7; τ ¦' - τω!!
Ανστσσπη (;) σε σσσ Με σεχσι ποσα για την τσσ7ωὁισ .. Στ ΜΜΜ
2 2 || ¦ ΞΔ 
σι εσπεισσσνωσσνες της σσἔσΧσενεισς του τσσσσυὁιστη. / -ωωω“ω
ο «πωπω» 'Β *Όξω «ΜΗ» 5 “ ἶ Το μυστικὐ για
στα.. σσ7σσ ¦ Πωσ “ Χ κ, ς ἶ Πωσ σεξ το ΤΡὶνω70
τσσ ΜΠΙΙ(4ἐἐ:ἑ ΜρσΩβ@ω 'τ _ Ξ "8 το π°""ὲΜ »Μ των Βερμουδων
πω" - “ ΜΜΜ ΤΜ ::ΞΞτ:τ:τοτ;ττ:::;
έ:·:Ξε.ττ Ξ στην σΙστσ Ύ ΜΜΜ Το" 8 :Ξ“ττ:::2τττΞώ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα